Ruokasotaa ja anarkiaa osa 2

Jatkan anarkistista tutustumista ravinnon ympärillä käytävään ruokasotaan. Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa pohjustin näkemystä, jonka mukaan ravintoon liittyviä väestötason ravintosuosituksia pitäisi kriittisesti uudelleenarvioida.

Jatkan kiukuttelua referoimalla LessLikely-sivustolla julkaistun kriittisen analyysin paljon siteeratusta Mozaffarianin meta-analyysistä.

Laajat ravitsemustutkimukset antavat ristiriitaisia tuloksia eri ravintoaineiden terveysvaikutuksista. Vallitsevat ravitsemussuositukset eivät hillitse maailmanlaajuista elämäntapasairauksien epidemiaa. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että vallitsevat ravitsemussuositukset ylläpitävät ja lisäävät kardiometabolisten sairauksien riskiä.

Epidemiologisissa tutkimuksissa yksittäisten ravinteiden erottaminen ravintokokonaisuudesta ei anna kovin luotettavaa kuvaa ravintoaineen merkityksestä ihmisen terveydelle.

Ravinteet vaikuttavat elimistössä usein yhdessä. Riskienhallinnan kannalta kokonaisuuksilla on suurempi merkitys kuin yksittäisillä ravinteilla. Mikro- ja makroravinteet vaikuttavat keskenään eri tavoin. Esimerkiksi

 • C-vitamiini hidastaa lihan sisältämän raudan imeytymistä
 • Tyydyttyneen rasvan korvaaminen monityydyttämättömillä rasvoilla voi suojata sydänterveyttä, mutta vastaava hyöty ei toteudu, jos tyydyttyneet rasvat korvaa hiilihydraateilla
 • Fruktoosin ja glukoosin aineenvaihdunta eroaa toisistaan kuin yö ja päivä
 • Kaikki kalorit eivät ole elimistölle samanarvoisia (vrt. etanoli*)
 • Hiilihydraattien ja rasvan yhteisvaikutus on se, että solut käyttävät energiaksi ensin glukoosia ja varastoivat rasvaa. Solut eivät voi hapettaa samaan aikaan glukoosia ja rasvahappoja

*Etanoli ei tiettävästi varastoidu läskinä, vaikka etanoli (7 kcal/g) on melkein yhtä energiatiheää kuin rasva (9 kcal/g). Maksa priorisoi etanolin aineenvaihdunnan ennen kuin keho alkaa prosessoida muita ravintoaineita. Maksa polttaa alkoholin ennen kuin aineenvaihdunta ryhtyy polttamaan tai varastoimaan muita ravinteita.

Entä jos aineenvaihdunta prosessoi energianlähteet myrkyllisyysjärjestyksessä: ensin etanolin, sitten glukoosin ja lopuksi rasvan?

Sellainenkin näkemys on esitetty. Kyse on mielipiteestä, mutta sen taustalla on järkevä ajatusketju. Alkoholin aineenvaihduntatuotteena on mm. karsinogeenisiä aldehydejä. Veren korkea sokeripitoisuus altistaa verisuoni- ja elinvaurioille sekä tyypin 2 diabetekselle.

Lähes koko nykyihmisen 200 000-vuotisen historian ajan eläinrasva oli ihmisen tärkein energianlähde.

Hiilihydraattien merkitys energianlähteenä lisääntyi vasta maanviljelyn kehittymisen ja kaupungistumisen jälkeen noin 10 000 vuotta sitten. Viime vuosisadalla hiilihydraattien osuus päivittäisestä energiansaannista kasvoi nopeasti ja lisättyjen sokereiden saanti moninkertastui.

Syömämme ravinto on muuttunut enemmän ja nopeammin kuin ihmisen fysiologia ja aineenvaihdunta.

Rasvaista lihaa

Kriittinen analyysi Mozaffarianin meta-analyysistä

Viittasin juttusarjan ensimmäisessä osassa Suomalaiseen mielisairaalatutkimukseen. Se on eräs vahvimmista tyydyttyneiden rasvojen ja kolesterolin haittoja puoltavista tutkimuksista.

Suomalainen mielisairaalatutkimus saa toimia aasisiltana LessLikely-sivustolla julkaistulle analyysille, jota referoimalla jatkan kriittistä syventymistä ravitsemuksen taustoihin.

Suomalaisessa mielisairaalatutkimuksessa (1959-1971) verrattiin ravinnon sisältämien rasvojen vaikutuksia kahdella potilasryhmällä, joista toisessa tyydyttyneiden rasvojen saantia ei rajoitettu, ja toisessa tyydyttyneet rasvat korvattiin monityydyttämättömillä rasvoilla.

Kahdessa Helsingin lähellä sijaitsevassa mielisairaalassa tehtiin valvottu interventiotutkimus, jonka tarkoituksena oli testata hypoteesia, jonka mukaan sepelvaltimotautien (CHD) ilmaantuvuutta voidaan vähentää käyttämällä seerumin kolesterolia alentavaa (SCL) ruokavaliota.

Koehenkilöt olivat sairaalahoidossa olevia mielenterveyspotilaita. Toisessa sairaalassa potilaat noudattivat vain vähän tyydyttyneitä rasvoja, kolesterolia, sekä suhteellisen runsaasti tyydyttymättömiä rasvoja sisältävää SCL-ruokavaliota.

Toisen sairaalan potilaat olivat normaalia sairaalaruokaa saava kontrolliryhmä. Kokeen ensimmäinen vaihe kesti kuusi vuotta. Sen jälkeen seurantaryhmien noudattamat ruokavaliot vaihdettiin ja koetta jatketiin toiset kuusi vuotta.

Suomalaisessa mielisairaalatutkimuksessa seurattiin miehiä ja naisia, mutta naisia käsitellään saman tutkimusryhmän laatimassa erillisessä tutkimuskatsauksessa.

Kahden suomalaisen mielisairaalatutkimuksen, (jotka ovat vain yksi tutkimus, josta laadittiin erilliset raportit miesten ja naisten tuloksista) kokonaisotanta oli 818 potilasta.

Tutkimusmenetelmät: Mitä meta-analyysillä tarkoitetaan (Wikipedia)

Haluan kirjoittaessani oppia jotain uutta, joten selvitän teksteissä iteellisiä menetelmiä ja käsitteitä, joista voi myöhemmin olla apua.

Tutkimusmenetelmät kuuluvat yleissivistykseen, mutta niiden ymmärtäminen ei ole itsestäänselvää. Minä käyn tätä kirjoittaessani läpi yleisimpiä tutkimusmenetelmiä ja niiden tulosten tulkitsemista.

Meta-analyysi on tilastollinen menetelmä, jolla pyritään johtamaan kvantitatiivisia päätelmiä yhdistelemällä systemaattisesti aiempia yksittäisiä tutkimuksia. Tarkoituksena on koota tutkimusten synteesi, joka antaa tutkittavasta kysymyksestä vahvempaa näyttöä kuin yksittäiset tutkimukset.

Tutkimustyypit – Lähde: Duodecim

Meta-analyysiin valittavat tutkimukset voivat olla johtopäätöksiltään ristiriitaisia.

Meta-analyysin tarkoitus on yhdistää aihetta käsittelevät tutkimukset tilastollisesti, jolloin voidaan tehdä luotettavampia johtopäätöksiä. Tilastollista lähestymistapaa sovelletaan useiden aikaisempien tulosten yhdistämiseen. Käytännössä meta-analyysi kokoaa painotetun keskiarvon useista tutkimuksista.

Lähestymistavan hyötyjä:

 • Tulokset ovat yleistettävissä laajempaan tilastolliseen populaatioon
 • Tulosten tarkkuus paranee kun käytettävissä on enemmän dataa
 • Aikaisempien tutkimusten erot voidaan kvantifioida ja analysoida.
 • Hypoteesien testaus voidaan tehdä aikaisemmista tutkimuksista muodostetuille yhteisestimaateille
 • Julkaisuharhan olemassaoloa voidaan arvioida

Meta-analyysia kritisoidaan yleensä seuraavista puutteista:

 • menetelmä ei pyri kontrolloimaan aikaisempien tutkimusten harhaa: jos huonosti toteutetuista tutkimuksista tehdään meta-analyysi, meta-analyysikin on huono.
 • julkaisuharha. Tutkijoille ei ole insentiivia (kannustinta/motivaatiota) julkaista tuloksia, jotka eivät ole mielekkäitä. Tutkimukset, joita ei julkaista eivät päädy meta-anayyseihin, mikä heikentää meta-analyyseja.
 • tavoite-harha. Meta-analyysiin poimitaan vain sellaisia tutkimuksia, jotka sopivat tutkijan omiin tavoitteisiin.

Cochrane-verkosto käyttää oppaassaan Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions seuraavaa vaiheistusta meta-analyysiin pohjautuvan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luomisessa:

 1. Tutkimusongelman muodostaminen ja meta-analysoitavien tutkimusten valintakriteerin määrittäminen
 2. Tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen
 3. Tutkimusten valinta ja datan kerääminen valituista tutkimuksista
 4. Valittujen tutkimusten harhan riskiarviointi
 5. Datan analysointi ja varsinaisten meta-analyysiestimointien suorittaminen
  1. Yhdistettyjen estimaattien laskenta
  2. Tutkimusten heterogeenisuuden mallintaminen
  3. Sensitiivisyysanalyysi
 6. Raportointiharhojen käsittely
 7. Tulosten esittely ja yhteenveto
 8. Johtopäätökset

Meta-analyysin havaintoja voidaan esittää esimerkiksi forest plot -diagrammilla, joka on tapa visualisoida meta-analyysin tilastollista synteesiä.

Yleensä forest ploteissa on kaksi saraketta. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa esitetään tutkimusten nimet aikajärjestyksessä. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään yksittäisten tutkimusten tulokset. Yksittäisen tutkimuksen tuloksessa on kaksi komponenttia:

 • Jana, joka kuvaa tutkimuksen luottamusväliä
 • Neliö, jonka sijainti kuvaa yksittäisen tutkimuksen keskimääräistä vaikutusta. Neliön koko kuvaa yksittäisen tutkimuksen painoarvoa yhdistetyssä meta-analyysissä.

Kuvaajan alaosassa oleva timantti kuvaa yhdistettyjä tuloksia. Sen pystydiagonaalin sijainti kuvaa yhdistettyä keskimääräistä vaikutusta ja neliön leveys tutkimusten yhdistettyä luottamusväliä. Keskimääräistä vaikutus piirretään yleensä myös katkoviivalla, jotta sitä voi vertailla yksittäisiin tutkimuksiin.

Kuvaajaan merkitään yhtenäisellä pystyviivalla tilanne, jossa vaikutusta ei ole. Jos timatti on tämän viivan päällä, voidaan todeta että vaikutusta ei ole havaittavissa kyseisellä luottamusvälillä.

Mozaffarianin meta-analyysin tulokset

Funnel plot-kuvaajaa käytetään meta-analyyseissä harhan ja systemaattisen heterogeenisuuden tarkasteluun. Hajontakuviolla piirretään yksittäisten tutkimusten vaikutus vaaka-akselille ja tutkimuksen koko pystyakselille. Pystysuoralla katkoviivalla merkitään meta-analyysin yhdistettyä keskimääräistä vaikutusta.

”Hyvin käyttäytyvässä” funnel plotissa tuloksena on tasasivuinen kolmio. Tämä johtuu siitää, että isokokoisten tutkimusten tulisi olla lähempänä yhdistettyä vaikutusta kuin pienikokoisten. Pyramidin vinous tai huipukkuuden puute taas implikoivat mahdollisista ongelmista. Tutkimuksen koon mittana voidaan käyttää esim. vaikutuksen keskihajontaa tai otoksen kokoa.

Mozaffarian – funnel plot

LessLikely: Mozaffarianin meta-analyysin kritiikki

Kokoan Ruokasotaan kriittisiä havaintoja ravitsemuksesta ja terveydestä. Perustelen kantani tutkitulla tiedolla ja luotettavilla lähteillä. Opiskelen samalla ravitsemukseen liittyviä ilmiöitä ja tutkimusmenetelmiä.

Hämmentävissä ruokajutuissa tutustu vallitseviin suosituksiin kriittisesti suhtautuviinravitsemusoppeihin

Erilaiset meta-analyysit antavat erilaisia tuloksia monityydyttämättömien ja tyydyttyneiden rasvojen terveysvaikutuksista. Siri-Tarinon ja Chowdhuryn meta-analyysit eivät löytäneet yhteyttä tyydyttyneiden rasvojen ja sydäntautien väliltä. Sen sijaan Mozaffarianin tutkimus osoitti, että monityydyttämättömät rasvat laskevat sydäntautien riskiä. Tilastollisia tutkimuksia kriittisesti tulkitseva LessLikely havaitsi Mozaffarianin meta-analyysissä virheen, joka vähentää meta-analyysin luotettavuutta.

”Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.” – Chowdhury

Sydän- ja verisuonitautitapahtumien osalta Suomalaisen mielisairaalatutkimuksen painoarvo on varsin merkittävä useita tutkimuksia käsittävissä meta-analyyseissä. Tämä selviää mm. Mozaffarianin & Wallacen meta-analyysistä (2010), joka on yksi tieteellisissä lähteissä eniten siteeratuista tämän aihepiirin meta-analyyseistä.

Mozaffarianin metaanalyysin tutkimusten sisällyttämis- ja poissulkemiskriteerejä kuvatan suurin piirtein näin:

Etsimme tutkimukseen kaikkia kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia (RCT), jotka satunnaistivat aikuisten monityydyttämättömien omega6-rasvojen saannin vähintään vuodeksi ilman muita kontrollitoimia (tupakointi, verenpaine, muut ruokavalion toimenpiteet tms.).

Avokado

Mozaffarianin meta-analyysiin kelpasivat vain satunnaistetut vähintään vuoden mittaiset tutkimukset. Lisäksi meta-analyysi poissulki ei-satunnaistetut tutkimukset ja seurantatutkimukset.

Seuraavassa Mozaffarianin meta-analyysin sisältämien tutkimusten lista. Huomioi suomalaisten tutkimusten tutkimussuunnitelma.

Mozaffarianin meta-analyysin tutkimukset

Millaisia tutkimuksen tulokset olivat?

Vuoden 2010 meta-analyysissä havaittiin, että ruokavalion tyydyttyneiden rasvojen (SFA) korvaaminen monityydyttämättömillä rasvoilla (PUFA) laskee tilastollisesti merkittävällä tavalla sydän- ja verisuonitautitapahtumia.

19%:n lasku sydäntautitapahtumissa on sen verran merkittävä, että tulosta ei voi sivuuttaa. Luottamusväli (CI) kallistuu kohti luotettavaa.

Sydänterveyden kannalta tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen monityydyttämättömillä rasvoilla vaikuttaa siis lupaavalta ruokavaliointerventiolta. Tämän vuoksi Mozaffarianin meta-analyysiin viitataan ahkerasti. Metaanalyysiin sisältyvien tutkimusten laatu oli heikko tai kohtalainen.

Many of the trials had design limitations, such as single-blinding, inclusion of electrocardiographically defined clinical endpoints, or open enrollment. All trials utilized blinded endpoint assessment. Quality scores were in the modest range and relatively homogeneous: all trials had quality scores of either 2 or 3.”

Mikä sitten meni metsään?

Suurin ongelma Mozaffarianin meta-analyysissä on se, että kahta kvantitatiiviseen analyysiin sisältyvää suomalaista tutkimusta ei ole satunnaistettu. Tutkijat tekivät sisällyttämisperusteillaan selväksi, että he halusivat sisällyttää meta-analyysiin vain satunnaistettuja tutkimuksia. Mitä se tarkoittaa?

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (Randomized Controlled Trial, RCT)

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus on terveyttä selvittävien interventiotutkimusten laadullisesti paras ja luotettavin tutkimusasetelma.

Satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen perusidea on, että verrataan interventioryhmää ja kontrolliryhmää keskenään. Kontrolliryhmän avulla ruokavalioon tehtävien muutosten, lääkityksen tai muiden interventioiden vaikutuksista voidaan tehdä päätelmiä intervention vaikutuksista.

Kontrolliryhmän lisäksi tärkeää on satunnaistaminen (randomointi). RCT-asetelmassa koehenkilöt jaetaan kahteen tai useampaan ryhmään niin, että tutkija ei itse vaikuta millään tavoin ryhmäjakoon, vaan se tapahtuu satunnaisesti, arpomalla. Tämä takaa sen, että tuloksiin (tutkittavan intervention lisäksi) mahdollisesti vaikuttavat tekijät jakautuvat ryhmien välillä satunnaisesti.

Ihannetapauksessa toteutetaan koe lisäksi sokkoutettuna, jolloin tutkimukseen osallistuja ja tutkimushenkilökunta eivät tiedä kuuluuko osallistuja interventio- vai kontrolliryhmään, lääketutkimuksien ulkopuolella tämä tosin on usein vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa.

Edes RCT ole täysin aukoton tutkimusasetelma. Julkaistujen tutkimusten metodien sekä tulosten raportoinnissa havaitaan usein puutteita (Montgomery, 2018). RCT-asetelmaan voi liittyä myös eettisiä haasteita.

Satunnaistetulla kontrolloidulla tutkimuksella on kuitenkin vahva asema tutkimusmenetelmien joukossa.

Kaksi suomalaista mielensairaalatutkimusta merkittiin ryvästetyksi (cluster) satunnaistetuksi tutkimukseksi”. Kun tämä meta-analyysi julkaistiin, monet tutkijat suhtautuivat kriittisesti siihen, että ryvästetty satunnaistettu tutkimus oli merkitty satunnaistetuksi tutkimukseksi, etenkin kun ryhmiä oli vain kaksi (kahden sairaalan potilaat).

Tämä on pätevä ja perusteltu kritiikki, koska ryvästetty satunnaistettu tutkimus, jossa on vain yksi klusteri ehtoa kohden, ei kelpaa ryhmien välisiin tilastollisiin vertailuihin. Brown ym., 2015 selittävät tässä kattavassa artikkelissa,

A particularly pernicious and invalid design that requires recognition is the inclusion of only one cluster per condition… Such designs are unable to support any valid analysis for an intervention effect, absent strong and untestable assumptions. In such designs, the variation that is due to the cluster is not identifiable apart from the variation due to the condition.

A one-cluster-per-condition design is analogous to assigning one person to the treatment and one person to the control in an ordinary (nonclustered) RCT, measuring each person’s outcome multiple times, treating the multiple observations per person like independent observations, and interpreting the results like a valid RCT. In such a situation, the observations on person A can be tested as to whether they are significantly different from those on person B but cannot support an inference about the effect of treatment per se.

Joten on selvää, että yhden klusterin ehtoa koskeva malli ei ole pätevä antamaan luotettavaa tietoa interventiosta. Monet eivät kuitenkaan kiinnittäneet huomiota siihen, että Suomalaiset mielisairaalatutkimukset eivät edes olleet ryvästettyjä satunnaistettuja tutkimuksia.

Yhdessäkään näiden kahden tutkimuksen viidestä julkaisusta ei ole viitteitä satunnaistumisesta. Voit tarkistaa kaikki viisi artikkelia täältä:


Journal

Year

Title

International Journal of Epidemiology

1983

Dietary Prevention of Coronary Heart Disease in Women: The Finnish Mental Hospital Study

Circulation

1979

Effect of Cholesterol-Lowering Diet on Mortality from Coronary Heart Disease and Other Causes

American Journal of Clinical Nutrition

1968

Dietary Prevention of Coronary Heart Disease: Long-Term Experiment: I. Observations on Male Subjects

International Journal of Epidemiology

1979

Dietary Prevention of Coronary Heart Disease: The Finnish Mental Hospital Study

The Lancet

1972

Effect of Cholesterol-Lowering Diet on Mortality from Coronary Heart-Disease and Other Causes a Twelve-Year Clinical Trial in Men and Women


Ryvästetyt satunnaistetut tutkimukset eivät oleet Suomalaisten mielisairaalatutkimusten aikaan tilastollisessa analyysissä vielä yleisesti käytössä. Tämän vuoksi on aiheellista suhtautua skeptisesti ryvästettyihin satunnaistettuihin tutkimuksiin.

Nämä kaksi tutkimusta kuitenkin nimettiin virheellisesti ryvästetyiksi satunnaistetuiksi tutkimuksisksi ja sisällytettiin siksi metaanalyysiin. Tutkimusten painoarvo meta-analyysissä oli 16 %.

Tekijät havaitsivat melko merkittävän laskun CVD-tapahtumissa (RR: 0,81, 95% CI 0,70 – 0,95, p = 0,008)

 


LessLikely korjasi tutkimusasetelman virheen

Mitä tuloksille tapahtuu, kun virhe korjataan poistamalla meta-analyysistä kaksi tutkimussuunnitelman kannalta epäkelpoa tutkimusta?

Kuten havaitaan, analyysin uudelleentarkastelu suomalaisten tutkimusten poistamisen jälkeen johtaa siihen, että intervention vaikutuksen koko supistuu 19%:n alenemisesta 13%:n pienenemiseen (RR: 0,87, 95% CI 0,76 – 1,00). Tuo on suuri ero!

LessLikely – korjattu tutkimus

Suomalaisten mielisairaalatutkimusten poistamisen jälkeen Mozaffarianin meta-analyysin tulokset eivät ole enää tilastollisesti merkittäviä.

Tilastofilosofiasta riippumatta tämä on merkittävä objektiivinen virhe. Kahden tutkimusaineistolle määriteltyihin kriteereihin sopimattoman tutkimuksen merkitseminen sisällyttämiskriteerien mukaisiksi oli virhe.

Tämän virheen korjaaminen johtaa tulosten tilastollisesti merkittävään muutokseen. Mozaffarianin meta-analyysia ei ole korjattu, vaikka virheestä on tekijöille tiedotettu.

Monet, jotka lukevat artikkelin tai lainaavat sitä, eivät tiedä, että yhteenvetovaikutukset ovat virheelliset ja että joitain analyysiin liittyviä tutkimuksia ei pitäisi olla mukana meta-analyysissä!

On tärkeää korostaa, että tämän tutkimuksen virheiden korjaaminen ei johda täysin erilaisiin johtopäätöksiin.

Vaikka vaikutus ei ole enää tilastollisesti merkitsevä, vaikutus on silti olemassa vaikutuksen koon ja luottamusvälien kattavuuden perusteella.

Systematic reviews by other groups including Cochrane did not include the Finnish studies in their meta-analyses because the authors didn’t believe that a “cluster randomized trial” with so few clusters (2) met the inclusion criteria for a randomized trial (also worth remembering, that there is no indication in any of the papers that this was even cluster randomized!). Some of these systematic reviews that exclude the Finnish studies still find a benefit to replacing saturated fats in the diet with polyunsaturated fats.

Assosiaatio monityydyttämättömien rasvojen ja paremman sydänterveyden välillä on puutteellisesti osoitettu. Steven Hamleyn meta-analyysi ei pystynyt osoittamaan sydän- ja verisuonitautien vähenemistä, jos tyydyttyneet rasvat korvatiin monityydyttämättömillä rasvoilla.

Conclusion: Available evidence from adequately controlled randomised controlled trials suggest replacing SFA with mostly n-6 PUFA is unlikely to reduce CHD events, CHD mortality or total mortality. The suggestion of benefits reported in earlier meta-analyses is due to the inclusion of inadequately controlled trials. These findings have implications for current dietary recommendations.

Rasvojen vaikutuksista sydän- ja verisuoniterveydelle vallitsee yhä valtavasti erimielisyyksiä. Tieteellinen näyttö ei ole lainkaan selvä. Tutkimukset eivät osoita, että tyydyttyneet rasvat kasvattaisivat sydän- ja verisuonitautien riskejä, tai että tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen monityydyttämättöukkö rasvoilla laskisi sydäntautien riskiä.

Mozaffarianin meta-analyysi teki merkittävän virheen. Se on ongelma, vaikka sen yleiset päätelmät eivät muuttuisi korjauksen jälkeen. Ongelma on olemassa, koska:

 • Kaksi merkittävää tutkimusta luokiteltiin väärin
 • Tutkimukset eivät täyttäneet tutkimukselle asetettuja kriteerejä, mutta niitä käytettiin analyysissä
 • Tutkimusten hyväksyminen analyysiin johti merkittävästi erilaiseen lopputulokseen
 • Tutkimusta siteerataan muissa tutkimuksissa ja sillä perustellaan vallitsevia rasvasuosituksia

Mozaffarianin meta-analyysia lainataan muissa tutkimuksissa jatkuvasti. Sen katsotaan tukevan ja perustelevan vallitsevia oppeja tyydyttyneiden rasvojen terveyshaitoista ja monityydyttämättömien rasvojen terveyshyödyistä. Näin ei ole. Mozaffarianin tutkimuksen korjatun analyysin tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä, tai tue vallitsevia ravintosuosituksia.
SARS-CoV-2, lapset ja immuniteetti

Koulut avataan torstaina 14.5. Se on todennäköisesti virhe, mutta ei sille enää mitään voi. Toivon, että ihmisillä, joilla on selkärankaa tehdä näitä päätöksiä, on myös selkärankaa kantaa vastuu tehdyistä virheistä.

SARS-CoV-2 tunnetaan yhä huonosti. Yliopistot ja tutkimuslaitokset ympäri maailmaa selvittävät viruksen alkuperää, leviämistä, genomia ja vaikutuksia ihmiseen. Satakunta tutkijaryhmää valmistelee kovalla kiireellä koronavirusrokotetta. Monissa tutkimuslaboratorioissa tutkitaan olemassaolevien lääkkeiden tehoa uuden koronaviruksen vakavampien oireiden hoitoon. Toistaiseksi hyviä uutisia on paljon vähämmän kuin huonoja uutisia.

Ensimmäisessä kuvassa ovat maat, jotka ovat lähes selvittäneet koronaepidemian.

Toisessa kuvassa ovat valtiot, jotka ovat lähes tavoitteessa.

Kolmannessa ovat maat, joiden on tehtävä enemmän koronaepidemian kitkemiseksi. Tämä on viimeksi päivitetty 4.5. Miksi Suomi on huonoimmin selvinneiden kategoriassa? Luultavasti, koska taudin eteneminen ei ole lähtenyt toivotulla tavalla laskuun.  Lähde: End Coronavirus.org

Epidemian vaikutuksia väestöön voidaan hillitä joko hidastamalla tai tukahduttamalla

Nyt olisi erinomainen aika tukahduttaa virus, totesivat arvovaltaiset asiantuntijat vetoomuksessa hallitukselle. Kun tauti olisi mahdollista tukahdutttaa, hallitus päätti THL:n ohjeistuksella avata koulut ja baarit, että infektiomäärät saadaan kasvuun.

Se on toki hallittua hidastamista. Yhteiskuntaa karaistaan vähitellen korona-arkeen. Rajoitteiden purkaminen lisää tartuntoja, mikä johtaa uusiin sosiaalisiin rajoituksiin. Taloudellisesti ja inhimillisesti tällaisesta soutamisen ja huopaamisen mallista on vaikea löytää sitä kantavaa ideologiaa. Minusta siinä ei ole järjen hiventä. Tukahduttaminen olisi mahdollista nyt ja siihen mahdollisuuteen pitäisi tarttua.

Nykyiessa mallissa yhteiskunta pidetään on koko ajan varpaillaan. Poikkeusolot ja ees-taas-veivaaminen voivat jatkua vuosia.

Jos tauti tukahdutetaan koko massa, riittää, että ulkomaan matkailua rajoitetaan vain sellaisiin maihin, joissa virus on niinikään tukahdutettu. Maat voidaan luokitella liikennevaloilla: punaiset maat ovat matkustus- ja maahantulokiellossa, keltaisista maista saapuvat asetetaan valvottuun karanteeniin. Turvalliset maat merkitään vihreällä.

Tukahduttamalla yhteiskunta saadaan jaloilleen parissa kuukaudessa. Ivan Puopolo selittää tukahduttamisen idean selvästi oheisella videolla.

”Tulevat kaksi viikkoa antavat Anderssonin mukaan hyvää aikaa opetella uuden normaalin sääntöjä tilanteessa, jossa koronavirus ei ole nopeasti katoamassa minnekään.– Meidän on löydettävä tapoja päästä normaalimpaan arkeen. Siksi painotan, että kaikki mitä teemme nyt näitä viikkoja varten tehdään myös syksyä varten. Andersson valaa uskoa siihen, että kunnissa ollaan valmiita avaamaan koulut, vaikka opettajien ammattijärjestö OAJ on sitä vastustanut. Ministeri on käynyt asiasta keskusteluja tälläkin viikolla keskeisten tahojen kanssa.” – IS

Rajoitusten varhainen purkaminen lisää tartuntoja

”– Liian aikainen avaaminen tekee tilanteesta vain huonomman. Se johtaa vääjäämättä uusiin tartuntoihin, tehohoitopotilaiden määrän kasvuun ja kuolemiin, molekyylilääketieteen professori Eric Topol sanoi Guardianille. – Suuri osa ihmisistä on menettänyt henkensä turhaan. Miksi haluamme kasvattaa sitä lukemaa?” – IL

Kirjoittaessani tätä Yhdysvalloissa on virallisten tilastojen mukaan kuollut jo yli 80 000 ihmistä. Eric Topol on oikeassa. Rajoitusten avaaminen liian aikaisin johtaa inhimilliseen katastrofiin.

Nebraskassa rajoitusten liian varhainen poistaminen kasvatti tartuntoja heti 57 % ja teki Nebraskasta uuden kriisipesäkkeen. Etelä-Koreassa oireeton tai vähä-oireinen supertartuttaja on tartuttanut mahdollisesti kymmeniä ihmisiä.

Kysymyksiä on edelleen paljon. Monet vastaukset antavat aihetta huoleen

Voinko saada koronaviruksen uudelleen? Miksi jotkut ihmiset ovat sairaampia kuin toiset? Toistuuko epidemiat joka talvi? Kehitetäänkö tähän virukseen rokote? Kuinka hallitsemme virusta pitkällä tähtäimellä?

Yritän tässä laajassa SARS-CoV-2-katsauksessa vastata joihinkin virukseen liittyviin kysymyksiin. Toistaiseksi tiedetään hyvin vähän.

Vetoan hallitukseen, että se harkitsee uudelleen koulujen avaamisen mielekkyyttä. Virus tulisi tukahduttaa Suomessa ja koulujen avaaminen siirtää syksyyn. Ymmärrän, että päätösten peruuttaminen ei oikeasti ole enää mahdollista riittävän nopealla aikataululla. Toivon, että sitä kuitenkin harkitaan seuraavien parin viikon aikana. Etäopetus toimi hyvin ja kahden viikon koulujakso on kaiken kaikkiaan aivan tarpeeton.

sosiaalinen eristys

Taudin tukahduttamien helpottuisi, jos hengityssuojien (myös itsetehtyjen) käyttöön julkisilla paikoilla kannustettaisiin. Hengityssuojien laaja käyttö tekisi yhteiskunnan vaiheittaisesta avaamisesta nopeampaa ja turvallisempaa.

Taudin tukahduttaminen ei estä epidemian toista aaltoa. Näyttöä pitkäaikaisesta immuniteetista SARS-CoV-2-virukseen ei ole olemassa. Suurten populaatioiden sairastamisella ei ehkä saavuteta mitään konkreettista hyötyä. Syksyllä virus voi olla jo muuntunut sen verran, että tähän viruskantaan kehittyvä vastustuskyky ei takaa vastustuskykykyä toisessa aallossa saapuvalle virukskannalle. Kukaan ei varmasti tiedä.

Mielestäni on vahvoja perusteita epäillä pitkäkestoisen immuniteetin kehittymistä. Jos immuniteettia ei synny, opettajat ja oppilaat altistetaan aivan turhaan infektiolle. Se on sikälikin outoa, että jokkokokoontumisia kehotetaan edelleen välttämään. Kouluissa ei ole joukkoja. Kouluissa on lapsia.

Velvoittavatko Espoo ja Lohja opettajia riskeeraamaan terveytensä irtisanomisen uhalla?

”Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n tietojen mukaan ainakin Espoossa ja Lohjalla on annettu opettajille ohjeistus, jonka perusteella riskiryhmään kuuluminen ei oikeuta jäämään pois töistä. Näiden ohjeiden mukaan kotiin jääminen katsotaan tällöin luvattomaksi poisjäämiseksi, joka on myös irtisanomisperuste.” – IL

Opettajille suunnatuissa ohjeissa riskiryhmään kuulumista ei pidetä riittävänä poissaolon edellytyksenä. Opettajia ja oppilaita kielletään erikseen myös käyttämästä hengityssuojia. Ehkä näin halutaan luoda illuusio turvallisesta työympäristöstä. Koronaepidemian aikana koulu on kaikkea muuta kuin turvallinen työympäristö.

Kuvaannollisesti riskiryhmään kuuluvat opettajat pakotetaan irtisanomisen uhalla viruksia laukovan yhmään eteen kahden viikon ajaksi. Nyt jännitetään kuinka moni opettaja ottaa osumaa. Jos opettaja kuuluu riskiryhmään, infektio voi tappaa hänet. Pahoittelen kielikuvaa, mutta tässä on venäläisen ruletin meininki.

Lapsi ja ulkona vaaniva virus

Huhtikuun 13. päivänä TIME kirjoitti

Huolestuttavia uutisia kantautuu kaikkialta Aasiasta. Potilaat, jotka olivat sairastaneet koronavirustaudin ja toipuneet siitä, sairastuivat tautiin uudestaan. Etelä-Korean viranomaiset ilmoittivat 111 tällaisesta tapauksesta.

Muiden koronaviruskantojen kohdalla potilaiden tuottamat vasta-aineet kehittävät infektion aiheuttaneelle virukselle kuukausien, ehkä jopa vuosien immuniteetin.

Tutkijat eivät kuitenkaan vielä tiedä kehittyykö vastustuskyky nykyistä SARS-CoV-2-virusta vastaan. Jos immuniteetti syntyy, kuinka pitkän suojan se antaa? Kysymyksiä, kysymyksiä,..

Asiantuntijat uskovat, että raportit infektiosta toipuneista, jotka sairastuvat uudestaan, eivät ole esimerkkejä saman viruksen uudesta tartunnasta, vaan tapauksia, joissa pitkittynyt infektio ja jäänyt tutkimuksissa havaitsematta.

On epätodennäköistä, että virus voisi uudelleeninfektoida sellaisia ihmisiä, joiden vasta-ainevaste ko. virusta vastaan on käynnistynyt.

Immuunijärjestelmän primaarivaste tutustuu patogeenin ja kehittää patogeenia tuhoavia vasta-aineita. Osa B-soluista kypsyy spesifejä vasta-aineita tuottaviksi plasmasoluiksi ja osa erikoistuu B-muistisoluiksi, jotka säilyttävät patogeenin rakenteen. Vasta-aineita tuotetaan yleensä 7-10 päivää tartunnan jälkeen.

Sekundaarivasteessa immuunijärjestelmä reagoi muistisolujen tunnistamaan taudinaiheuttajaan nopeasti ja tehokkaasti.

Positiivisen tuloksen antava testi infektiosta toipumisen jälkeen voi merkitä sitä, että aiemmin otettu testi on ollut väärä negatiivinen, eikä potilas testien välissä ollut täysin toipunut infektiosta. Tämä voisi johtua mm. näytteen laadusta.

Immuunijärjestelmän toiminta on oleellista koronavirusta koskevissa kysymyksissä. Ongelmana on, että tiedämme viruksesta yhä varsin vähän.Kenestä tulee immuuni koronavirusta vastaan ja kuinka se tapahtuu?

Immuunijärjestelmän solut

Immuunijärjestelmä suojaa infektioilta ja se jakautuu kahteen osaan

Luontainen (synnynnäinen) immuunijärjestelmä aktivoituu heti, kun elimistössä havaitaan potentiaalinen uusi taudinaiheuttaja. Luontainen immuunijärjestelmä toimii hyvin yleisellä tasolla ja laajalla alueella. Se ei tunnista spesifejä viruksia ja anna immuniteettia näitä vastaan, kuten adaptiivinen immuunijärjestelmä.

Oppivan adaptiivisen immuunijärjestelmän toiminta perustuu siihen, että osa immuunisoluista ylläpitää patogeenin rakenteen immunologisessa muistissa, niin että sekudaarivaste kyseistä virusta vastaan käynnistyy hyvin nopeasti.

Ero immuunijärjestelmän mekanismien välillä on kuvaannollisesti se, että luontainen immuunijärjestelmä mattopommittaa elimistöä uhkaavia patogeenejä laajalla, mutta ei niin täsmällisellä hyökkäyksellä. Adaptiiivinen immuunijärjestelmä merkitsee spesifit kohteet ja täsmäpommittaa vain merkittyjä kohteita.

Adaptiiviseen immuunivasteeseen kuuluu B-soluja, jotka tuottavat kohdennettuja vasta-aineita (kuten immunoglobuliineja) ja T-soluja, jotka voivat tuhota tartunnan saaneita soluja.

B-plasmasolut levittävät virukselle spesifejä vasta-aineita verenkiertoon ja imusuoniin. B-solut ovat vasta-ainevälitteisen immuunijärjestelmän perusta. T-solujen aktivaatio on soluvälitteinen: T-solut kiinnittyvät infektion saaneisiin soluihin ja tuhoavat ne. Uusi koronavirus pystyy kiinnittymään ja sulautumaan T-soluihin, mikä estää T-solujen toiminnan.

Tehokkaan immuunivasteen kehittyminen vie aikaa. Tutkimusten mukaan tartunnan saamisesta kestää 7-10 päivää vasta-aineiden valmistamisen aloittamiseen. Tämän ns. primaarivasteen aikana adaptiivinen immuunijärjestelmä tallentaa taudinaiheuttajan molekyylirakenteen immunologiseen muistiin.

Vasta-ainevälitteinen immuniteetti suojaa elimistöä viikkoja tai kuukausia, ehkä jopa vuosia. Pitkäkestoinen immuniteetti muodostuu erityisesti sellaisia patogeenejä vastaan, joiden rakenne säilyy immunologisessa muistissa. Joidenkin patogeenien kohdalla immunologinen muisti tarjoaa elinikäisen suojan.

Tyyypit muovipuvuissa

Kukaan ei tiedä kehitttääkö adaptiivinen immuunijärjestelmä immuniteetin ihmisille, joilla on vain lieviä oireita.

Myöskään kehittyvän vastustuskyvyn kestoa tai vahvuutta ei tunneta. Immuniteetti voi suojata infektion sairastanutta muutamista viikoista vuosiin. Immunologinen muisti muistuttaa omaa muistiamme: se muistaa jotkin infektiot hyvin ja unohtaa toiset nopeasti.

Tuhkarokko on infektio, jonka immunologinen muisti muistaa. Sairastettu tuhkarokko ja rokotus antaa elinikäisen suojan tuhkarokkoa aiheuttavalle virukselle.

On kuitenkin monia sellaisia patogeenejä, jotka immunologinen muisti unohtaa hyvin nopeasti. Lapset voivat saada RSV:n (respiratory syncytial virus) useita kertoja saman talven aikana. Pisaratartuntana leviävä RSV kuuluu paramyksoviruksiin ja se aiheuttaa hengitysteiden infektioita.

SARS-CoV-2 on vielä niin uusi virus, että immuniteetti ja sen kesto on täysin arvailujen varassa. Kuusi muuta tunnettua koronavirusta voivat kuitenkin antaa vihjeitä siitä kuinka uusi koeonvirus käyttäytyy.

Neljä ihmisillä leviävistä koronaviruksista aiheuttaa tavallisia jokatalvisia vilustumisia. Immuniteetti näitä vastaan on hyvin lyhytaikainen. Tutkimusten mukaan tartunta voi uusiutua vielä saman vuoden sisällä.

Vilustumiset ovat yleensä lieviä infektioita. Uuden koronaviruksen lisäksi SARS ja MERS ovat koronaviruksia, jotka aiheuttavat vakavamman akuutin hengitysoireyhtymän. Näissä vasta-aineita on havaittu vielä vuosien päästä.

Kysymys ei ole siitä, kehittyykö immuniteetti, vaan kuinka pitkäksi aikaa, sanoi Itä-Anglian yliopiston lääketieteen professori Paul Hunter. Hänen mukaansa on epätodennäköistä, että immuniteetti SARS-CoV-2-virusta vastaan kestäisi koko elämän.

SARS-vasta-aineetutkimusten perusteella on mahdollista, että immuniteetti kestää vain noin kaksi-vuotta. Mutta tätä ei tiedetä varmasti. Siinäkin tapauksessa, että immuniteetti ei tarjoa täyttä suojaa, on mahdollista, että toinen infektio on ensimmäistä lievempi. On raportteja ihmisistä, jotka näyttävät sairastaneen useita koronavirusinfektioita lyhyen ajan sisällä. On raportteja, joiden mukaan ihmiset ovat todella saaneet Covid-19-tartunnan kahdesti. Erään hypoteesin mukaan virus voi piiloutua elimistöön menemällä ikään kuin horrokseen ja aktivoitua uudestaan myöhemmin.

Tietenkään kukaan ei ole tartuttanut itseensä virusta immuniteetin testaamiseksi. Reesus-apinoilla tätä on testattu. Parille apinalle infektoitiin SARS-CoV-2 vasta-ainetuotannon aktivoimiseksi. Kolme viikkoa myöhemmin apinat infektoitiin toistamiseen. Tämä rajallinen koe osoitti, että apinoille ei kehittynyt uutta koronavirustautia niin lyhyen aikaikkunan sisällä.

ulkoilijat naamareissaan

Jos minulla on vasta-aineita, olenko immuuni?

Tätä ei tiedetä varmasti. Maailman terveysjärjestö on tämän epävarmuuden vuoksi varoittanut useita valtioita ottamasta käyttöön ns. immuniteettipasseja, jotka todistavat sairastetusta Covid-19-infektiosta.

Myös eurooppalaisten ja amerikkalaisten nuorten keskuudessa trendi-ilmiöksi muodostuneita korona-bileitä kehotetaan välttämään, koska immuniteettia ei voida taata ja todennäköisesti infektion saanut tartuttaa muita viruksen itämisaikana ennen omien oireiden kehittymistä.

Immuunipassin idea on, että ihminen, joka läpäisee vasta-ainetestin voi palata turvallisesti töihin. Jos voitaisiin olla varmoja, että immuniteetti muodostuu, tämä olisi arvokas tieto esimerksi vanhusten ja sairaiden parissa työskenteleville ja tehostaisi yhteiskunnan palaamista normaaliin arkeen. Mutta immuniteetin muodostumisesta ja kestosta ei ole riittävästi tietoa, jotta immuunipasseja voitaisiin jakaa.

Vain aika näyttää. Siihen asti sokea luottamus omaan tai muiden immuniteettiin on venäläistä rulettia.

Toisaalta vasta-aineita löydetään monilta potilailta, mutta kaikki vasta-aineet eivät ole samanarvoisia.Neutraloivat vasta-aineet pystyvät kiinnittymään SARS-CoV-2-virukseen ja estämään virusta infektoimasta uusia soluja.

Kiinassa 175 toipuneesta potilaasta tehty tutkimus osoitti, että 30 prosentilla potilaista oli erittäin matala neutraloivien vasta-aineiden pitoisuus. Adaptiivisen immuunijärjestelmän muodostama soluimmuniteetti voi näytellä tässä kriittistä osaa.

On myös tärkeää, että vaikka ihmisellä olisi vasta-aineiden tuottama vastustuskyky, se ei vielä todista, etteikö hän voisi tartuttaa muita. Immuniteetti vaikuttaa siihen, kuinka vakavan sairauden virus aiheuttaa. Epätäydellinenkin immuniteetti lieventää taudin oireita.

Jos pitkäaikaisen immuniteetin hankkiminen on vaikeaa, myös rokotteen kehittäminen voi kohdata haasteita. Immuniteetin kesto vaikuttaa ainakin siihen riittääkö yksi rokotus antamaan elinikäisen suojan vai tarvitseeko ihminen uuden rokotuksen esimerkiksi vuoden välein.

SARS-CoV-2

Mitä SARS-CoV-2:n vasta-ainetestit kertovat meille immuniteetista?

Seeruminäytteistä tehdyt tutkimukset voivat muuttaa käsitystämme Covid-19:n leviämisestä, mutta ei ole lainkaan selvää, mitä vasta-aineet kertovat immuniteetista.

Koronaviruspandemia käynnistyi alle puoli vuotta sitten, mutta terveysviranomaiset eivät vieläkään tiedä kuinka moni ihminen on tosiasiallisesti saanut tartunnan.

Testauskapasiteetti on osoittautunut monissa maissa hyvin puutteelliseksi. Monet ovat saaneet Covid-19-infektion oireita, mutta heitä ei ole testattu. Ihmiset, jotka ovat saaneet oireettoman tartunnan ja levittävät infektiota, eivät näy virallisissa luvuissa, koska oireettomia ei aktiivisesti testata.

Yhdysvalloissa liittovaltio ja osavaltiot työskentelevät kellon ympäri luotettavien vasta-ainetestien kehittämiseksi, jotta SARS-CoV-2-viruksen todellisesta leviämisestä saataisiin luotettava kuva.

Vaikka tapausten diagnosointiin käytetyillä PCR-testeillä havaitaan kohtuullisen varmasti viruksen geneettinen materiaali, vasta-ainetesteillä voidaan seuloa  väestöstä infektion aiheuttamia vasta-aineita. Nämä vasta-aineet pysyvät veressä yleensä melko kauan. Näin voitaisiin selvittää kuinka tauti on populaatiossa levinnyt ja kuinka moni on sairastanut koronavirustaudin lieväoireisena tai oireettomasti.

Saksalaisessa kaupungissa tehtyjen kyselyiden ja vasta-ainetestien perusteella jopa 14 % kaupungin asukkaista oli todennäköisesti sairastanut koronavirustaudin.

Päättäjillä on toinenkin syy harkita vasta-ainetestien käyttöönottoa: jos vasta-aineet osoittavat immuniteetin kehittymisen, yhteiskuntaa voitaisiin avata turvallisesti virukselle vastustuskykyisten ihmisten toimesta. Erilaisten sosiaalisten rajoitusten piirissä on lähes puolet maailman ihmisistä ja paineet paluusta normaaliin kasvavat päivä päivältä.

Immuniteettipassi

Viime viikkoina poliitikot ovat ehdottaneet henkilön vastustuskyvyn todistavan immuniteettipassin käyttöä. Immuniteettipassi vapauttaisi SARS-CoV-2-virukselle immuunin henkilön yhteiskunnallisista rajoitteista.

Saksan, Iso-Britannian, Italian ja Yhdysvaltojen virkamiehet kehittävät tällaista järjestelmää, mutta Maailman terveysjärjestö (WH) kehottaa malttiin, sillä vastustuskyvyn kestoa ei vielä tunneta ja on hyvin mahdollista, että virukselle immuunit voivat kuitenkin levittää tautia.

Tällaisen ohjelman onnistuminen riippuu siitä, kehittääkö jokainen SARS-CoV-2-virukselle altistunut vasta-aineita ja suojaavatko nämä vasta-aineet sekundaarisia infektioita vastaan.

Kuten aiemmin kirjoitin, kiinalaistutkimuksen mukaan vajaalla kolmanneksella neutraloivien vasta-aineiden määrä oli hyvin vähäinen.

Jos vasta-aineet tuottavat immuniteetin – kuinka pitkäksi aikaa?

Toistaiseksi tutkijoilla ei ole varmaa vastausta mihinkään näistä kysymyksistä. Vaikka vasta-aineetutkimukset ympäri maailmaa sijaitsevista yhteisöistä voisivat tuottaa tietoa, joka on välttämätöntä taudinaiheuttajan leviämisen ymmärtämiseksi, jotkut pitävät ajatusta immuniteettitiedoista ennenaikaisina.


Vasta-ainevaste SARS-CoV-2:lle

On saatu vahvaa näyttöä siitä, että Covid-19-potilaat kehittävät vasta-aineita SARS-CoV-2-virukselle. Tutkimukset ovat vahvistaneet, että vasta-aineita muodostuu toisen ja viidennentoista vuorokauden välillä. Useimmilla potilailla vaste muistuttaa patogeenien aiheuttamaa tyypillistä reaktiota. Ensin verenkiertoon erittyy IgM-vasta-aineita ja myöhemmin pidempään kestäviä ja spesifimpiä IgG-vasta-aineita.

Muut tutkimukset ovat antaneet samanlaisia tuloksia ja viittaavat siihen, että vasta-aineet kiertävät Covid-19-potilaiden veressä vähintään kahden viikon ajan. Tutkimusaineistoon liittyy kuitenkin vinouma. Aineisto on kerätty sairaalahoitoa tarvitsevilta potilailta, mutta se ei kerro kehittyykö lieväoireisille ja oireettomille riittävästi vasta-aineita.

Äskettäin Shanghain Fudan-yliopiston tutkijat analysoivat 175 lievistä Covid-19-oireista toipuvan potilaan plasmaa. Suurimmalle osalle potilaista kehittyi vasta-aineita, jotka kohdistuivat SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiiniin noin 10–15 päivää oireiden alkamisen jälkeen.

Huolta herätti se, että kymmeneltä potilaalta ei löydetty vasta-aineita ollenkaan. La Jolla -instituutin immunologi Shane Crotty rauhoittelee, että nämä potilaat olivat todennäköisesti saaneet Covid-19-testissä väärän positiivisen ja sairastivat aluksi todennäköisesti jotain muuta hengitystieinfektiota.

Ulkoilijoita hengityssuojissa.

On mahdollista, että jotkut potilaat eivät yksinkertaisesti kehitä vasta-aineita

Vuosia sitten lähes kaikki SARS-tartunnat tuottivat vasta-ainevasteen, mutta MERSin suhteen tilanne oli erilainen. Eräät MERS-tutkimukset havaitsivat, että PCR-positiiviset lievät- tai oireettomat infektiot tuottivat vasteita, joita ei havaittu vasta-ainetesteissä.

Monissa virusinfektioissa vasta-ainevasteen vahvuus korreloi hyvin sen kanssa, kuinka vakava infektio on. Immunologinen muisti muistaa paremmin vakavat infektiot. Tämän vuoksi on epäily, että lievät tai oireettomat infektiot eivät kehitä vahvaa immuniteettia.

Potilaiden iän ja vasta-ainepitoisuuksien välillä vallitsee positiivinen korrelaatio. Ikä korreloi voimakkaasti oireiden vakavuuden kanssa. Jos lievemmät SARS-Cov2-infektiot tuottavat vähemmän havaittavia vasta-aineita, mikä hyöty vasta-ainetesteistä on oireettomien tai lieväoireisten seulomisessa väestöstä. Saavatko oireettomat ja lieväoireiset immuniteetin?

Kiinalaiset testasivat 175 lievistä oireista toipunutta. Melkein kaikilla oli selkeitä vasta-ainevasteita ja havaittavia neutraloivia vasta-aineita. Tämä on sopusoinnussa äskettäin makakeilla tehdyn tutkimuksen sekä eräiden muiden tutkimusten kanssa, joissa koronavirustaudista elviytyneiden verestä on uutettu neutraloivia vasta-aineita, eli sellaisia vasta-aineita, jotka pystyvät sitoutumaan virukseen ja estämään sen kiinnittymisen isäntäsoluun.

Nämä kokeet ovat tärkeitä ja tulokset ovat rohkaisevia. Näyttää siltä, että vaikka vasta-aineet eivät olisi neutralisoivia, eivätkä estäisi viruksen pääsyä isäntäsoluihin, vasta-aineet saattavat toimia tärkeässä roolissa muiden immuunijärjestelmän mekanismien aktivaatiossa. On luultavaa, että immuunijärjestelmän auttaja-T-soluilla ja tappaja-T-soluilla on keskeinen vaikutus SARS-CoV-2-viruksen vastaisessa immunologisessa sodassa.

Kaiken kaikkiaan on liian aikaista sanoa, mikä on vasta-aineiden merkitys SARS-CoV-2:lle. Vielä ei tiedetä kuinka merkittävä osuus vasta-aineilla on primaaritaudin kukistamisessa tai suojaavatko infektion aikana tuotetut vasta-aineet sekundaari-infektiolta.

Ja vaikka vasta-aineet olisivat suojaavia, ne eivät välttämättä ole suojaavia kaikille. Vasta-aine-vasteet voivat vaihdella suuresti henkilöiden välillä.

Kuinka kauan vasta-ainepitoisuudet kestävät?

Ihannetapauksessa ihmisen vasta-ainevaste SARS-CoV-2:lle rinnastuisi tuhkarokkoon. Yksi kerta-altistus (tuhkarokkoinfektio tai rokotus) riittää, neutraloivien IgG-vasta-aineiden tuottamiseen. Tuhkarokon vasta-aineet säilyvät koko elämän ajan ja tarjoavat elinikäisen suojan.

Mutta immuunivasteet koronaviruksille näyttävät olevan erilaisia.

Vuoden 2003 SARS-epidemiasta selviytyneiden tutkimukset viittaavat siihen, että neutraloivien vasta-aineiden pitoisuudet kestivät ainakin kolme vuotta. Äskettäin vielä vertaisarvioimattomat raportit ovat löytäneet neutraloivia vasta-aineita SARS-eloonjääneiltä 17 vuotta epidemian jälkeen.

MERS-infektion tuottamien neutraloivien vasta-aineiden tasojen on havaittu heikentyvän kolmen vuoden jälkeen. Vähemmän tappaville, vilustumisia aiheuttaville koronaviruksille neutraloivat vasta-ainepitoisuudet vähenevät kahden tai kolmen vuoden aikana.

Yhdessä vuonna 1990 tehdyssä pienessä tutkimuksessa havaittiin, että ihmisillä, jotka olivat altistuneet kahdesti koronavirukselle, kehittyi paljon lievempiä oireita verrattuna ihmisiin, jotka altistuivat infektiolle ensimmäistä kertaa. Tämä viittaa siihen, että uudelleeninfektio voi tapahtua, mutta oireet heikkenevät.

Se, kuinka kauan nämä vasta-aineita tuottavat solut ja niiden tuottamat vasta-aineet pysyvät verenkierrossa, ei ole varma osoitus siitä, kuinka kauan joku on immuuni toissijaiselle infektiolle.

Tämä johtuu siitä, että alkuperäinen infektio ei ainoastaan pakota veressä olevia B-soluja muuttumaan spesifisiä vasta-aineita tuottaviksi plasmasoluiksi. Se myös stimuloi muisti B-soluja. Nämä B-muistisolut voivat elää vuosikymmeniä piiloutuneen imusolmukkeisiin, pernaan, luuytimeen ja keuhkoihin.

Kun sama taudinaiheuttaja uhkaa elimistöä toistamiseen, vasta-aineita tuottavat solut aktivoituvat. Taudinaiheuttajalle spesifien neutraloivien vasta-aineiden tuottaminen alkaa 2-4 päivässä. On arveltu, että kerran infektion sairastanut henkilö voi saada uuden SARS-CoV-2-tartunnan heti, kun neutraloivien vasta-aineiden vaikutus 1-2 vuodessa heikkenee. Toinen infektio on kuitenkin ensimmäistä lievempi, koska immunologinen muisti voi aktivoida vahvan immuunivasteen virusta vastaan.

Muisti B-solut voisivat toimia vaihtoehtoisena immuniteetin indikaattorina vasta-ainetasojen lisäksi.

Ongelmana on se, että muisti-B-soluja on vaikeampi löytää. Eräässä vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa tutkijat onnistuivat eristämään SARS-epidemiasta toipuneiden potilaiden muisti-B-soluja. Ryhmä havaitsi, että muisti-B-solut eivät kuitenkaan reagoineen viruksen proteiineihin, mutta 60 prosentilla immunologisen muistin T-solut aktivoituivat.

Mitä tämä tarkoittaa immuniteettipasseille?

Monet tutkijat, mukaan lukien Kansallisen allergia- ja tartuntatautien instituutin johtaja Anthony Fauci, sanovat, että useimmista muista tartuntataudeista olevien tietojen perusteella on todennäköistä, että ihmisille muodostuu ainakin jonkinlainen lyhytaikainen immuniteetti SARS-CoV-2-virukselle.

Faucin mukaan on tärkeää, että SARS-CoV-2:n RNA-genomi näyttää olevan suhteellisen vakaa, mikä tarkoittaa, että immuunijärjestelmällä on paremmat mahdollisuudet kehittää kestävämpi immuniteetti verrattuna esimerkiksi usein mutatoiviin influenssaviruksiin.

Kysymys on kuitenkin siitä, riittävätkö pelkästään vasta-aineet immuniteettiarvioinnissa. Jos immuniteeettipassi määrittelee kenen on pysyttävä karanteenissa ja kuka voi palata töihin, voiko pelkästään havaittavat vasta-aineet muodostaa riittävän luotettavan perustan immuniteetista.

Vaikka voi olla totta, että suurin osa ensimmäisestä altistumisesta vaarallisille patogeeneille johtaa suojaavaan immuniteettiin, on tieteellisesti vaikeaa todistaa, että henkilö on immuuni virukselle.

Usko immuniteetista voi johtaa riskikäyttäytymiseen sekä muiden vaarantamiseen. Ei tiedetä voiko immuuni henkilö kuitenkin yhä tartuttaa muita. Teoriassa henkilö voi saada tartunnan ja levittää virusta muutaman päivän ennen kuin immuunivaste tuhoaa viruksen.

Tässä vaiheessa kaikki vasta-ainetestit auttavat meitä keräämään tietoja. Kun kerättyä tietoa on riittävästi, voidaan tehdä riskiarvioita.

Muuttaako esimerkiksi IgG-vasta-aineiden esiintyminen tartuntariskiä? Nouseeko riski vai laskeeko se? Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, johon on vastattava, jotta tiedämme, kuinka vahvan suojan vasta-aineet antavat.

Vasta-ainepositiivisten osuus on pysynyt toistaiseksi matalana, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se tarkoittaa, että koronavirus ei ole levinnyt Suomessa niin laajalle, kuin on aiemmin luultu. Tämän viikon satunnaisnäytteiden otannassa vasta-ainetta löytyi vain 2,86 prosentilla testatuista. – Neutraloivat vasta-aineet ovat varmin merkki uuden koronaviruksen tartunnasta, mutta on mahdollista, että osalla tartunnan saaneista ei muodostu neutraloivia vasta-aineita, kertoo erikoistutkija Merit Melin.” – IL

Tämä opettajille toimitettu aiheellinen ja hyvää tarkoittava ohje sisältää paljon tyhjiä lupauksia. Tosiasiassa opettajat laitetaan puun ja kuoren väliin. Vaihtoehdot ovat potkut tai oman terveyden vaarantaminen!Vaikean tai keskivaikean infektion riski sairastuneilla lapsilla on 6 %. Se tarkoittaa, että keskimäärin yksi lapsi jokaista luokkaa kohden voi sairastua niin vakavasti, että tarvitsee sairaalahoitoa. Sairaalahoitoa tarvitsevista lapsista osa tarvitsee tehohoitoa ja osa kuolee. Tämä ei ole äärimmäisen harvinaista.
Koronavirus tarttuu pisaratartuntana ja pinnoilta, joihin tartunnan saanut on koskenut. Tarpeettomien fyysisten kontaktien välttäminen ei riitä estämään viruksen leviämistä. Espoossa ainakin osa kouluista jatkaa opetusta kuin koronaepidemiaa ei olisikaan.

Opetuksen porrastaminen ja riittävän väljät luokat kuulostavat erinomaiselta idealta, jonka toteutuksesta ei ole mitään takeita. 20-30 oppilaan luokissa väljyyttä ei juuri ole.


Näissä ohjeissa on aika paljon itsestäänselvyyksiä hygienian osalta. Sitä hämmästelen, että kasvosuojien käyttöä ei suositella. Espoo jopa kieltää hengityssuojien käytön. Ongelma ohjeissa on se, että lapsi voi tietämättään kantaa ja tartuttaa virusta. Jos opettaja sairastaa verenpainetautia, diabetesta, on ylipainoinen tai sydänsairas, hän on hengenvaarassa. Riskiryhmään kuuluvat ihmiset joutuvat infektion seurauksena sairaalaan, osa joutuu viikoiksi hengityskoneeseen ja osa kuolee. Näiden ohjeiden oletuksena on
a) lapset eivät sairastu vakavasti ja
b) lapset eivät levitä tautia
Molemmat oletuksista ovat tutkimustiedon valossa virheellisiä. Siksi koulujen avaaminen kahdeksi viikoksi juuri ennen kesälomaa on aivan älytöntä.

Covid-19 on helvetin vakava sairaus. Se on tätä kirjoittaessani tappanut virallisten lukujen mukaan 277 477 ihmistä. Todellinen luku on moninkertainen.

Venäjällä koronatartunnan saaneet kuolleet merkitään muihin sairauksiin kuolleiksi, jos kuolleen keuhkoista ei ruumiinavauksessa löydetä koronaviruksen aiheuttamia tuhoja.

Ruumiinavaukset tehdään Venäjällä 2-3 viikkoa uhrin kuoleman jälkeen. Venäjän tilastot eivät ole ajan tasalla. Kuolleiden todellinen määrä Venäjällä on luultavasti monikymmenkertainen.

Samanlaisia huhuja kiertää Ruotsin tilastointimenetelmistä; jos diabeetikko kuolee koronavirustartuntaan, kuolemansyyksi merkitään diabetes. Tämä on tosin vain huhu.

Minun sympatiani on opettajien puolella. Ymmärrän hyvin, jos riskiryhmään kuuluvasta opettajasta tuntuu, että hänet pakotetaan virusmyrskyyn ilman riittäviä suojavarusteita.

Venäjällä Covid-19 on tappanut vähintään 113 lääkäriä puutteellisten suojavarusteiden vuoksi. Sairaaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa virukset leviävät kaikkein tehokkaimmin.


Viruksilla on jälkitauteja

Tiedämme SARS-CoV-2-viruksen pitkäaikaisvaikutuksista vielä aivan liian vähän. Tutkimukset eri puolilta maailmaa tukevat sekä sosiaalisten rajoitusten jatkamista että hengitysuojainten laajempaa käyttöä julkisilla paikoilla.

Oletus siitä, että lapset eivät tartuttaisi virusta, on virheellinen. Usko siihen, että opettajat saisivat immuniteetin SARS-CoV-2-virusta vastaan ei perustu tieteelliseen näyttöön. Sellaista ei tämän viruksen kohdalla ole.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Esimerkiksi Saksan tiedeakatemian näkemyksiä on viisasta kuunnella. Saksan tiedeakatemia suosittaa vaiheittaista koulujen avaamista, mutta tietyin varauksin:

”Kun sulkuja puretaan, oppilasryhmien pitäisi olla korkeintaan 15 lapsen kokoisia, ja välitunnit pitäisi viettää saman ryhmän parissa, tiedeakatemia suosittaa. Lähiopetuksen määrä olisi normaalia pienempi ja koulupäivät lyhyempiä. Lukioihin suositellaan itseohjautuvaa opiskelua.

Päiväkodeissa pitäisi suosituksen mukaan olla vain viisi lasta kerrallaan samassa huoneessa. Pienimpiä lapsia ei rajoitusten purun alkuvaiheessa voisi tutkijoiden mukaan tuoda päiväkoteihin. Syynä päiväkotien hitaampaan avaamiseen on se, että pienimpien lasten hengityssuojaimen käyttö on käytännössä mahdotonta, mutta lapsetkin voivat levittää virusta.

Saksan tiedeakatemia suosittaa koulujen vaiheittaisen avaamisen lisäksi hengityssuojien käyttöä yleisissä tiloissa. Suomessa arvellaan, että lapset, jotka kyllä osaavat solmia kengännauhansa, eivät pukea hengityssuojia.

Saksan lisäksi monissa muissa Euroopan ja Aasian maissa sekä Yhdysvalloissa hengityssuojien käyttö yleisillä paikoilla on, jos ei pakollista, niin ainakin vahvasti suositeltavaa. Miksi ei meillä?

”–Sulkemista ei voi tehdä varmuuden vuoksi tai siksi, että paikallisesti oltaisiin eri mieltä hallituksen kanssa. Kyse ei ole kunnanhallituksen tai opetustoimen vallasta.” – Li Andersson

Koska Covid-19 tartunnan pitkäaikaisvaikutuksista lapsiin ei tunneta, ”varmuuden vuoksi” olisi perusteltu ratkaisu. Ihmiset käyttävät turvavöitä ja kondomeja varmuuden vuoksi.

Lasten ja opettajien tietoinen altistaminen sairastumiselle sisältää riskejä, joita emme tunne ja joihin emme ole varautuneet. Julkisesti ei ole esimerkiksi keskusteltu, Covid-19-infektion mahdollisista jälkitaudeista lapsille vuoden tai kahden vuoden päästä sairastumisesta.

Voi olla, että infektio ei aiheuta jälkitauteja, mutta niin kauan kun olemme epätietoisia, on parempi pelata varman päälle ja välttää turhia tartuntoja.

H1N1 aiheutti narkolepsiaepidemian ja pilasi monen lapsen ja nuoren elämän. Kukaan ei varmasti halua sellaista. Yritetään välttää inhimillisesti raskaat virheet.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan THL:n mallinnuksissa on aliarvioitu koronataudin vakavuutta. Sen lisäksi THL:n mallinnukset ovat epäselviä.

”Aivelon mukaan mallinnukset käyttävät oletuksena huomattavasti matalampaa taudin vakavuutta kuin monissa muissa mallinnuksissa on käytetty. Toisin sanoen koronaviruksen vakavuutta on aliarvioitu. – IS

Kaikkia ei voi suojella, mutta tarpeettomien riskien ottaminen ei ole viisasta

Autoimmuunitaudit kuten multippeliskleroosi ja tyypin 1 diabetes edellyttävät geneettisen alttiuden sairastua sekä yhden tai useamman ympäristötekijän, jotka laukaisevat autoimmuunitaudin.

Vahvana pidetyn hypoteesin mukaan autoimmuunitaudin voi laukaista jokin infektio, kuten Epstein-Barrin virus tai herpes zoster.

Molemmat virukset aiheuttavat hyvin tavallisia infektioita suurella osalla väestöä. Sikainfluenssa laukaisi narkolepsian lapsilla ja nuorilla, joilla oli geneettinen alttius sairastua.

Selkäydinnesteen vasta-aineiden muutokset (oligoklonaaliset immunoglobuliinit) ovat vahva indikaattori virusinfektion ja autoimmuunitaudin välillä. Useimpien autoimmuunitautien syntymekanismia ei kuitenkaan vielä tunneta.

Entä jälkitaudit? On todennäköistä, että Covid-19 aiheuttaa osalle sairastuneista jälkitauteja

Tunnetuin ja ikävin esimerkki jälkitaudeista on mainitsemani H1N1-sikainfluenssan aiheuttama narkolepsia. Usein uskotaan virheellisesti, että narkolepsian aiheutti Pandemrix-rokote. Se on toisaalta totta ja toisaalta harhaanjohtava tulkinta.

Tutkimukset osoittivat, että narkolepsian laukaisi rokotteen sisältämä H1N1-viruksen tumaproteiini, jota Pandemrix-rokotteessa käytettiin rokotettavan immuunivasteen aktivoimiseksi. Narkolepsia yleistyi rokottamattomilla H1N1-infektion sairastaneilla rokotettuja nopeammin mm. Kiinassa.

Tuhkarokko on paramyksoviruksen aiheuttama koko kehon vakava yleisinfektio, joka voi aiheuttaa erittäin ikäviä jälkitauteja. Yleisimpiä ovat kuumekouristukset, korvatulehdukset, ripuli, keuhkokuume ja hengitysteiden bakteeri-infektio.

Aivojen yleistulehdus eli subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti (SSPE) on äärimmäisen harvinainen jälkitauti (1:100 000), mutta se voi tappaa tuhkarokon sairastaneen vuosia tai vuosikymmeniä infektion sairastamisen jälkeen.

Vyöruusun aiheuttaa lapsena saadun vesirokkoinfektion elimistöön pysyvästi jättämä herpes zoster-virus. Sama virus on tutkimuksissa liitetty myös tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen.

Myös influenssa voi aiheuttaa useita jälkitauteja, joihin sairastuvat erityisesti vanhukset ja pienet lapset. Näitä ovat lapsilla korvatulehdus, keuhkoputkentulehdus ja keuhkokuume. Olisi hyvin ajattelematonta ja suorastaan sinisilmäistä olettaa, että Covid-19 kulkisi väestön läpi jättämättä taakseen jälkitauteja.

Aiheuttaako infektio kasvavan autoimmuunitautien riskin? Lisääkö se aivotulehdusten riskiä? Millaisia ovat Covid-19-infektion jälkitaudit? Me emme vielä tiedä.

Niin kauan kuin olemme epävarmoja, on turvallisinta olettaa, että jälkitaudit ovat mahdollisia tai jopa todennäköisiä. Siksi infektion välttäminen on oikeasti järkevämpää kuin sille altistuminen. Lapset ovat jokaisen yhteiskunnan arvokkain voimavara. Ei altisteta lapsia virukselle, jonka pitkäaikaisvaikutuksia lapsille ei vielä tunneta.

Vuoden päästä tiedämme varmasti enemmän, mutta sitten voi olla jo myöhäistä korjata tilannetta. Toistaiseksi tiedetämme, että Covid-19 hyvin todennäköisesti lisää lapsen riskiä sairastua harvinaiseen toksiseen sokkioireyhtymään ja kawasakin tautiin.

New Yorkin pormestari Andrew Cuomon torstaina 8.5.2020 julkaiseman twiitin mukaan New Yorkissa on todettu kawasakin taudin oireita 73:lla kriittisesti sairaalla lapsella, joista yksi 5-vuotias oli menehtynyt.

Nyt toksisen sokkioireyhtymän ja kawasakin taudin oireisiin menehtyneitä lapsia on jo enemmän ympäri maailmaa. On sanomattakin selvää, että yksikään vanhempi ei halua lapselleen toksisen sokkioireyhtymän ja kawasakin taudin oireita, mutta meidän on varauduttava siihen, että osa lapsista sellaisia saa.

”Mysteerinen kawasakin tauti sairastuttaa pääasiassa viisivuotiaita tai sitä nuorempia lapsia. Tauti aiheuttaa valtimoiden tulehdusta, joiden oireina ovat muun muassa kuume, ihon kesiminen ja nivelkivut. Myös Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa on havaittu tapauksia, joissa koronatartunnan saaneella lapsella on toksisen sokkioireyhtymän ja kawasakin kaltaisia oireita. Kawasakin tautiin on olemassa hoito, ja suurin osa potilaista paranee.”

Olennaista on, että suurin osa paranee,.. Osa ei parane.

”New Yorkissa lähes 40 lasta on sairastunut vakavaan tulehdustautiin, jonka epäillään olevan yhteyksissä koronavirukseen. Vastaavia oireita on raportoitu kourallinen myös muualla Yhdysvalloissa. Euroopassa tapauksia on todettu 50, muun muassa Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa.” – IL

Saavatko lapset tartuntoja ja levittävätkö lapset infektiota?

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen muistuttaa kuitenkin, että hallituksen linjaus kouluun paluusta perustuu käsitykseen, että lapset eivät tartuta koronavirusta helposti.HS

SARS-CoV-2 tarttuu lapsiin ja lapset levittävät virusta eteenpäin siinä missä aikuiset. Tästä on paljon tutkimusnäyttöä, jota käsittelen hieman myöhemmin.

”Valtaosa lapsista sairastaa taudin hyvin lievänä tai kokonaan oireettomana, eivätkä he myöskään tartuta sitä samassa mitassa kuin aikuiset, kertoi THL:n ja STM:n Valtioneuvostolle tekemä selvitys. Suomessa koulut avataan 14. toukokuuta.Maailmalla liikkuu myös tietoa koulujen merkittävästä roolista viruksen levittäjänä. Berliinin Humboldt-yliopiston mallinnusten mukaan korona tarttuisi hyvin kouluissa. Berliinin Charité-sairaalan johtava virologi Christian Drosten julkaisi Twitterissä Saksassa tehtyjä tutkimuksia, joiden mukaan lasten kantamat virusmäärät eivät merkittävästi eroa aikuisten vastaavista.Tanskassa koulut avattiin 15.–16. huhtikuuta. Noin kaksi viikkoa sen jälkeen tanskalaistutkijat havaitsivat muutoksen maan R0-luvussa. Tanskan yleisradion DR:n mukaan valtion seerumi-instituutin tutkijat kertoivat tartuttavuusluvun olevan nyt 0,9, kun se ennen koulujen avaamista oli 0,6. Epidemian kiihtymisestä ei kuitenkaan ole merkkejä.” – IS

Lapsilla Covid-19 on lähes poikkeuksetta lieväoireinen tai oireeton ylähengitysteiden tulehdus. Sairastuminen muistuttaa lapsilla oireiltaan tavallista vilustumista. Joskus siihen ei liity edes kuumetta, joten se voi helposti jäädä lapsen vanhemmiltakin huomaamatta. Lievät oireet tai oireettomuus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lapsi voisi levittää virusta vanhempiinsa ja isovanhempiinsa tai luokanopettajiin.

Opettajat ovat välittömässä riskiryhmässä. Niille opettajille, jotka korkean verenpaineen, ylipainon, astman, diabeteksen tai iän perusteella kuuluvat Covid-19-taudin riskiryhmään, koulujen avaaminen on äärimmäisen ahdistavaa.

Seitsemästä tunnetusta ihmisillä leviävästä koronaviruksesta neljä aiheuttaa 10-30 % säännöllisistä nuhakuumeista. Lasten nuori ja yhä kehittyvä immuunijärjestelmä on tutkijoiden arvion mukaan vastustuskykyisempi SARS-CoV-2-infektiolle. On myös mahdollista, että jokin neljästä tavallisista vilustumisia aiheuttavasta koronaviruksesta antaa lapsille ristisuojaa.

Myös sitä pidetään merkittävänä, että lapsilla on vähemmän ACE2-reseptoreita keuhkoissa ja enemmän ylähengitysteissä, eli suussa, nielussa ja nenässä. ACE2-reseptori on se, mihin SARS-CoV-2 kiinnittyy infektoidessaan solun.

SARS-Cov-2 osaa tuhota T-soluja

Eräs pelottavimmista havainnoista Covid-19-taudin osalta on se, että SARS-CoV-2 voi tuhota immuunijärjestelmän T-soluja hieman samaan tapaan kuin HIV. Tämä heikentää potilaiden immuunijärjestelmää, sillä T-solut ovat niitä, joiden tulisi tuhota infektoituneita soluja.

Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kertomukset toistavat samoja pelkoja Kiinasta Yhdysvaltoihin: tämä virus on pahempi kuin kerrotaan. Lääkärit eivät hypi huvikseen ikkunoista Venäjälläkään. Lääkärien itsemurhat kertovat äärimmäisestä pelosta, ahdistuksesta ja stressistä. Monet lääkärit ovat eronneet suojavarusteiden heikon laadun tai puutteiden vuoksi. He ymmärtävät, mitä pahimmassa skenaariossa on odotettavissa.

Vanhempien tehohoitoon päätyvien potilaiden immuunijärjestelmää säätelevät auttaja-T-solut käynnistävät elimistössä sytokiinimyrskyksi kutsutun immuunivasteen, joka voi johtaa monielinvaurioon ja potilaan kuolemaan.

Lasten kypsymätön immuunijärjestelmä ei aiheuta sytokiinimyrskyä. Northwestern Universityn Vadim Backmanin mukaan koronavirustauti ei juurikaan vaikuta lapsiin, koska lasten hankittu immuniteetti ei ole vielä täysin kehittynyt ja lapsilla tärkeimpänä puolustuksena toimii syntymässä saatu luontainen immuniteetti, joka ei synnytä sytokiinimyrskyn kaltaisia immuunijärjestelmän ylireagointeja niin helposti.

Ruumiinavaukset osoittavat, että Covid-19-infektioon menehtyneiden immuunijärjestelmä on täysin romahtanut ennen kuolemaa ja elimelliset vauriot muistuttavat AIDS:iin menehtyneillä havaittavia kliinisiä löydöksiä.

Entäpä jos virus piiloutuu elimistöön samaan tapaan kuin herpes, vesirokkovirus, borrelioosi tai HIV ja aktivoituu vuoden, kahden,.. tai kymmenen vuoden päästä? Sellainen on pelottava skenaario.

Me emme voi tietää ja niin kauan kuin emme tiedä, varovaisuus on viisasta. Tunti sitten uutisoidun kiinalaistutkimuksen mukaan virusta on löydetty kuuden kiinalaismiehen siemennesteestä. Tämän pitäisi soittaa hälytyskelloja. Tutkijat rauhoittelivat, että ei tauti varmaankaan tartu sukupuoliteitse. Eipä tietenkään, miksi tarttuisi, jos se tarttuu pisara- ja kosketustartuntana!

”WHO:n mukaan vielä ei ole varmaa tietoa, miten immuniteetti koronavirusta vastaan syntyy ja kauanko se säilyy. Koronatartunnan saaneet alkavat kehittää vasta-aineita noin viikkoa tartunnan tai oireiden alkamisen jälkeen. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, syntyykö taudista parantuneiden kehossa riittävästi vasta-aineita torjumaan viruksen uusi hyökkäys ja jos, niin kauanko vastustuskyky säilyy.”

Useat merkittävät immunologiaa tutkivat laitokset ja tutkijat ovat varoittaneet, että immuniteettiä ei mahdollisesti kehity. Tämä tarkoittaa, että laumasuoja jää saavuttamatta ja tehokkaan rokotteen kehittäminen ei ehkä ole mahdollista.

SARS ja MERS eivät tiettävästi antanut sairastuneille pysyvää immuniteettia. Tosin molempiin kehittynyt immuniteetti kesti useampia vuosia.

Myöskään tavallisia vilustumisia aiheuttaviin koronaviruksiin ei ole kehittynyt immuiteettia. On siis varauduttava siihen ikävään vaihtoehtoon, että tämä virus kiertää maailmaa vielä vuosia. Ehkäpä virus heikkenee tavalliseksi jokatalviseksi vilustumiseksi. Sitä enen tämä vain on kestettävä. Olen kiitollinen, että joukko arvovaltaisia asiantuntijoita vetoaa päättäjiin taudin tukahduttamisen puolesta.

Epidemia uusiutuu joka tapauksessa syksyllä hyvin suurella todennäköisyydellä.

Lopulta tärkeää on se, että lapsia kuolee koronavirustartunnan seurauksena. Euroopassa on uollut useampia lapsia, joista viimeinen saattoi olla alle vuoden ikäinen lapsi Britanniassa. Ruotsissa tutkitaan alle viisivuotiaan mahdollista kuolemaa koronaviruksen seurauksena.

Lapsia kuolee myös liikenneonnettomuuksiin ja lukemattomiin muihin syihin, eikä niiden vuoksi tarvitse sulkea yhteiskuntaa ja kouluja. Tämä on totta. Vetoan päättäjiin siksi, että taudin todellista vakavuutta ja potentiaalisia jälkitauteja ei vielä tunneta.

Ylimielisyys  ja liika itsevarmuus on kohtalokkainta. Johtajat, jotka eivät uskoneet asiantuntijoita ovat vieneet maansa syvään inhimilliseen kriisiin. Donald Trumpilla, Boris Johnsonilla ja Vladimir Putinilla oli kolme kuukautta aikaa valmistautua epidemiaan. Edes Italian ja Espanjan tilanne ei avannut silmiä. Nyt sitten syytellään kilvan Kiinaa, vaikka olisi syytä etsiä syyllisiä peilistä.

Tältä pandemia näytti Donald Trumpin silmin katsottuna.

Tutkimuksista


Myös lapsille voi kehittyä vakava koronavirusinfektio. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä suurempi riski lapsella on sairastua vakavasti, osoittaa vertaisarvioitu tutkimus, jossa analysoitiin 2000 lapsen saamaa tartuntaa Kiinassa.

Tutkimuksessa havaittiin, että 4 prosentilla lapsista ei esiintynyt lainkaan oireita. Puolet tartunnan saaneista sai vain lieviä oireita. 6 prosentille lapsista kehittyi vakava tai kriittinen infektio. Vakavat tai kriittiset infektiot olivat yleisempiä pikkulapsilla. Vanhemmilla lapsilla ja teini-ikäisillä vakavat infektiot olivat harvinaisempia.

Koronaviruspandemian alkuvaiheessa arveltiin, että lapset saattavat olla vähemmän alttiita Covid-19:lle, koska niin harvat näyttivät sairastuvan tai päätyvän sairaalahoitoon.

Joillekin lapsille kehittyy vakava koronavirusinfektio ja nuorimmilla on suurin riski, tutkimus kertoo

Kiinassa tehty uusi tähän mennesä suurin vertaisarvioitu tutkimus osoittaa, että monet lapset saavat infektion usein ilman selviä koronavirusoireita. Pienelle osalle lapsista kehittyy vakava tai kriittinen infektio.

Maailman terveysjärjestö varoitti kehotti suojelemaan lapsiaan koronavirukselta.

Meidän on varauduttava siihen, että lapset voivat myös sairastua vakavasti, WHO:n uusien sairauksien ja zoonoosien yksikön päällikkö tri Maria Van Kerkhove varoitti.

Pediatrics-lehti julkaisi tutkimuksen jo ennen virallista julkaisupäivää, koska piti tutkimusta erittäin tärkeänä.

Tutkimuksessa useiden kiinalaisten yliopistojen tutkijat tarkastelivat tietoja yli 2 000 covid-19-diagnoosin 16.1. ja 8.2. välillä saaneesta lapsipotilaasta seitsemässä Kiinan maakunnassa. Lasten mediaani-ikä oli seitsemän vuotta.

Havaintojen mukaan 90 % lapsista sairasti infektion oireettomana tai lieväoireisena. 39 prosentille lapsista kehittyi lievä ja vähäoireinen keuhkokuume, 50 prosenttia lapsista kuumeili ja heillä esiintyi väsymystä, kurkkukipua, yskää ja hengenahdistusta. 4 prosentilla lapsista ei ollut mitään oireita. Huolestuttavin havainto oli, että 6 prosentille lapsista kehittyi vakava tai kriittinen infektio. Ainakin yhden 14-vuotiaan pojan tiedetään menehtyneen Hubein maakunnassa.

Infektiot olivat vakavimpia nuorimmilla lapsilla: Kiinan tautien torjunta- ja ehkäisykeskus havaitsi vaikeita infektioita hieman yli 10 prosentilla vauvoista, 7 prosentilla 1-5-vuotiaista lapsista, 4 prosentilla 6–10-vuotiaista, 4 prosentilla 11–15-vuotiaista ja 3 prosentilla teini-ikäisistä.

Vaikka lasten Covid-19-tapausten kliiniset oireet olivat yleensä lievempiä kuin aikuisilla, pienet lapset, erityisesti imeväiset, olivat alttiita infektiolle, tutkijat kirjoittivat.

Tutkijat eivät ole varmoja siitä, miksi Covid-19-tartunta on harvinaisempaa lapsilla

Tutkijat arvelivat, että koska lapset altistuvat talvikuukausina useille hengitystieinfektioille, lapsilla voi olla enemmän tartunnalta suojaavia vasta-aineita veressään.

Asiantuntijoiden mukaan tutkimus osoittaa, että on tärkeää ajatella lapsia toteutettaessa viruksen torjuntastrategiaa.

Jos lapsille kehittyy oireita, he levittävät viruksen muille joko prekliinisen ajanjakson aikana tai heti kun oireet alkavat, kertoo Kalifornian yliopiston tartuntatautien osaston lääkäri Lee W. Riley.


Miehillä ja lapsilla on korkeampi riski sairastua vakavasti

Suuri lasten koronatartuntoja tarkasteleva tutkimus osoittaa, että miehillä ja pienillä lapsilla on selvästi suurentunut riski sairastua vakavasti. CDC (Centers for Disease Control) julkaisi Yhdysvalloissa tutkimuksen, jossa tutkittiin yli 2500 alle 18-vuotiaan lapsen tartuntoja 12.2. ja 8.4. välisenä aikana. Toistaiseksi tämä on suurin lasten tartuntoja koskeva tutkimus.

Tiedot osoittivat, että lapsille kehittyy vakavia oireita selvästi harvemmin kuin aikuisille. Rekisteröidyistä tartunnoista vain 1,7 % oli lapsia, vaikka lasten suhteellinen osuus väestöstä on 22 %. Lapsista, joista oli saatavilla eniten tietoa, vain 73 prosentille kehittyi kuume, yskä tai hengenahdistus. 18-64-vuotiailla ikuisilla selviä oireita todettiin 93 prosentilla.

Havainnot tukevat aikaisempaa kiinalaistutkimusta, jonka mukaan infektio aiheuttaa useimmille lapsille oireettoman tai lievän taudin.

Joillekin lapsista kehittyy kuitenkin vakava sairaalahoitoa edellyttävä infektio. Tämän tutkimuksen yli 2500 lapsesta 147 joutui sairaalahoitoon, viisi tehohoitoon ja kolme kuoli.

Yhdysvalloissa vauvojen infektiot edellyttivät useammin sairaalahoitoa kuin infektiot muissa lasten ikäryhmissä. 95 lapsesta 62 prosenttia oli sairaalahoidossa. Arvioitu osuus lapsista 1–17-vuotiailla oli korkeintaan 14 prosenttia.

Lasten immuunivasteet kehittyvät vähitellen, kertoi tohtori Yvonne Maldonado, Amerikan lastentautiakatemian tartuntatautien komitean puheenjohtaja. Ensimmäisenä elinvuoden aikana lasten immuunivaste on vielä hyvin heikko.

Voisiko ”biologiset tekijät” tehdä miehistä alttiimpia Covid-19:lle

Kasvava tutkimusnäyttö osoittaa, että miehet kuolevat Covid-19-infektioon naisia useammin. WHO kertoi 20. maaliskuuta, että Länsi-Euroopassa menehtyneistä potilaista jopa 70 prosenttia oli miehiä.

Roomalaisen lääketieteellisen instituutin yli 25 000 koronavirustapausta koskevasta analyysistä kävi ilmi, että miesten koronaviruspotilaiden kuolleisuusaste oli Italiassa 8 prosenttia, kun taas italialaisten naisten osuus oli 5 prosenttia.

Samassa analyysissä havaittiin, että miehet edustivat 58 prosentin osuudella pientä enemmistöä Italian koronainfektioista. Eräät asiantuntijat ovat ehdottaeet syyksi miesten elämäntapoja. Miehet polttavat ja juovat enemmän, huolehtivat hygieniastaan vähemmän ja sairastavat naisia useammin kardiometabolisia sairauksia.

Mutta miesten tupakointi, alkohlin käyttö, huonompi hygienia ja suurempi kardiometabolisten sairauksien esiintyvyys eivät selitä miesten korkeampaa alttiutta sairastua Covid-19-infektioon.

57 prosenttia CDC-tutkimuksen tartunnan saaneista lapsista oli poikia. Tulos on samansuuntainen kuin miesten osuus tartunnoista. Myös tartunnan saaneista imeväisistä suurin osa oli poikia. Se viittaa siihen, että biologiset tekijät ja sukupuoli vaikuttavat sairastumisriskiin.

Tutkimus on alustava. Tekijät työskentelivät puutteelliste tietojen varassa. Tutkijoiden analysoimien 2572 lastentartunnasta vain 9,4 prosenttia sisälsi tietoja potilaan oireista ja vain 33 prosentissa tapauksista selvisi onko potilas turvautunut sairaalahoitoon.

Tutkijat kehottavat hoitohenkilökuntaa tarkkailemaan lapsia, joilla voi olla Covid-19. Erityisesti vauvojen ja perussairaiden lasten tarkempi tautiseuranta on tärkeää. Maldonado korosti, että meidän on oltava erittäin varovaisia, sillä me emme oikeastaan tunne tätä virusta.

8.5.2020 kello 4.46 rekisteröityjä Covid-19-tartuntoja oli globaalisti jo 3 915 600. Pandemiaan on kuollut vähintään 270 661 ihmistä. Yhdysvalloissa rekisteröityjä tartuntoja on 1 292 623 ja kuolemantapauksia 75 928. Olen kuullut huhuja, että kaikissa maissa koronavirukseen kuolleita ei rekisteröidä koronavirukseen kuolleiksi, jois potilas on sairastanut esimerkiksi diabetesta tai verenpainetautia. Oli se totta eli ei, lukuihin ei kannata luottaa liikaa. Sairastuneita on mahdollisesti monikymmenkertaisesti enemmän kuin rekisteröityjä tartuntoja. On myös uskottavaa, että ainakin osa Covid-19-infektioon menehtyneistä rekisteröidään muihin kuolinsyihin. Luultavasti Venäjällä toimittiin näin epidemian alussa.

Yhdysvaltojen väestöstä 22 % on alle 18-vuotiaita vauvoja, taaperoita, esikoululaisia, koululaisia ja teinejä. Kiinasta saatujen tietojen perusteella lasten Covid-19-tapaukset ovat yleensä lievempiä kuin aikuisten tartunnat. Lasten oireet ovat myös erilaisia kuin aikuisilla. Lapsipotilaista on ollut hyvin vähän tietoa.

Tämän tutkimuksen tiedot analysoitiin 12. helmikuuta ja 2. huhtikuuta 2020 väliseltä ajalta yhteensä 149 760 laboratoriossa vahvistetusta Covid-19-tartunnasta . Tartunnoista 149 082 (99,6%) potilaan ikä tunnettiin ja 2 572 (1,7%) oli alle 18-vuotiaita lapsia.

Tärkeistä muuttujista oli saatavilla vain puutteellisia tietoja. Tällaisia puutteellisia muuttujia olivat oireet (9,4 %), perussairaudet (13 %) ja potilaan vointi sairaalassa (33 %). Potilaita, joiden oireet oli kartoitettu kattavasti oli vähän. Potilaskertomusten kirjoittamatta jättäminen kertoo sairaaloiden armottomasta työtaakasta Yhdysvalloissa.

Tiedot tukevat aiempia havaintoja, joiden mukaan Covid-19-lasten oireet ovat usein niin lieviä, että ne eivät rekisteröidy terveydenhuollon järjestelmiin. Tämänkin tutkimuksen mukaan suurin osa lapsista ei saa vakavia oireita, mutta osa lapsista saa niin vakavia oireita, että sairaalahoitoa ja jopa tehohoitoa tarvitaan. Covid-19 tappaa valitettavasti myös lapsia, vaikka onneksi hyvin harvoin.

Tutkimuksen päätelmä on, että sosiaalisten rajoitustoimien jatkaminen ja muut taudin leviämistä ehkäisevät toimet kaikissa ikäryhmissä ovat perusteltuja, koska oireettomat ja lieväoireiset levittävät tautia.


SARS-CoV-2-tartunnat imeväisillä, lapsilla, teini-ikäisillä

Koska tietoa Covid-19-infektioista saadaan hyvin erilaisista lähteistä, kaikki tiedot eivät ole yhteismitallisia tai luotettavia, Bostonin lastensairaalan asiantuntijat haluavat tuoda lukijoille tosiasiat siitä, kuinka lapset ja teini-ikäiset reagoivat tartuntaan.

Viime viikkoina useat arvostetut lääketieteelliset lehdet ovat julkaisseet tutkimuksia ja kommentteja, jotka perustuvat Covid-19-potilaista tehtyihin havaintoihin Kiinassa. Nämä raportit on vertaisarvioitu, mikä tarkoittaa, että muut alan asiantuntijat ovat tarkastaneet ne huolellisesti.

Tähän mennessä suurin Pediatrics-lehdessä julkaistu tutkimus, käsitti 2214 koronavirustautiin sairastuneen lapsen potilaskertomukset ja niistä tehdyt analyysit. Havainnot tehtiin 16.tammikuuta ja 8. helmikuuta välisenä aikana.

Tutkimuksessa todetaan, että koronavirustaudin oireet olivat aikuisiin verrattuna yleensä lievempiä lapsilla ja teini-ikäisillä. 4,4 prosentilla lapsista ja nuorista ei ollut oireita, 50,9 prosentilla oli lievä tauti ja 38,8 prosentilla oli kohtalaisia oireita.

Oireita saaneista lapsista vain 0,6 prosentilla kehittyi akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä tai monien elinten toimintahäiriö (ARDS). On huomattava, että pienillä – etenkin alle vuoden ikäisillä lapsilla – oli suurempi riski sairastua vakavasti. Kymmenellä prosentilla vauvoista oli vakava sairaus, kuin yli 15-vuotiaista vain 3 prosenttia sairastui vakavammin.

On tietenkin aivan liian myöhäistä vaikuttaa tehtyihin päätöksiin. Koulut avataan ja pelkään sen aiheuttavan vakavia tartuntoja osalle opettajista ja oppilaista. Toivon, että olen väärässä. Minusta vain tuntuu, että STM ja THL eivät vieläkään ymmärrä taudin vakavuutta. Nyt olisi oikea aika tukahduttaa tauti. Samalla yleisten matkustus- ja maahantulorajoitusten ja karanteenien käyttöön otto estäisi uutta epidemiaa kehittymästä.

Tartuntojen kiihdyttäminen kesäksi ei todennäköisesti vaikuta mitenkään epidemian toiseen aaltoon. Vaikka immuniteetti on teoriassa mahdollinen, kukaan ei vielä tiedä kuinka vahva vastustuskyky tartunnasta seuraa ja kauanko vahvistunut vastustuskyky säilyy. Hybridimallin tarkoituksena lienee, että mahdollisimman moni olisi syksyyn mennessä sairastanut taudin ja yhteiskunta voitaisiin avata. Toistaiseksi tuo perustuu arvailuihin. Harvardin tutkijoiden mukaan uusien laskelmien perusteella laumasuoja vaatii, että 82 prosenttia väestöstä sairastaa infektion. Sellaiseen on niin pitkä matka, että parasta perustaa jo nyt arkku- ja uurna-tehtaita, koska muuten niistä tulee vastaava pula kuin suojavarusteista, joita Suomella oli riittävästi.

Rakkautta ja terveyttä!

Lähteet:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm

https://hms.harvard.edu/news/covid-19-children

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005073?query=TOC

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.00104/full

https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)30282-1/pdf

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

https://ourworldindata.org/covid-deaths

https://www.businessinsider.com.au/some-children-develop-severe-infections-from-coronavirus-2020-3

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista

https://www.bbc.com/news/health-52446965

https://www.the-scientist.com/news-opinion/what-do-antibody-tests-for-sars-cov-2-tell-us-about-immunity–67425

https://www.nature.com/articles/s41577-020-0311-8

https://www.nytimes.com/2020/04/13/opinion/coronavirus-immunity.html

https://time.com/5810454/coronavirus-immunity-reinfection/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7161502/

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/can-you-become-immune-sars-cov-2-180974532/

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/24/science.abb5793.long

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15562-9?elq=03a7e0300359475c8c8458e122634958&elqCampaignId=10607&elqTrackId=3f6d0c397d4d41f6ab5cf222b0f07cd2&elqaid=27834&elqat=1
Koronapäiväkirja –sunnuntai – sunnuntai 26-3.5.2020

Vapun jälkeen olo on hyvä ja vahva. En tiedä johtuuko se Valmarin-shoteista vai Irish coffeesta, mutta taannun nuoremmaksi päivä päivältä. Koronakriisiä paitsi tämä on ollut inspiroiva kevät.

Rajoitusten purkaminen on alkanut. Opettajat palaavat kouluihin 14.5. Tämän päätöksen logiikasta en saa mitään otetta. Mitä sillä halutaan saavuttaa? Monia opettajia paluu kouluun pelottaa ja pelko on aiheellista.

Koulujen avaamisessa halutaan seurata muiden Pohjoismaiden esimerkkiä. Myös Espanja raottaa hieman sosiaalisten rajoitusten ovea. Ranskassa tiukka koronaviruksen vastainen politiikka ulkonaliikkumiskieltoineen jatkuu ainakin kaksi kuukautta. Italiassa pääministeri Giuseppe Conti kertoi, että koska lapset kantavat erittäin korkeaa tartuntariskiä, kouluja ei avata. Opettajien korkea keski-ikä ja koronariski pitävät koulut suljettuina Italiassa syyskuuhun asti. Samaa selkärankaa toivoisin suomalaisilta poliitikoilta.

Taloudellisen paineet ovat varmasti raskaita kaikkialla, mutta hätiköinnin inhimillinen hinta voi olla välittömiä hyötyjä korkeampi.

Lapset, opettajat ja Covid-19

Koulut ja päiväkodit ovat perinteisiä viruslinkoja, joissa taudit tarttuvat lapselta toiselle hyvin nopeasti. Kouluista ja päiväkodeista taudit kulkeutuvat kotehin ja vanhempien kantamina työpaikoille. Tästä on pitkä kollektiivinen muisti esimerkiksi influenssojen ja norovirusten kohdalla, mutta ilmeisestikään eräät eivät näe puita metsältä. Jokainen vanhempi tietää millaisia ongelmia syntyy jos koulussa tai päiväkodissa puhkeaa täikriisi. Covid-19 ei ole mikään tavallinen täihärdelli. Se leviää yhtä helposti tai helpommin kuin täit ja siitä on vieläkin vaikeampi päästä eroon.

Covid-19 on monta kertaluokkaa kriittisempi ongelma kuin täit, kihomadot, norovirusten aiheuttamat oksennus- ja ripulitaudit tai influenssat. Kaikki edellämainitut leviävät päiväkodeista ja kouluista muualle yhteiskuntaan. Miksi ei sitten Covid-19? Se ei tietenkään leviä, koska STM ja THL eivät usko sen leviävän.

Uskon varassa ne suuretkin laivat ovat seilanneet ja niin seilaa Suomi-laivakin. Mutulla mennään eikä meinata.Kohti syvempiä vesiä ja terävämpiä karikoita; hiiohoi!

Osaamattomuus on määrittänyt STM:n, THL:n ja HVK:n kykyjä tämän kriisin hoidossa. Onneksi suuremmalta painajaiselta ollaan vielä  onnenkaupalla vältytty. Saamme olla kiitollisia siitä,. että esimerkiksi HUS:in, TYKS:in ja Helsingin yliopiston palveluksessa on ihmisiä, joilla on yhä järki päässä. He ovat omilla julkisilla kannanotoillaan ohjanneet epidemian hoitoa oikeaan suuntaan ja korjanneet STM:n ja THL:n kurssia jatkuvasti. Näin suurimmilta karikoilta on vältytty.

Ehkä opettajien immuniteettia halutaan koulujen avaamisella vahvistaa tulevaa syksyä varten? Ratkaisua on perusteltu muun muassa sillä, että lapset eivät saa tartuntaa ja levitä sitä eteenpäin yhtä tehokkaasti kuin vanhemmat. Tämä ei ole totta.

Lisäksi koko maailmassa ole ainuttakaan tutkimusta, joka vahvistaisi laumasuojan ja immuniteetin kehittymisen SARS-CoV-2-virukselle. On olemassa hypoteesi, että immuniteetti ja laumasuoja voivat kehittyä, mutta sitten on olemassa se realiteetti, että laumasuojan kehittyminen tälle virukselle, jos se edes on mahdollista, edellyttää, että 82 % väestöstä sairastaa viruksen (Harvardin tutkimus). Tällä hetkellä emme ole lähelläkään laumasuojaa, joten opettajien ja oppilaiden terveyden riskeeraaminen vaikuttaa hyvin huonosti perustellulta päätökseltä.

Ratkaisua on perusteltu kahdella koulujen avaamista puoltavalla tutkimuksella. Toisaalta tarkempi tutkimuskatsaus osoittaa, että lapset saavat tartuntoja ja levittävät niitä jopa tehokkaammin kuin aikuiset. Lapsilla tauti jää yleensä lievääoireiseksi tai oireettomaksi, mutta taudin levittäjinä he voivat olla aikuisia tehokkaampia.

Mitä lasten altistumisesta ja tartunnan levittämisestä tiedetään?

Wuhanissa todetuissa ensimmäisissä 425 Covid-19-tartunnassa ei ollut ainuttakaan alle 15-vuotiasta lasta, kirjoittaa New England Journal of Medicine. Sairastuneiden keski-ikä oli 59 vuotta ja 56 % tartunnan saaneista oli miehiä.

Ranskan Alpeilla yhden henkilön tiedetään tammikuun loppupuolella tartuttaneen yksitoista ihmistä. Eräs tartunnan saaneista oli 9-vuotias poika. Tutkijat jäljittivät tartuntaketjut hyvin tarkasti. Poika oli palannut kouluun normaalisti. Tartuntaketjujen seuranta päätteli, että koulussa yli 60 ihmistä oli vakavasti altistunut pojan kantamalle koronavirukselle. Altistuneita seurattiin 5 viikkoa, mutta yksikään ei sairastunut uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Myös pojan sisarukset välttivät tartunnan. (1) Tutkijat päättelivät, että lapset eivät ole erityisen alttiita tälle virukselle ja jos saavat tartunnan, se on yleensä hyvin lieväoireinen.

Yhdysvalloissa huhtikuun 2. päivään mennessä diagnosoiduista ikävarmistetuista 149 082 koronatartunnasta vain 2572, eli 1,7 % oli alle 18-vuotiaita.

Vaikuttaa siltä, että virus vaikuttaa lapsiin eri tavalla kuin aikuisiin. Miksi?

Lastentautien professori Andrew Pollard Oxfordin yliopistosta kertoo, että SARS-CoV-2 tarttuu lapsiin aivan yhtä helposti kuin aikuisiin, mutta lapsilla taudin oireet ovat lähes aina hyvin lieviä.

Kiinan tartuntatautien viraston raportin mukaan 2 % helmikuun 20 päivään mennessä diagnosoiduista 72 314 tartunnasta oli alle 19-vuotiailla. Yhdysvaltalaisen raportin mukaan 508 sairaalaan joutuneen potilaan seurantaryhmässä ei todettu ainuttakaan lapsen kuolemaan johtanutta tartuntaa. Otanta vastasi alle 1 % Yhdysvalloissa sairaalaan päätyneistä potilaista.

Voi olla, että virus on vaikuttanut tällä hetkellä ensisijaisesti aikuisiin, koska tauti on levinnyt matkoilla ja työpaikoilla, sanoo Southamptonin lastensairaalan lasten tartuntatautien konsultti Sanjay Patel. Nyt kun aikuiset viettävät enemmän aikaa lastensa kanssa, saatamme nähdä infektioiden lisääntymisen lapsilla.

”On selvää, että useampi lapsi on saanut tartunnan kuin tiedämme. Emme aktiivisesti testaa lieviä tartuntoja ja lapsia,” sanoo Patel.

Tutkimusraporteista voidaan tehdä kiinnostava havainto. Jopa erittäin vakavasti sairaat, immunosupressiivista lääkitystä tai syöpähoitoja saavat lapset, sairastavat Covid-19-taudin lievempioireisena kuin aikuiset, kertoo Andrew Pollard, joka johtaa Oxfordin Covid-19-rokoteohjelmaa.

Lapsilla vakavat tartunnat ovat äärimmäisen harvinaisia. Sadasta varmistetusta Covid-19-tartunnasta lasten osuus on yhden ja viiden tartunnan välillä. Sairaalahoitoa vaativat tartunnat ovat harvinaisia. Lapsen riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on tilastojen valossa häviävän pieni. Valitettavasti riski on kuitenkin olemassa.

Kiinalaistutkimuksen mukaan yli puolella tartunnan saaneista lapsista oireet ovat hyvin lieviä: lämpö, lievä yskä, kurkkukipu, aivastelu ja vuotava nenä ovat tavallisia oireita. Kolmanneksella lapsista voi olla hakkaavaa yskää ja korkeampaa kuumetta ja jopa keuhkokuumetta, mutta ei hengitysvaikeuksia, jotka ovat merkkejä vakavammasta tartunnasta.

Pediatri Graham Roberts Southamptonin yliopistosta kertoo, että lapsilla Covid-19 vaikuttaa ylähengitysteissä (nenä, suu, kurkku) samaan tapaan kuin tavallinen vilustuminen. Lapsilla tartunta ei yleensä leviä keuhkoihin ja siksi vakavammat oireet, kuten keuhkokuume, ovat harvinaisempia. Noin yksi kahdestakymmenestä lapsesta sairastuu vakavammin. Aikuisista vakavasti sairastuu jopa yksi viidestä tartunnan saaneesta.

Niiden lasten osuus, joille kehittyi vakava tai kriittinen Covid-19-sairaus (hengenahdistus, akuutti hengitysvajausoireyhtymä (ARDS) ja sokki), oli paljon pienempi (6%) kuin kiinalaisten aikuisten (19%) – ja etenkin vanhempien aikuisten, joilla oli jokin krooninen sydän- ja verisuoni- tai hengityselinten sairaus. Pienellä osalla lapsia (1%) ei havaittu mitään infektion oireita huolimatta siitä, että he olivat viruksen kantajia.

Miljoonan dollarin kysymys on, kehittyykö suurimmalle osalle tartunnan saaneista lapsista vain erittäin lieviä oireita, vai ovatko lapset vähemmän alttiita tartunnalle”, Patel sanoo.

Miksi koronavirustartunnan saaneet lapset sietävät virusta paremmin kuin aikuiset?

Virus on niin uusi, että emme oikein tiedä, kertoo Roberts, joka on myös David Hide Astma- ja allergiatutkimuskeskuksen johtaja Newportissa, Iso-Britanniassa.

Todennäköinen syy tälle on, että virus tarvitsee solun pinnalla olevaa proteiinia (reseptoria) päästäkseen solun sisäpuolelle, Roberts sanoo. Koronavirus käyttää angiotensiiniä konvertoivan entsyymin II (ACE-2) reseptoria tähän tarkoitukseen. Voi olla, että lapsilla on vähemmän ACE-2-reseptoreita alemmissa hengitysteissä (keuhkoissa) kuin ylähengitysteissä, minkä vuoksi virus infektoi pääasiassa lasten ylähengitysteiden soluja (nenä, suu ja kurkku).


Kyse ei ole siitä, että lapset olisivat immuuneja taudille, vaan siitä, että tauti ei aiheuta lapsille niin vakavia oireita kuin aikuisille. Jokin muuttuja tekee vanhemmista ihmisistä taudille herkempiä. – Andrew Pollard

Tämä saattaa selittää, miksi koronavirustartunnan saaneilla lapsilla esiintyy yleensä tavallisen vilustumisen oireita eikä keuhkokuumetta.

Koronaviruksen affiniteetti ACE-2-reseptoriin osoitettiin solulinjojen, hiirimallien sekä RsSHC014- jaRS3367-virusten genomien laboratoriotutkimuksissa jo vuonna 2003.

Pollard arvelee immuunijärjestelmän ikääntymisen (immunosenescence) heikentävän kykyä torjua uusia infektioita. Mutta koska nuorilla aikuisilla havaitaan vakavia tartuntoja, vaikka heillä ei esiinny immuunijärjestelmän ikääntymiseen liittyviä muutoksia, tämä ei voi olla ainoa vakavan taudin riskiä selittävä tekijä.

Lasten immuunijärjestelmä eroaa aikuisten immuunijärjestelmästä monin tavoin.

Lasten immuunijärjestelmä on keskeneräinen: lapset, etenkin päiväkoti- tai kouluikäiset, altistuvat valtavalle määrälle hengitystieinfektioita. Tämän vuoksi lapsilla voi olla korkeammat virusten vasta-aineiden lähtötasot kuin aikuisilla.

Lapset näyttävät reagoivan voimakkaammin virusinfektioihin kuin aikuiset. Lapsilla kuume voi nousta hyvin korkeaksi, mikä on harvinaista aikuisilla. On mahdollista, että lasten immuunijärjestelmä pystyy tehokkaammin hillitsemään viruksen leviämistä ylähengitysteistä ja tuhoamaan viruksen ja että altistuminen tavallisia vilustumisia aiheuttaville neljälle yleiselle koronavirukselle tai jollekin niistä, antaa lapsille osittaisen risti-immuniteetin SARS-CoV-2-virukselle.

Kiinassa tehdyn lapsuustapaustutkimuksen tekijät muistuttavat, että koska lapsilla on vähemmän kroonisia sydän- ja verisuoni- sekä hengityselinten tauteja, lapset ovat resistentimpiä vakavalle koronavirusinfektiolle kuin iäkkäämmät ja kroonisesti sairaat henkilöt.

Lasten kypsymätön immuunijärjestelmä ei kehitä sytokiinimyrskyjä torjumaan virusinfektioita

Hyvin harvat lapset sairastuvat vakavaan Covid-19-tautiin, Pollard sanoo. Tämä viittaa siihen, että lasten immuunijärjestelmä käsittelee infektiota eri tavalla kuin aikuisten immuunijärjestelmä.

On kolmaskin syy sille, miksi lapset eivät sairastu vakavasti. Kriittisesti sairailla aikuisilla viruksen torjumisekseen tähtäävä sytokiinimyrskyksi kutsuttu ylimitoitettu immuunivaste, aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, ja voi johtaa useiden elinten vajaatoiminnan. Lasten kypsymätön immuunijärjestelmä ei kehitä sytokiinimyrskyjä infektion torjumiseksi. Tämä on vasta hypoteesi, mutta vuoden 003 SARS-epidemian yhteydessä osoitettiin, että lasten sytokiinivaste ei infektion seurauksena kohonnut samalla tavalla kuin aikuisilla.

Voivatko lapset, joilla on lievä sairaus tai joilla ei ole oireita, levittää koronavirusta muille? Kyllä he voivat!

Tämä on tärkeä asia, Roberts sanoo. Monet ajattelevat, että koska lapsilla on alhainen riski sairastua, meidän ei tarvitse huolehtia heistä. Ihmiset unohtavat, että lapset ovat luultavasti yksi tärkeimmistä reiteistä, joilla tämä tartunta leviää koko yhteisöön.

Koronavirus välittyy tartunnan saaneelta henkilöltä pisaratartuntana, suoran kosketuksen kautta ja pinnoilta, joihin tartunnan kantaja on levittänyt virusta. Koronavirustartunnan saaneet oireettomat tai lieväoireiset lapset levittävät tartuntaa perheenjäsenille. Erityisen suuressa vaarassa ovat iäkkäämmät perheenjäsenet, kuten isovanhemmat.

Lapset, joilla on vain lievä tai oireeton tauti, ovat todennäköisesti yksi viruksen leviämisen tärkeimmistä kanavista” , Roberts sanoo. Tästä syystä koulujen sulkeminen on välttämätöntä pandemian leviämisen nopeuden vähentämiseksi.

Samalla perusteella koulujen avaaminen Suomessa kahdeksi viikoksi on aivan hullua. Covid-19 leviää lasten keskuudessa ja lapset kantavat tartunnan koteihinsa. Tietenkin välitön riski koskee myös opettajia. En tiedä kuka mahdollisista uhreista ja tartuntojen lisääntymisestä on ajatellut kantaa vastuun ja miten. On selvää, että 14.5 avautuvissa kouluissa tartunnat lisääntyvät, mutta viruksen pitkän itämisajan vuoksi tartunnat näkyvät vasta kesälomien alettua. Kyllä tämä koulujen liian varhainen avaaminen on aivan helvetin tyhmä idea. Suututtaa!

Onko muita viruksia, joissa infektiota levittävien lasten tartunnat ovat lievempiä kuin aikuisilla?

Kyllä. Influenssa on yksi viruksista, jonka useimmat meistä tuntevat. Influenssa aiheuttaa monilla lapsilla vain nuhaa. Vanhemmilla väestöryhmillä influenssa voi johtaa sairaalahoitoon, tehohoitoon ja ennenaikaisesti hautaan, Roberts sanoo.

Muutama vuosi sitten Isossa-Britanniassa lapsille annettiin influenssarokotus. Rokotusta ei annettu ensisijaisesti lasten suojelemiseksi, vaan tartuntojen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmään kuuluvien turvaamiseksi.

Sama periaate pätee koronavirukseen. Covid-19:n riski lapsille itselleen on pieni, mutta vaara, että he välittävät tartunnan haavoittuville vanhuksille tai riskiryhmään kuuluville sukulaisille, on hyvin korkea.

Kiinalaisten tietojen mukaan pienet lapset ovat alttiimpia Covid-19: lle kuin muut ikäryhmät

Toinen esimerkki on sikainfluenssa (H1N1) -virus, joka aiheutti vuosien 2009 ja 2010 influenssapandemiaa. H1N1-tartunta oli erityisen vaarallinen raskaana oleville naisille ja vanhuksille, mutta lapsille se aiheutti lähinnä vatsaoireita, sanoo. Patel.

Vaikuttaako Covid-19 ikäisiin lapsiin eri tavalla?

Vaikuttaa siltä. Kiinalaisten tietojen mukaan vastasyntyneet ja vauvat ovat alttiimpia Covid-19:lle kuin muut ikäryhmät. Vakavaa tai kriittistä sairautta havaittiin yhdellä kymmenestä vastasyntyneellä ja vauvalla, mutta määrät laskivat dramaattisesti iän kasvaessa.Yli viisivuotiailla vakava tai kriittinen sairaus kehittyi vain kolmelle tai neljälle sadasta tartunnan saaneesta.

Entä teini-ikäiset?

Joissain vaiheissa lapsista tulee aikuisia, Roberts sanoo. ”Teini-ikäisillä havaitaan immuunijärjestelmän kypsyminen aikuisemmiksi, mikä saattaa olla vähemmän tehokas viruksen torjunnassa.

Kiinalaisessa tutkimuksessa yhdeksän-vuotiaiden ja nuoremmpien lasten osalta ei rekisteröity yhtään kuolemantapausta. Yhden alle 19-vuotiaan todettiin kuolleen. Myös Britanniassa on kuollut ainakin yksi alle 18-vuotias, mutta tällä tiedetään olleen muita vakavia terveysongelmia. Lasten kuolemaan johtavat Covid-19-tartunnat ovat erittäin harvinaisia.

Voiko Covid-19 vaikuttaa vastasyntyneisiin?

Kyllä. Pandemian ollessa edelleen käynnissä suuressa osassa maailmaa, vastasyntyneillä on todettu ainakin kaksi vahvistettua tartuntaa – yksi Wuhanissa ja toinen Lontoossa. Ei ole tiedossa, sairasivatko nämä vauvat tartuntaa jo kohdussa vai sairastuivatko vauvat vasta syntymän jälkeen. Molemmissa tapauksissa vastasyntyneiden äiti oli saanut tartunnan.

Mitä tiedämme koronaviruksen vaikutuksesta syntymättömiin lapsiin?

Ei paljon. Koronavirukset, jotka aiheuttivat vakavan akuutin hengitysoireyhtymän (SARS) ja Lähi-idän hengitysoireyhtymän (MERS) saattoivat aiheuttaa raskaana olevaan naiselle keskenmenoja, ennenaikaisia synnytyksiä ja vauvan hidastunutta kasvua, mutta vielä ei tiedetä kuinka SARS-CoV-2 vaikuttaa odottaviin äiteihin ja syntymättömiin lapsiin.

Nämä havainnot perustuvat kahteen pieneen tutkimukseen ja kansallisia ohjeita, jotka koskevat Covid-19-viruksen riskiä odottaville äideille ja syntymättömille lapsille, päivitetään jatkuvasti. Siitä huolimatta todetaan, että raskaana olevilla naisilla on lisääntynyt riski koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamille vakavammille infektioille. , On suositeltavaa, että odottavien äitien kohdalla noudatetaan samaa varovaisuutta kuin ikääntyneiden ja perussairaiden kohdalla. (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

 

ACE2 ja nuori immuunijärjestelmä

SARS-CoV-2 infektoi soluja kiinnittymällä solujen ACE2-reseptoriin, joita lapsilla on alemmissa hengitysteissä vähemmän kuin aikuisilla. Lasten parempi vastustuskyky on siis selitettävissä myös biologisesti. Jos lasten hengitysteissä on vähemmän ACE2-reseptoreita kuin aikuisilla, viruksen tartuntapaikkoja on vähemmän ja virus ei pääse tehokkaasti infektoimaan soluja ja leviämään lasten elimistössä. Lapsilla tartunta infektoi lähinnä ylähengitysteiden soluja. Tämä on yksi hypoteesi. Lue tästä.

Tartunnan saaneet lapset voivat kantaa SARS-CoV-2-virusta, vaikka he oireilevat vähemmän kuin aikuiset.Nuuori kehittyvä immuunijärjestelmä, lasten matalammat ACE2-reseptoritasot ja jopa altistuminen muille koronaviruksille saattavat selittää lasten parempaa resistenssiä SARS-CoV-virukselle.

SARS-CoV-2 tunnistettiin vuonna 2003 epidemian aiheuttaneen SARS-viruksen läheiseksi sukulaiseksi. Tutkijat ovat analysoineet SARS-epidemiaa ymmärtääkseen uutta koronavirusta paremmin.

Vuoden 2003 SARS-epidemiassa lapset eivät juurikaan altistuneet taudille. Hongkongissa ei ollut ainuttakaan alle 24-vuotiaita kuolonuhria. Yli 65-vuotiaista useampi kuin joka toinen sairastui. Globaalisti alle 10 prosenttia SARS-diagnoosin saaneista oli lapsia ja vain 5 prosenttia heistä tarvitsi tehohoitoa.

Eläimistä ihmisiin leviäviä virustartuntoja tapahtuu säännöllisesti. Se, että eläimeltä ihmiseen tarttunut virus muuntuu ihmisestä toiseen tarttuvaksi on harvinaisempaa. SARS tarttui sivettikissoista ja MERS kameleista. SARS- ja MERS-epidemioiden kohdalla uskottiin, että lapset eivät altistuneet viruksia levittäville eläimille.

Hyvin samanlainen tartuntakaava on havaittu uuden COVID-19-epidemian yhteydessä. Wuhanissa yksikään lapsi ei antanut testeissä positiivista näytettä marraskuun 2019 ja tammikuun toisen viikon välillä, mutta iäkkäät ihmiset osoittautuivat erityisen haavoittuviksi.

Kiinan tautien torjunta- ja ehkäisykeskukset ilmoittivat helmikuun puolivälissä, että 44 672 vahvistetusta COVID-19-tapauksesta 86,6 prosenttia oli 30–79-vuotiaita. Heistä vanhimmilla oli suurin kuoleman riski. Kiinassa tehdyssä 1099 potilaan tutkimuksessa vain 0,9 prosenttia vahvistetuista tapauksista oli alle 9-vuotiaita ja 1,2 prosenttia tartunnan saaneista oli 10–19-vuotiaita.

Nyt on saatu todisteita siitä, että vaikka lapset saavat tartunnasta harvoin vakavia oireita, he eivät ole immuuneja virukselle. Äskettäisessä tutkimuksessa löydettiin todisteita tartunnoista lapsilta otetuista ulostenäytteistä.

Tällä hetkellä COVID-19 ei näytä aiheuttavan vaikeita oireita nuorille ja lapsille, sanoo Lontoon Imperial Collegen virologi Robin Shattock. Hän kuitenkin lisää, että todennäköisesti lapset ovat keskeisessä roolissa viruksen levitessä. On todisteita siitä, että lapset saavat tartunnan ja että heillä esiintyy melko runsaasti viruksia, mutta heille ei vain yleensä kehity vakavaa tautia, myöntää Ralph Baric, Pohjois-Carolinan yliopistosta.

Hän todisti samanlaisen ilmiön hiiritutkimuksissa alkuperäisellä SARS-koronaviruksella (SARS-CoV). Vaikka SARS-CoV replikoituu tehokkaasti, ”nuoremmat eläimet olivat todella resistenttejä taudin suhteen”, Baric sanoo. Kun Baric testasi vanhempia eläimiä, SARS-oireiden vakavuus nousi. Yhdessä kokeessa viidesosa 3–4 viikon ikäisistä SARS-tartunnan saaneista hiiristä kuoli, kun taas kaikki toisen kokeen 7–8 viikon ikäiset hiiret kuolivat.

Subbarao on havainnut, että kuuden viikon ikäiset nuoret aikuiset hiiret voivat parantua SARS-CoV-viruksesta ilman merkittäviä kliinisiä oireita. Kun käytimme samaa virusta 12 kuukauden ikäisissä hiirissä, jotka eivät missään nimessä ole todella vanhoja, kliinisiä oireita oli enemmän, hän kertoo. Nämä tulokset osoittavat, että sekä alkuperäinen SARS-CoV että nyt liikkeellä oleva voi tartuttaa lapsia, mutta johtaa vain harvoin vakavaan sairastumiseen.

”Eläinkokeet tukevat oletusta, että lapset ovat saaneet tartunnan, mutta heille ei kehity tautia. Hiirikokeissa nuorilla hiirillä oli samat virustasot kuin vanhoilla hiirillä, mutta nuoret hiiret eivät sairastuneet,” kertoo Iowan yliopiston immunologi Stanley Perlman.

Kyse ei ole siitä, että SARS-CoV-2 ei tarttuisi lapsiin.

Lisääntyvä epidemiologinen näyttö tukee hiirillä tehtyjä havaintoja. MedRxiv:iin 4. maaliskuuta lähetetty tutkimuspaperi analysoi 391 COVID-19 -tapausta ja 1 286 tartunnan saaneiden läheistä kontaktia. Tutkijat päättelivät, että lapsilla on samanlainen infektioriski kuin muulla väestöllä, vaikkakin vakavien oireiden esiintyminen lapsilla on epätodennäköistä.

Voi olla, että lapsilla ja nuorilla vallitseva T-solutyyppi suojelee virukselta

Yksi huomionarvoinen selitys iän ja sairauden vakavuuden väliselle korrelaatiolle on, että ihmisen immuunijärjestelmän ikääntyessä osa immuunijärjestelmän soluista passivoituu. Ikääntymisen seurauksena immuunijärjestelmä vanhenee ja sen säätely heikkenee. Näin immuuniijärjestelmä menettää kykynsä regoida patogeeneihin yhtä tehokkaasti kuin nuorena, Baric sanoo.

Toinen selitys, jota Perlman kannattaa, liittyy ikääntyvään keuhkoympäristöön. Jotta ikääntyvälle ihmiselle ei kehittyisi astmaa tai ympäristön allergeenien, kuten siitepölyn aiheuttamaa immuunijärjestelmän ylireagointia, ikääntyneet keuhkot estävät tavanomaisen immuunivasteen. Perlman kertoo, että tämän vuoksi keuhkot eivät reagoi riittävän nopeasti virusinfektioon.

Vuonna 2010 Perlman ja hänen kollegansa osoittivat hiirikokeissa, että T-solut ovat erityisen tärkeitä SARS-CoV-tartunnan vastaisessa taistelussa. On todennäköistä, että immuunipuolustus tarvitsee sekä vasta-aine- että T-soluvasteen COVID-19-tartuntaa vastaan.

Perlman uskoo, että nuori immuunijärjestelmä ja sen aggressiiviset T-solut ovat ylivoimaisia SARS-CoV-2-viruksen torjunnassa. Subbaraon johtamassa vuoden 2010 tutkimuksessa korostettiin myös CD4 +-auttaja-T-solujen tärkeyttä. Nämä stimuloivat B-soluja tuottamaan vasta-aineita patogeenejä vastaan.

Voi olla, että T-solutyyppi, joka on vallitseva lapsilla ja nuorilla, tuhoaa tehokkaammin tämän viruksen, sanoo immunologi Kingston Mills (Trinity College / Dublin). Hän arvelee, että pienten lasten korkeampi auttaja-T2-solujen (Th2) tuotanto voi hillitä SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamia voimakkaita tulehdusreaktioita. Perlman ei tue Millsin oletusta Th2-solujen merkityksestä tämän infektion kohdalla, mutta on samaa mieltä siitä, että immuunijärjestelmän ylireagointi on vakava ongelma.

ACE2-reseptori

SARS-CoV ja SARS-CoV-2 käyttävät molemmat samaa reittiä soluihin pääsyyn. Ne kiinnittyvät ACE2-reseptoriin. Näitä reseptoreita on runsaasti keuhkojen soluissa, mikä voi selittää keuhkokuumeen ja keuhkoputkentulehdusten esiintyvyyden potilailla, joilla on vaikea COVID-19-infektio.

Äskettäinen tutkimus osoitti, että ACE2-reseptoreita esiintyy runsaasti myös suussa ja kielessä, minkä vuoksi virus on erityisen tarttuva.ACE2-reseptorien määrä vähenee vanhuksilla kaikissa kudoksissa, mutta yllättäen tämä saattaa asettaa ikääntyneiden riskiä saada vakavampi tauti.

Tämä johtuu siitä, että ACE2-entsyymi on tärkeä immuunivasteen ja tulehduksen säätelijä.

Hiirikokeissa ACE2 suojaa hiiriä sepsiksen aiheuttamlta akuutilta keuhkovauriolta. Vuoden 2014 tutkimuksessa todettiin, että ACE2-entsyymi suojaa tappavaa lintuinfluenssaa vastaan.

ACE2-aktiivisuuden vähentyminen vanhuksilla on osittain vastuussa heikommasta tulehdusvasteesta. Heikentynyt kyky laittaa jarrut tulehdusvasteeseelle ikääntyessämme voi johtaa sytokiinimyrskyksi kutsuttuun immuunijärjestelmän tuhoisaan ylireagointiin. Vähentynyt ACE2-reseptorien lukumäärä vanhemmilla aikuisilla saattaa siis heikentää heidän kykyään selviytyä  SARS-CoV-2:sta, Baric sanoo, vaikka hypoteesi vaatii vielä enemmän tutkimusta.

Altistuminen muille koronaviruksille

On olemassa neljä muuta ihmisillä leviävää koronavirusta. Oireet, kuten nuha, yskä ja kuume ovat tyypillisiä tavalliselle vilustumiselle. Nämä koronavirukset ovat hyvin yleisiä lapsilla. ”Emme tiedä muodostaako joku näistä vilustumisia aiheuttavista koronaviruksista osittaisen Covid-19-taudin vakavammalta muodolta suojaavan risti-immuuniteetin”, Subbarao sanoo. On mahdollista, että tavallisten vuosittain kiertävien vilustumista aiheuttavien koronaviruksien sairastaminen hillitsee COVID-19:n oireita ja leviämistä elimistössä.

Äskettäin on ehdotettu, että COVID-19:sta toipuneiden ihmisten plasma voitaisiin siirtää SARS-CoV-2-tartunnan saaneisiin potilaisiin. Kiinassa menetelmää on ymmärtääkseni sovellettu kohtuullisella menestyksellä.

SARS-CoV-2-viruksen S-proteiini valtaa soluja kiinnittymällä solujen ACE2-reseptoriin. ACE2-reseptorit ovat infektiossa keskeisessä roolissa. Niiden vaikutus ei kuitenkaan rajoitu vain viruksen reittinä soluun. Virus joka kiinnittyy solun ACE2-reseptoriin vie reseptoripaikan angiotensiini II-molekyyliltä, jolloin tämän normaali aineenvaihduntareitti katkeaa. Tämä ylläpitää oksidatiivista stressiä, sillä angiotensiini II:den eli aineenvaihduntatuote hillitsee superoksidaasia, joka on reaktiivinen happiradikaali. (4)

Angiotensiini

Angiotensiinit (AT) ovat peptidihormoneja, joita on neljää päätyyppiä (I, II, III, IV). AT II supistaa verisuonia ja kohottaa verenpainetta. Se lisää myös aldosteronin tuotantoa. Maksassa muodostuva angiotensinogeeni on angiotensiinien esiaste, joka pilkkoutuu munuaisista tulleen veren reniinin avulla AT I:ksi.

AT I pilkkoutuu angiotensiinikonvertaasin (ACE) vaikutuksesta AT II:ksi. Se voidaan edelleen pikkoa muiksi angiotensiineiksi.

Reniini, aldosteroni ja AT II ovat osa verenpainetta säätelevää reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmää. SARS-CoV-2 vaikuttaa tähän järjestelmään kiinnittymällä ACE2-reseptoriin, mikä estää angiotensiini I pilkkomisen angiotensiini II:ksi.

Ihmisillä veren angiotensiini II sitoutuu agonistina (aktivoijana) angiotensiini II reseptorin alatyyppeihin 1 ja 2 eli AT1- ja AT2-reseptoreihin. Sitoutuminen suonten endoteelisolujen AT1-reseptoreihin saa aikaan suonten supistumisen ja verenpaineen nousun kehossa. Angiotensiinin II sitoutuminen lisämunuaisten pintakerroksen AT1-reseptoreihin lisää kolesterolin tuontia lisämunuaissolujen mitokondrioihin ja aldosteronisyntaasien tuotantoa. Syntaasit tuottavat kolesterolin aineenvaihduntatuotteista vereen aldosteronia, joka sitoutuu munuaisten distaalisissa tiehyissä aktivoivasti mineralokortikoidirseptoreihin. Näiden tumareseptorien aktivointi vähentää natriumin ja veden päätymistä virtsaan sekä lisää kaliumin poistumista virtsaan. Vesi lisää veren tilavuutta ja siten verenpainetta. – Wikipedia

Verenpainetautia sairastavien kasvanut Covid-19 riski voidaan ymmärtääkseni palauttaa ACE2-reseptoreihin ja viruksen häiritsemään reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmän. ACE-estäjät ovat pääasiassa kohonneen verenpaineen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, joilla estetään angiotensiinin muodostumista. Vaikutus perustuu angiotensiinikonvertaasin (ACE) estoon. Kun ACE-estäjät estävät verisuonia supistavien aineiden vaikutuksen reniini-angiotensiinijärjestelmässä, verisuonet laajenevat ja verenpaine alenee. ACE-estäjiä käytetään myös diabetesta sairastavien munuaistautiin ja korkeaan verenpaineeseen metabolista oireyhtymää sairastavilla. Tästä enemmän ja tarkemmin oheisella videolla.

Mitäpä muuta?

Tutkimusryhmä tarkastelee kolmea skenaariota: todennäköisesti pandemia jatkuu aalloittain laantuen yhdessä paikassa samalla kun se valtaa uusia alueita. Toisen skenaarion mukaan suurin ja tuhoisin aalto tapahtuu tulevana syksynä ja muut aallot ovat selvästi pienempiä. Kolmannen skenaarion mukaan pandemia etenee hiljakseen seuraavat kaksi-neljä vuotta.

Lopuksi: Suu- ja nenäsuojien käytöstä

STM:n Kirsi Varhilan valitsema linja suu- ja nenäsuojien käytön merkityksen vähättelystä julkisilla paikoilla herättää kummastusta. Yksi peräänantamaton virkamies vastustaa useiden lääkäreiden, tutkijoiden, tukimusten ja kokonaisten valtioiden valitsemaa kasvosuojien käyttöä suosivaa linjaa. Miksi?

Saksassa suun ja nenän peittävä maski on nyt pakollinen joukkoliikenteessä, suurimmassa osassa maata myös ruokakaupoissa. Sama velvoite tulee viikon päästä voimaan Italiassa ja Belgiassa. Myös Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa kasvosuojan käyttäminen on pakollista. Itävallassa maskipakko kaupoissa ja joukkoliikenteessä on ollut voimassa viikon. Alueellisia maskipakkoja on käytössä myös muualla, esimerkiksi Ranskassa.

THL:n Tervahaudan lisäksi ainakin Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen ovat todenneet, että maskit kyllä estäisivät julkisilla paikoilla oireettomia taudinkantajia tartuttamasta virusta muihin.

Vapalahti kertoo uskovansa Saksan tiedeakatemian näkemykseen, että maskien käyttö on yksi tärkeä keino taistelussa virusta vastaan. Suositukset tekee Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). STM:n kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan ministeriö ei tällä hetkellä valmistele sote-henkilöstön ulkopuolelle ulottuvia maskisuosituksia, eikä sellaisista myöskään ole suunnitelmia.

Suurin hyöty maskeista olisi Vapalahden mukaan juuri estämässä oireettomien taudinkantajien tartuttavuutta tilanteissa, joissa ihmiset joutuvat olemaan tekemisissä keskenään. Useat tutkimukset ovat Vapalahden mukaan viitanneet siihen, että oireettomia kantajia on paljon.

Tuoreen hongkongilaistutkimuksen mukaan erilaiset korona- ja influenssavirukset jäävät tehokkaasti maskin sisäpuolelle, vaikka maski ei olisi erikoisvalmisteinen, Vapalahti kertoo.

THL:n Tervahauta on suositellut kansalaisten käyttöön vain kangasmaskeja, mutta kirurgiset suu-nenäsuojat olisivat Tuomisen mukaan selvästi tehokkaampia. Tuomisen mielestä niiden myyminen kansalaisille ei olisi välttämättä pois terveydenhuollon työntekijöiltä, vaan kaupalliset toimijat voisivat hankkia niitä Suomeen ulkomailta siinä missä valtiokin. Näin maskeja saataisiin Suomeen enemmän.

”Jos maskin käyttäjän ajatellaan vievän suojan terveydenhuollon työntekijältä, ei päästä koskaan siihen tilanteeseen, että kansalaiset uskaltavat maskeja käyttää. Vaikka suositusta ei annettaisi, kannustaisin rohkeuteen pitää maskia.”

THL:n kyvyttömyyden taustalla vaikuttaa se, että laitos on taloudellisesti ajettu alas, mutta ehkä sitäkin enemmän se, että THL toimii täysin ammattitaidottoman STM:n alaisuudessa. Sama koskee Huoltovarmuuskeskusta: todellinen vastuu Huoltovastuukeskuksen epäonnistumisesta lankeaa Sosiaali- ja terveysministeriölle.

Terveyttä ja mukavaa alkanutta kevättä kaikille!
Koronapäiväkirja – pangoliinien koston päivät 16-23.4.2020

Lämmin kevät toi viime torstaina talven etelään. Lumi pumpuloi hirenkorvaiset oksat ja jalkakäytävät nietostuivat puuterilla. Yhdessä yössä jouluinen maisema piirtyi taianomaisesti joulukortista kotipihalle. Talvisesta kuvasta puuttuivat vain joulupukki, tontut ja porot.

Iltapäivällä poutapilven pehmeä lumi suli yhtä nopeasti kuin usko pikaiseen toipumiseen pandemiasta. Tänään on taas torstai. Leon syntymäpäivä. Onnea Hämähäkkimies! Aurinko paistaa ja lähiön linnut laulavat.

Tulella leikkivät viranomaiset

Hallitus avasi Uudenmaan rajat. Oliko se liian aikaista? Mielestäni kyllä. Laillisesti sulku ei ollut enää perusteltu, joten sitä ei Sanna Marinin mukaan voinut pitää voimassa. Vaara ei kuitenkaan ole vielä ohi. Taloudelliset ja sosiaaliset paineet ajavat hallituksen nurkkaan,josta ainoa ulospääsy on poikkeustoimien purkaminen. Se on lyhytnäköinen ratkaisu, joka voi vielä kostautua.

Pangoliinien kosto elää yhä oireettomien kadunkuluttajien uloshengittämässä ilmassa Keravalta Kairoon. Tautia ei ole voitettu.

Pangoliinien kosto? Aivan. Nämä syötävän söpöt ja erittäin uhanalaiset muurahaiskävyt kuuluvat kiinalaisen keittiön kulinaarisiin ihmeisiin. Ennen patoihin paahtumista pangoliinit välittivät SARS-CoV-2-viruksen lepakoilta kiinalaisille herkkusuille. Ihmiskunta sai enemmän kuin tilasi, mutta vähemmän kuin ansaitsee. Luonto voi olla hyvin julma. Niin kyyniseltä kuin se kuulostaakin, luonto sai kaipaamansa hengähdystauon.

HUS:n Lasse Lehtonen varoitti Uudenmaan liian aikaisesta avaamisesta ja toivoi uusia kiristyksiä sosiaalisiin rajoituksiin. Yhteiskunnan avaaminen liian aikaisin voi olla lyhyin polku ojasta allikkoon.

”Koronavirus ja sen aiheuttama covid-19-tauti kulkevat maailmalla vielä pitkään. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti keskiviikkona, että suurin osa maista on vasta alkuvaiheessa pandemian vastaisessa taistelussa. WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että jotkin maat uskoivat jo taltuttaneensa uuden viruksen, mutta sitten niissäkin tartuntojen määrä alkoi jälleen kasvaa. Myös Afrikassa, Etelä- ja Keski-Amerikassa ja Itä-Euroopassa trendi on hänen mukaansa ollut huolestuttava. –Älkää erehtykö, meillä on vielä pitkä matka edessämme. Virus tulee olemaan kanssamme vielä pitkään, hän lausui. ” – IS

Japanin Hokkaidossa rajoitusten varhainen purkaminen johti taudin uuteen heräämiseen alle 30 päivää arkeen palaamisen jälkeen. Sama voi toistua täällä.

Jos unohdamme sen, että niin kauan kuin vaikkapa Kauniaisissa, Korsossa, Oulussa tai Juvalla elää yksikin oireeton viruksenkantaja, epidemia on valmis uuteen kierrokseen. Uudenmaan avaamisen jälkeen muitakin sosiaalisia rajoituksia puretaan asteittain. Nyt näyttää siltä, että alaluokkien kouluopetukseen palataan 14. toukokuuta. Toivon, että se ei ole liian aikaista. Vaikka Covid-19 on lapsilla (yleensä) lievä, he voivat kuljettaa tartunnan koteihinsa vanhemmille, sisaruksille, isovanhemmille jne., jotka vievät sen edelleen työpaikoille.

Jos SARS-CoV-2 kiertää jossain päin maailmaa, se voi palata ja todennäköisesti palaa Suomeen. Tuleeko sen jonkun onnettoman maailmanmatkaajan tennareissa vai bisnesmogulin salkussa on lopulta aivan samantekevää. Ennemmin tai myöhemmin virus palaa vahvempana tai heikompana, olimme siihen valmiita tai emme.

Täydellinen eristäytyminen ja itsekkään nationalistiset ratkaisut johtavat pidemmällä syklillä vain entistä syvempiin sisä- ja ulkopoliittisiin ongelmiin. Yksikään valtio ei selviä tästä ilman muiden apua. Koko maailma on riippuvainen Kiinalaisista suojavarusteista. Pandemia päättyy sitten kun valtiot pystyvät tekemään solidaarisesti yhteistyötä viruksen kukistamiseksi.

Jos EU:n jäsenvaltiot eivät löydä keskinäistä solidaarisuutta tämän taudin kitkemisessä, Lissabonin sopimus on vain arvoton kasa paperia. Kilpailu ja katkera kyräily yhteistyön sijaan murentaa EU:n perustuksia, mutta sama toteutuu Yhdysvalloissa, joissa osavaltiot taistelevat ankarasti rajallisista suoja- ja hoitovarusteista.

Vihaa ja rakkautta koronaviruksen aikaan?

Auttajat, pettäjät ja selkäänpuukottajat elävät kansojen kollektiivisessa muistissa vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Anteeksi voidaan antaa, mutta selkänsä kääntäneet eivät koskaan unohdu. Suomalaiset muistavat katkerasti kuinka Ruotsi käänsi meille selkänsä Suomen sodassa 1808-1809 ja talvisodassa 1939-1940. Se tuntui pahalta ja se muistetaan, vaikka vain kourallinen nykyään elävistä suomalaisista koki henkilökohtaisesti talvisodan. Katkeristakin muistoista tulee osa kansallista identiteettiä. Yhteinen katkeruus yhdistää.

EU on sodassa pandemiaa vastaan. Pohjoisen rikkaat valtiot käänsivät selkänsä köyhempien etelän maiden hädälle silloin, kun avun tarjoaminen olisi jo pitänyt aloittaa. Vaikka se on ymmärrettävää, sitä voi olla vaikea antaa anteeksi. Tämä pohjoisen piittaamattomuus ei etelässä kovin nopeasti unohdu.

Saksa on sittemmin tehnyt enemmän kuin oman osuutensa tarjoamalla tehohoitopaikkoja ja avustuslähetyksiä sadoille italialaisille, espanjalaisille ja ranskalaisille, vaikka Saksakaan ei ole immuuni epidemialle. Saksa ei voi yksin kantaa vastuuta koko Euroopasta. Ahneuden, itsekkyyden ja minä-minä-minä turhasta piipityksen pitää loppua! Me olemme tässä yhdessä, Eurooppa ja koko maailma.

Afrikan ja Aasian köyhien maiden auttamatta jättäminen lähestyvien raamatullisiin vitsauksiin rinnastuvien nälänhätien kanssa on täysin kestämätön ratkaisu. EU:n rajoille voi pian saapua neljän miljoonan syyrialaispakolaisen seuraksi jopa kymmeniä miljoonia pakolaisia Afrikasta ja Aasiasta.

Kriisin pitkittyessä solidaarisuutta on löytynyt Euroopan unionin sisältäkin. Ursula von der Leyenin vetoaminen EU:n yhteistyön tiivistämisen puolesta ei ole jäänyt vain puheen tasolle. EU:n toiminta on tehostunut koko ajan ja etenkin taloudelliset valmiudet tulevan taantuman vaikutusten minimoimiseksi jäävät herkästi kaiken muun uutisoinnin jalkoihin. EU:n kriisitoiminnan hitaus selittyy osin jäsenvaltioiden omilla laeilla, jotka monissa tapauksissa kieltävät huoltovarmuuden kannalta tärkeiden varusteiden viemisen muihin maihin kriisin aikana tai sen välittömästi uhatessa. Näitä lakeja on sittemmin muutettu mm. Saksassa.

Virheitä, erheitä ja enemmän mokia

Suomi jättäytyi ainoana EU-maana esittämänsä yhteishankintamekanismin ulkopuolelle syistä, joita voi vain arvailla. Hankinnat korvattiin kaupoilla, joiden välittäjäksi palkattiin rikoksista tuomittuja kohuyrittäjiä. Tulos oli odotusten mukainen. Yrittäjä sai hyvät rahat ja valtio rekkalasteittain jätettä. Nyt vähän tolkkua tähän toimintaan!

Business Finlandin valtava tukipaketti näyttää satavan yrittäjille, jotka vähiten tarvitsevat tukea. Samalla eniten tukea tarvitseville jää luu kouraan. Onneksi monien paremmin pärjäävien selkäranka on tallella ja turhia tukia on palautettu. Pienet ja keskisuuret yritykset kampaajista ravintoloihin ovat suurimmissa vaikeuksissa. Harvat IT-yritykset tarvitsevat koronan vuoksi tukia.

Eilen, tänään ja huomenna

Pandemiaan liittyvää politiikkaa ja taloutta ei voi määritellä eilisen opeilla. Tänään on katsottava myös tulevaisuuteen. Millaisessa maailmassa haluamme elää, kun pandemia päättyy! Päätöksemme tänään vaikuttavat tulevaisuuteen ja tulevien sukupolvien elämään. Pyydämmekö jo valmiiksi anteeksi tulevilta sukupolvilta?

Haluammeko keskenään kyräilevän, katkeran vihamielisen ja solidaarisuudesta piittaamattoman tilkkutäkki-Euroopan, jota hallitsee kansallisilla tasoilla ksenofobia ja totalitäärinen fasismi?

Pandemia voi vahvistaa tai kaataa Euroopan unionin

”Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoo olevansa valmis kasvattamaan merkittävästi EU:n yhteistä budjettia, jotta talouden toipumista koronaviruskriisistä pystytään tukemaan. Merkelin mukaan solidaarisuuden nimissä on oltava valmis tekemään jotain täysin erilaista, kuten kasvattamaan merkittävästi maksuosuuksia EU:n budjetissa määrätyksi ajaksi.”

Olen kiukkuisena pannut merkille,että THL:n ja STM:n välille on kehittynyt kitkaa. Tuo kitka ei palvele ketään, mutta vaarantaa monia. STM:n Varhila ja THL:n Tervahauta ovat eri linjoilla hengityssuojien yleisen käytön hyödyistä.

Kyse on vertauskuvallisesti siitä, että Tervahaudan mukaan sateella on järkevää käyttää sateenvarjoa, koska mitä useampi suojautuu sateelta sateenvarjolla, sitä harvempi kastuu. Varhilan mielestä Tervahauta puhuu ihan höpölööperiä, koska sateenvarjon hyödyistä ei ole kiistatonta näyttöä. Kovalla tuulella sade piiskaa kuitenkin sateensuojan alle, joten on ihan perusteltua kysyä miksi kannatella varjoa päänsä päällä, kun käsiä tarvitaan muuhunkin. Logiikan ydin on oikeastaan, että vaikka sateenvarjo sinänsä suojaa sateelta, sen liikuttaminen voi johtaa kastumiseen ja kaiken lisäksi sateenvarjo on ukkosenjohdatin. Varjosta voi olla siis enemmän haittaa kuin hyötyä.

”Tiistaina THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suositteli kangasmaskin käyttöä viruksen leviämisen estämiseksi, mutta vielä samana iltana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tyrmäsi kehotuksen Tervahaudan yksityisajatteluksi.”

Markku Tervahaudan takinkäännön taustalla vaikuttanee mm. HUSin Lasse Lehtonen ja toimitusjohtaja Juha Tuominen, jotka puoltavat hengityssuojaimien yleistä käyttöä. En tiedä mihin Varhila perustaa kantansa, mutta minusta STM:n logiikka on ollut hieman ontuvaa epidemian alusta alkaen. STM:n kasvosuoja-logiikalla kondomien käyttö ei ole perusteltua, koska vaurioitunut kondomi voi johtaa ei-toivottuun raskauteen, eivätkä kondomit takaa sataprosenttisesti suojaa sukupuolitaudeilta.

Jättäkää jumalauta kondomit, sateenvarjot ja hengityssuojat ammattilaisille!

Tyhmät analogiat ja säälittävä sarkasmi sikseen. Mielestäni se, että riittävän suuri osa väestöä käyttää jonkinlaista hengityssuojaa on parempi kuin se, että kukaan ei käytä minkäänlaista suojaa. Hong Kong, Singapore, Taivan, Japani ja Etelä-Korea luottavat hengityssuojiin ja minä kumarran aasialaisille, jotka ovat tarpeeksi rohkeita peittääkseen kasvonsa julkisesti.

Uutisia: epidemia saattoi alkaa jo syyskuussa, sanovat brittitutkijat

 • Tutkimus paikansi ihmiseen tarttuneen viruksen alkuperän syys-joulukuun välille
 • SARS-CoV-2 on lähtöisin todennäköisemmin eteläisestä Kiinasta kuin Wuhanista, mutta lepakoiden ja muiden potentiaalisten isäntäeläinten analyysejä viruksen evoluutioreiteistä tarvitaan lisää

Cambridgen yliopiston johtaman tutkijaryhmän mukaan koronavirusepidemia on voinut puhjeta kauempana Wuhanin eteläpuolella. Viruksen alkuperää tutkinut ryhmä analysoi suuren määrän viruskantoja ympäri maailmaa ja laski, että viruksen on täytynyt ilmaantua 13. syyskuuta ja 7. joulukuuta välisenä aikana.

Virus on voinut mutatoitua nykyiseen tehokkaasti leviävään muotoonsa jo kuukausia sitten, mutta se pysyi pitkään piiloutuneena eläimeen tai ihmiseen, eikä tartuttanut muita, Cambridgen yliopiston geneetikko Peter Forsterin mukaan.

SARS-CoV-2 alkoi levitä ihmiseltä toiselle 13. syyskuuta ja 7. joulukuuta välisenä aikana. Tarkempi selvitys viruksen leviämisestä on julkaistu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -lehdessä. Cambridgen ryhmä analysoi viruskantoja fylogeneettisen verkon, eli erään matemaattisen algoritmin avulla. Tällä pystyy kartoittamaan organismien globaalit liikkeet geenimutaatioiden perusteella.

Näin ryhmä yritti paikallistaa potilas-nollan. Eräät varhaiset merkit saivat tutkijat suuntaamaan katseensa Wuhanin eteläpuolelle, jossa ensimmäiset infektiot raportoitiin joulukuussa.

Tutkijaryhmä rekonstruktioi viruksen varhaisen leviäimisen ihmisten keskuudessa. Saman ryhmän edellinen havainto oli, että suurin osa Yhdysvalloissa ja Australiassa havaituista viruksista on geneettisesti lähempänä lepakoiden viruskantoja kuin Itä-Aasiassa leviävät viruskannat. Yleisin virustyyppi Euroopassa on Itä-Aasian virustyypin variantti.

Mutta ensimmäisen tutkimuksen aineistona oli vain 160 viruskantaa epidemian joulukuun lopulta. Pieni otoskoko ei osoittanut missä ja milloin tauti siirtyi eläimistä ihmisiin. Uusi tutkimus, jota ei ole vertaisarvioitu, käsittää laajemman otoksen virusnäytteitä eri puolilta maailmaa. Näytteitä on saatu useista lähteistä, kuten Saksan Munsterin oikeuslääketieteen instituutista. Tämän tutkimuksen tietokanta sisältää 1001 virusnäytteen täydellisen genomisekvenssin.

Mitä enemmän viruskantoja analysoitiin, sitä tarkemmin tutkijaryhmä pystyi kartoittamaan viruksen globaalia leviämistä. Laskemalla mutaatiot ja selvittämällä missä ja milloin mutaatiot ovat syntyneet ryhmä pääsi ähemmäksi ensimmäistä tartunnan saanutta henkilöä, eli myyttistä potilas-nollaa.

SARS-CoV-2, joka aiheuttaa Covid-19-taudin on lähtöisin lepakoista. Ihmisillä tavattava viruskanta on 96 prosenttisesti identtinen lepakoiden ulosteista Yunnanissa 2013 löydetyn koronaviruksen kanssa. Ihmisillä ja lepakoilla löydettyjen SARS-CoV-2 virusten välillä on kuitenkin satoja mutaatioita. Koronavirukseen kehittyy keskimäärin yksi mutaatio kuukaudessa.

Tämän perusteella eräät tutkijat ovat pohtineet, olisiko virus voinut levitä vuosien ajan kaikessa hiljaisuudessa eläimillä ja ihmisillä ennen kuin se adaptoitui ihmisillä tehokkaasti leviäväksi viruskannaksi.

Cambridge-ryhmän mukaan ensimmäisten tartuntojen ilmaantuminen voi olla tapahtuma, jonka seurauksena kehittyneet mutaatiot johtivat nykyiseen tehokkaasti leviävän ja aggressiivisen kannan kehittymiseen.

Viruksesta tuli nopeasti politiittisen propagandan ja salaliittoteorioiden väline. Donald Trumpin mukaan kyse on ”kiinalaisesta viruksesta” ja monien hänen kannattajiensa mielestä Kiina on vastuussa koko pandemiasta. Peking on vastannut väittämällä, että sotilaiden olympialaisiin osallistuneet amerikkalaiset olisivat tuoneet taudin mukanaan. Fox News ja CNN ovat pohtineet mahdollisuutta, että virus olisi lähtöisin Wuhanissa toimivasta biologisesta tutkimuskeskuksesta. Luulen, että venäläisten mielestä suomalaiset ovat kaiken pahan alku ja juuri. Eli tarinoita riittää.

Salaliittoteorioista huolimatta mikään ei viittaa siihen, että virus olisi laboratoriosta peräisin. Tutkijoiden mukaan kaikki todisteet viittaavat luonnolliseen alkuperään.

Yunnanin Kunmingin eläintieteen laitoksen geenitutkija Su Bing kertoi, että fylogeneettiset verkot ovat luotettavia työkaluja, joita geenitutkijat ovat käyttäneet vuosikymmenien ajan. Tutkijat ovat löytäneet fylogeneettisille verkoille sovelluksia monilta tutkimusalueilta, kuten esihistoriallisen ihmisen liikkeiden jäljittämisessä. Mutta menetelmällä on rajat, Su Bing sanoi. Fylogeneettiseen verkkoon perustuvan aika-arvion tarkkuuteen vaikuttavat näytteen koko ja oletus mutaation nopeudesta.

Uudenlaisen virusepidemian aikana virus voi muuttua arvaamattomilla tavoilla, joten menetelmä ei ole kovinkaan tarkka. Tällä menetelmällä rakennettuihin malleihin sisältyy selvä virhemarginaali. Siitä huolimatta fylogeneettisilla verkoilla laaditut mallit voivat antaa tärkeitä vihjeitä tuleville tutkimuksille. Malleista tehtäviin johtopäätöksiin on kuitenkin suhtauduttava varauksella.

Cambridge-tutkimus nosti esiin myös joitain uusia kysymyksiä. Kiinalaisten tutkijoiden eristämä ja raportoima ensimmäinen kanta oli nuorempi kuin alkuperäinen virustyyppi, joka aiheutti epidemian puhkeamisen. Miksi Yhdysvalloissa on enemmän viruskantaa, joka on geneettisesti lähempänä lepakkovirusta kuin Wuhanissa havaittu viruskanta?

Forsterin mukaan voi olla, että alkuperäinen kanta on saattanut aluksi syntyä Kiinassa, mutta se on paremmin sopeutunut Yhdysvaltojen väestöön ja ympäristöön.

Uutisia: Covid-19-okote voi olla turhaa optimismia, vroittaa asiantuntija

Lontoon Imperial Collegen professori varoittaa, että meidän on ehkä mukauduttava SARS-Cov-2-virukseen.

Toimivan rokotteen kehittämiselle ei ole takeita, varoittaa maailman johtaviin virusasiantuntijoihin kuuluva professori David Nabarro. Ihmiskunnan on tulevaisuudessa ehkä elettävä koronaviruksen uhan alla ja mukauduttava virukseen.

Masentavan arvion kertoi Lontoon Imperial-yliopiston professori ja Maailman terveysjärjestön (WHO) Covid-19 lähettiläs David Nabarro samaan aikaan, kun Britanniassa tautiin kuolleiden määrä ylitti 15 000.

Pelkästään lauantaina koronaviruksen aiheuttamaan tautiin menehtyi 888 ihmistä. Ministeri Robert Jenrick kuvaili lukuja ”silmät avaaviksi”. Tartunnan saaneiden kokonaismäärä kasvoi 5525:llä.

Lukuihin ei sisälly hoivakotien kuolemantapauksia. Tartunnat ja kuolemantapaukset ovat aiheuttaneet kasvavaa hallintoon kohdistuvaa närkästystä, koska sairaala- ja hoivakotien henkilökunnalta puuttuu suojavarusteita.

Maaliskuun lopulla hallituksen terveysneuvonantajat arvioivat optimistisesti, että jos Iso-Britannian Covid-19 kuolemat jäävät epidemian kestäessä alle 20 000 ihmiseen, sitä voitaisiin pitää ”hyvänä tuloksena”. Mutta koska hoivakodeissa on jo menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan tautiin arviolta 6000 ihmistä, virallinen tavoite on jo ylitetty.

Nabarro korosti The Oberver -lehden haastattelussa, että rokotteen suhteen ei pidä olla liian luottavainen. Joihinkin viruksiin tai tarkemmin saman viruksen eri muunnoksiin on hänen mukaansa lähes mahdotonta kehittää yhtä turvallista ja tehokasta rokotetta.

Ihmisten on lähitulevaisuudessa varauduttava elämään jatkuvan virusuhan alla ja sopeuduttava viruksen olemassaoloon.

”Tämä tarkoittaa, että meidän on eristettävä sekä sellaiset ihmiset, joilla on taudin oireita, että näiden ihmisten kanssa tekemisissä olevat. Vanhempia ihmisiä on suojeltava tartunnalta. Lisäksi on varmistettava terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky ja valmiudet. Se on uusi normaali meille kaikille.”

Britannian entinen terveysministeri Jeremy Hunt sanoi, että kansakuntien ainoa tie eteenpäin on tukea uutta globaalia terveysjärjestelmää. Sen puitteissa kansainvälistä yhteistyötä lisättäisiin ja tiivistettäisiin. Tämä edellyttäisi rikkaita maita kantamaan suuremman vastuun koko maailman terveydestä ja hyvinvoinnista. Jeremy Hunt korosti, että globaali terveysjärjestelmä kuuluu samalla tavalla kansainvälisen yhteisön kiireellisiin toimiin, kuin ilmastonmuutoksen torjunta. Molemmissa voidaan voidaan saavuttaa tuloksia vain kansainvälisellä yhteistyöllä, Hunt kertoi Observerille.

Hunt kritisoi selväsanaisesti Donald Trumpin päätöstä luopua WHO:n rahoituksesta. Hän totesi, että koronan opetus on ”parantaa, ei tuhota”, eikä nyt ole oikea aika heikentää Maailman terveysjärjestelmää.

Yksi isoista opetuksista tästä on se, että kun puhutaan terveydenhuoltojärjestelmistä ympäri maailmaa, olemme vain niin vahvoja kuin ketjun heikoin lenkki.”

”Vaikka Kiinaa voidaan perustellusti kritisoida epidemian peittelystä taudin alkuvaiheessa, tilanne olisi ollut paljon pahempi, jos SARS-CoV-2 olisi alkanut Afrikassa. Kansainvälisen yhteistyön ja köyhimpien maiden terveydenhuoltojärjestelmien tukemisen on oltava ensisijainen tavoite. Meidän on opittava, että pärjäämme seuraavalla kerralla!”

Nabarron viesti ei surullista kyllä jäänyt ainoaksi synkäksi uutiseksi.

WHO:n uusien sairauksien ja zoonoosien (eläimistä ihmisiin ja ihmisistä eläimiin siirtyvien patogeenien) yksikön päällikkö Maria Van Kerkhove varoitti viime perjantaina, että ei ole todisteita, että nyt kehitteillä olevat vasta-ainetestit osoittaisivat, onko henkilöllä immuniteetti SARS-CoV-2-virukselle, tai ettei hänellä ole riskiä sairastua uudelleen Covid-19-viruksen aiheuttamaan tautiin.

Lauantaina selvisi, että lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on pulaa täyspitkistä suojapuvuista. Suuttumus kohdistuu viranomaisiin, jotka eivät ole tilanteen tasalla ja ovat epäonnistuneet tarvittavien varastojen hankinnassa ja ylläpidossa.

Edellinen tilann kuulostaa jo melko kotoisalta. No me emme ole ainoita, jotka säheltää. Samaa sekoilua esiintyy kaikkialla. Vieläkään ei oikein ymmärretä kuin helvetin vakavasta taudista on kyse. Tämä tilanne, jossa olemme nyt, voi olla uusi normaali.

Rokotetta ei ehkä onnistuta kehittämään. Tautiin ei mahdollisesti kehity immuniteettia ja laumasuojakin lienee toiveajattelua. Voi olla, että tauti aikanaan kesyyntyy tavalliseksi yskäksi, mutta siihen voi mennä vuosia.


Uutisia: tauti levisi alussa jopa kaksi kertaa luultua nopeammin

 • Amerikkalaistutkijoiden mukaan jokainen kantaja tartutti keskimäärin 5,7 ihmistä. Edellinen arvio perustui puutteelliseen dataan.

Koronavirus oli epidemian alussa jopa kaksi kertaa tarttuvampi kuin aiemmin tiedettiin. Alkuvaiheessa epidemiologit laskivat, että jokainen tartunnankantaja tartuttaa 2-3 ihmistä. Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan virhettä selittää epidemian alun kaaos Wuhanissa. Sekasorron keskellä luotettavan aineiston saaminen oli haastavaa ja kuva taudin leviämisestä vääristyi.

Viime viikolla Emerging Infectious Diseases -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa Steven Sanchen ja Lin Yen-tingin johtamat tutkijat kirjoittivat: ”Diagnostisten reagenssien puuttuminen varhaisessa vaiheessa, muutokset tarkkailun intensiteetissä ja tapausmäärittelyissä sekä terveydenhoitojärjestelmän ylikuormittuminen vääristivät alustavia arvioita taudin tarttuvuudesta.”

Los Alamosin tutkimuksessa analysoitiin noin 140 varhaista potilasta Hubein maakunnan ulkopuolella. Näiden avulla arvioitiin kuinka nopeasti virus levisi taudin keskuksesta. Suurin osa alkuperäisistä tartunnoista oli epidemiologisesti yhteydessä Wuhaniin.

Siihen mennessä, kun tapaukset vahvistettiin Hubein ulkopuolella sijaitsevissa provinsseissa kaikilla Kiinan provinsseilla oli jo saatavilla diagnostiikkavälineitä ja he seurasivat aktiivisesti Wuhanista lähteviä matkustajia.

Hubein provinssin ulkopuoliset terveydenhuoltojärjestelmät eivät vielä olleet hukkumassa potilastulvaan, joten niissä etsittiin ja testattiin aktiivisesti tartuntoja. Tämä johti raporttien vääristymiseen, mikä näkyi huomattavasti todellista alhaisempana tarttuvuutena.

Tutkijat havaitsivat, että sen sijaan, että tartunnan saaneiden määrä kaksinkertaistuisi 6-7 päivän sykleissä, kuten aiemmin oletettiin, tartuntojen kaksinkertaistuminen kesti todellisuudessa vain 2,3-3,3 päivää.

Tutkijoiden uuden laskelman pohjalta arvioitiin, että laumasuojan saavuttaminen edellyttäisi, että vähintään 82 % väestöstä saa immuniteetin joko infektion tai rokotuksen kautta. Alkuperäisessä tarttuvuusarviossa laskettiin, että laumasuoja saavutetaan jos 60 % väestöstä sairastaa Covid-19:ta tai saa rokotuksen. Ensimmäinen arvio oli liian optimistinen.

Laumasuoja olisi tehokkain tapa suojata väestö epidemian toiselta aallolta, mutta laumasuojan saavuttamisesta liikkuu ristiriitaisia arvioita. Jotkut pitävät immuniteetin ja laumasuojan kehittymistä epätodennäköisen.

Lontoon Imperial Collegen 11 Euroopan maan tilastoihin nojaavan laskelman mukaan tarttuvuus on 3,87. Teheranin Payame Noor yliopisto laski, että yksi potilas tartutti keskimäärin 4,86 ihmistä Iranissa epidemian ensimmäisellä viikolla. Lähinnä Kiinassa ja Hong Kongissa levinneen SARSin R0, eli tarttuvuus oli arvioiden mukaan 3.

Tutkimuksen tekijät lisäsivät, että korkeampi tarttuvuus merkitsee sitä, että jos oireettomien kantajien osuus taudin leviämisestä on merkittävä, silloin oireilevien karanteeni ja kontaktien jäljittäminen eivät riitä pysäyttämään viruksen leviämistä. Jos viidennes tartunnoista leviää oireettomien henkilöiden kuljettamana, sosiaaliset rajoitukset, eristäytyminen ja kokoontumisten estäminen ovat tehokkaimmat tavat hillitä viruksen leviämistä.

Tartuntojen vähäinen esiintyvyys Taiwanissa, Hong Kongissa ja Singaporessa sekä uusien tartuntojen määrän väheneminen Kiinassa ja Etelä-Koreassa viittaavat vahvasti siihen, että varhaiset ja asianmukaiset rajoitukset toimivat.

Uutisia: SARS-CoV-2 on uhka vuoteen 2024 asti, kertoo Harvardin tutkimus

 • Sosiaalisiiin rajoituksiin ja eristykseen on hyvä tottua. Niihin joudutaan turvautumaan tulevina vuosina ehkä useampaankin kertaan, vaikka SARS-CoV-2 vaikuttaisi lyödyltä.
 • Donald Trump ehdotti, että sosiaalisista rajoituksista voidaan vähitellen luopua.
 • Harvardin tutkijat varoittavat, että uusi Covid-19 pandemia voi vaania nurkan takana mahdollisesti vuoteen 2024 asti.

Tämä on hyvin erilainen arvioi, kuin Donald Trumpin esittämä optimistinen ennuste, jonka mukaan joidenkin osavaltioiden rajoitukset voidaan purkaa huhtikuun loppuun mennessä.

Science-lehden julkaiseman Harvardin tutkimusraportin mukaan SARS-CoV-2 epidemia voi uusiutua neljän seuraavan vuoden aikana. Raportissa ei kehoteta pitämään sosiaalisia rajoituksia yllä neljää vuotta – liekö se mahdollistakaan. Raportti kehottaa kuitenkin varautumaan pitkiinkin ajoittaisiin sosiaalisiin rajoituksiin tulevien kahden vuoden aikana, jos sitä ennen ei onnistuta kehitettämään toimivaa rokotetta ja tehokasta hoitoa.

Jopa siinä tapauksessa, että virus vaikuttaa hävinneen, Sars-CoV-2 -valvontaa on ylläpidettävä, koska tartunnan uusiutuminen voi olla mahdollista vielä 2024, raportissa todetaan.

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi useimmat maailman valtiot ovat ottaneet käyttöön joukon sosiaalisia rajoitustoimenpiteitä kokoontumisrajoituksista koulujen ja ravintoloiden sulkemisiin sekä ulkoiluaktiviteettien ja liikkumisen minimoimiseen vain välttämättömiin kauppa- ja apteekkikäynteihin.

Pandemia on toisen maailmansodan jälkeen pahin globaali kriisi. Se on tappanut yli 190 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Tartuntojen määrä on jo 2,73 miljoonaa tapausta. Todellinen määrä voi olla 20-50 kertaa suurempi. Pahimmin Covid-19 koettelee Yhdysvaltoja, jossa epidemia o laukalle lähtenyt hevonen. Kolmannes tartunnoista on USA:ssa, jossa menehtyneitä on jo yli 50 000. Espanja on tämän surullisen tilaston kakkosena 213 000 tartunnalla ja yli 22 000 kuolleella. Italiassa tartuntoja on noin 190 000 ja uhreja 25 549.

Ranskassa 158 000 / 21856
Saksassa 153 000 / 5581
Britanniassa 138 000 / 18 738
urkissa n. 102 000 / 2491
Venäjällä 62 770 / 555
Ruotsissa 16 755 / 2021
Suomessa 4284 / 172

Las Vegasin asunnottomat on majoitettu paikoitusalueelle. WHO varoitti, että Covid-19 ei ole saavuttanut tautihuippua. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan koronaviruksen aiheuttama taantuma/lama on pahin sitten 1930-luvun Suuren laman. Kiina on alkanut vaiheittain purkaa rajoituksia ja karanteenejä. Myös Euroopassa on otettu varovaisia askeleita rajoitusten poistamiseksi ja normaaliin arkeen palaamiseksi.

Trump fantasioi paluusta normaaliin viimeistään vappuna.

Harvardin tutkimuksessa käytettiin yhdysvaltalaisia tietoja kahdesta edellisestä koronavirus-epidemiasta (SARS, MERS) mallinnettaessa Sars-CoV-2:n mahdollisia leviäämistapoja erilaisissa skenaarioissa siten, että muuttujina olivat vuodenajan muutokset ja immuniteetin kestot.

Kaikissa mallinnetussa skenaarioissa virus pystyi leviämään vuodenajoista riippumatta. Raportissa todetaan että jos pysyvää immuniteettia virukselle ei synny, se todennäköisesti tulee kiertämään maailmaan pitkään ja toistumaan säännöllisesti, mutta jos pysyvä immuniteetti saavutetaan, virus häviää viidessä vuodessa.

Viitaten Kiinan, Etelä-Korean ja Singaporen kokemuksiin raportti totesi, että intensiiviset sosiaaliset rajoitustoimenpiteet mahdollistavat tartuntojen ja kontaktien riittävän jäljittämisen, tarvittavat karanteenitoimenpiteet ja helpottavat näin sairaanhoitojärjestelmien taakkaa.

The authors said their goal was not to endorse social distancing policies, but to identify likely transmission trajectories, complementary interventions such as increasing intensive care unit capacity, and treatments to reduce ICU demand, as well as to expand the options for bringing the pandemic under long-term control.”

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/22/french-study-suggests-smokers-at-lower-risk-of-getting-coronavirus

https://www.scmp.com/news/china/article/3080096/could-existing-vaccines-help-fight-covid-19-researchers-are-trying-find

https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3080131/coronavirus-vaccine-incomplete-immunity-could-offer

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3080156/coronavirus-re-emergence-will-be-threat-until-2024-harvard-study

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3080380/coronavirus-outbreak-may-have-started-september-say-british

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3079879/chinas-initial-coronavirus-outbreak-wuhan-spread-twice-fast-we

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/18/dont-bet-on-vaccine-to-protect-us-from-covid-19-says-world-health-expert
Koronapäiväkirja – pääsiäisen jälkeen maanantaina 13.4.2020

”Jeesuksen veri peittää minua,” kertoi luottavainen kirkossakävijä CNN:lle Yhdysvaltojen Ohiossa. Nainen silminnähden hermostui toimittajan kysymyksistä. Hän ei hyväksynyt väitettä, että hän kristittynä voisi saada tartunnan kirkossa ja tartuttaa myöhemmin muita. Sellainen ei ole mahdollista, koska häntä ”peittää Jeesuksen veri”.

Boris Johnsonia suojaa narsismi tai silkka typeryys – ja ehkä Jeesuksen veri. Itsepäisesti ja tyhmärohkeasti hän julisti jatkavansa kättelemistä niin pitkään kuin häntä huvittaa asiantuntijoiden varoituksista piittaamatta. Tulokset nähtiin.

Boris Johnson sairastui muistaakseni 26.3. Reilun viikon jälkeen hänet otettiin sairaalaan, jossa hän vietti kolme päivää tehohoidossa. Hän ei ole vielä työkuntoinen ja on kertonut, että mahdollisuudet selvitä olivat pahimmillaan vain 50:50. Kiva, että äijä selvisi, mutta entä ne kaikki, jotka hänen typeryytensä ja itsepäisyytensä vuoksi ovat saaneetCovid-19-tartunnan?

Boris Johnson insisted that he would continue to shake hands even when advised not to. He shook hands with hospital workers days before being admitted to the hospital himself with a persistent and worsening case of coronavirus. The above photo was taken in November 2019. Who knows how many patients Boris may have infected when he visited a hospital in March.

Veri, joka voi suojata pahimmalta tautimuodolta ei ole Jeesuksen verta. Geenit ja veriryhmä näyttävät kuitenkin vaikuttavan sairastumisalttiuteen ja taudin patologiaan. O-veriryhmässä vakavat tartunnat ovat harvinaisempia kuin A-veriryhmässä. Oletan, että tätä korrelaatiota selvitetään monessa tutkimusryhmässä.

Miehet ja iäkkäät sairastuvat useammin ja vakavammin, koska koronavirus kiinnittyy hengitysteiden solujen ACE2-reseptoreihin. Miehillä näitä reseptoreita on enemmän kuin naisilla. Ikääntyneillä on enemmän ACE-2reseptoreja kuin nuoremmilla. Tämän vuoksi virus infektoi ärhäkkäämmin miesten ja iäkkäiden ihmisten soluja. Infektoidut solut kuolevat lopulta, joten mitä suuremman osan hengitysteiden soluista SARS-CoV-2 valtaa, sitä rajummat oireet. Luin tällaisen selityksen ja se vaikuttaa mahdolliselta.

Tappavasta koronaviruksesta on ainakin kolme viruskantaa,

 • Saksalaisten ja britannialaisten geneetikkojen raportin mukaan koronavirustyypit A, B ja C ovat kaikki kehittyneet eri tavoin lepakoilla tavattavista patogeeneistä.
 • Tulokset osoittavat, että virus on sopeutunut hyvin ihmisiin isäntinä ja mutatoituu leviäessään, kertoo kiinalainen epidemiologi.
 • Tämän artikkelin ensimmäisen osan lähteenä on Guo Rui’n artikkeli South China Mornig Post-lehdessä.

Iso-Britannian ja Saksan geneetikot ovat kartoittaneet koronaviruksen evoluutiota ja havainneet, että taudista kiertää kolme tappavaa viruskantaa.

Erilaisten viruskantojen kehittymisen ja leviämisen selvittäminen vie tutkijat lähemmäksi taudin alkuperää. Havainnot voivat myös selittää miksi tämä koronavirus on niin tarttuva ja tappava.

Tutkijat analysoivat ensimmäiset 160 kokonaista virusgenomia. Nämä sekvensoitiin ihmispotilaista 24. joulukuuta – 4. maaliskuuta. Viruksen mutaatioiden avulla laadittiin rekonstruktio taudin evoluutiosta ja leviämisestä.

Nopeita mutaatioita oli liian paljon, jotta niistä olisi voinut muodostaa täsmällisen COVID-19-sukupuun. Sen sijaan tutkijat mallinsivat samanaikaisesti kaikki viruksen todennäköiset sukupuut matemaattisella algoritmilla, kertoi tutkimusta johtanut Cambridgen yliopiston geneetikko Peter Forster. Vastaavaa tekniikkaa on aiemmin sovellettu esihistoriallisten ihmispopulaatioiden kartoittamiseen DNA:n avulla.

Tutkimusryhmä nimesi viruskannat A-, B- ja C-tyypeiksi. Virustyyppi-A muistutti eniten lepakoiden kantamaa koronavirusta. Vaikka tämä virustyyppi löydettiin Wuhanista, jossa epidemia käynnistyi, se ei ollut Wuhanissa tartunnan saaneiden yleisin virustyyppi.

Tutkimuksessa havaittiin, että Wuhanissa yleisin virustyyppi oli virustyyppi-B. Tämä ei näytä levinneen Itä-Aasiasta muualle, mikä voi johtua siitä, että aasialaisista poiketen Aasian ulkopuolella elävät ihmiset ovat tälle virustyypille vastustuskykyisempiä, kertoi Forster.

Virustyyppi-C oli Ranskan, Italian, Ruotsin ja Englannin virusnäytteiden perusteella Euroopassa yleisimmin esiintyvä virusvariantti. Tätä virustyyppiä ei havaittu Manner-Kiinan tartunnoissa, mutta sitä on havaittu Singaporessa, Hong Kongissa ja Etelä-Koreassa.

Tutkijat päättelivät, että variantti A oli epidemian juuri, koska se liittyi läheisimmin lepakoiden ja pangoliinien (muurahaiskäpyjen) virukseen. Tyyppi B johdettiin A: sta, erotettuna kahdella mutaatiolla, kun taas tyyppi C oli variantin B ”tytär”.

Wuhan B-tyypin virus voidaan liittää immunologisesti tai maantieteellisesti suureen osaan Itä-Aasian väestöä, Forster sanoi. Vaikuttaa siltä, että mutaatiot tapahtuivat epidemian alkuvaiheessa Itä-Aasiassa hitaammin kuin muualla. On mahdollista, että virustyyppi-B:n leviäminen muualle estyi, koska ihmiset Aasian ulkopuolella olivat sille vastustuskykyisempiä. Kun virustyyppi-B sai ”tyttären”, virustyyppi C, jolle luontaista resistenssiä ei löytynyt, pääsi leviämään nopeasti Euroopassa.

Tutkijoiden mukaan SARS-CoV-2-virus kulkeutui Italiaan mahdollisesti meksikolaisen matkailijan mukana. Hänellä tartunta diagnosoitiin 28. helmikuuta. Tämä tartunta voitiin edelleen johtaa yhteen ensimmäisistä Saksassa todetuista tartunnoista. Münchenissa työskennellyt saksalainen sai tartunnan kiinalaiselta kollegaltaan, joka oli vieraillut vain vähän aikaisemmin vanhempiensa luona Shanghaissa. Tutkijat pystyivät rekonstruoimaan kymmenen mutaatiota viruksen matkalla Wuhanista Meksikoon. Tämä on jännittävää salapoliisityötä. Tutkimus osoittaa myös kuinka helposti virus leviää.

Nyt kun ihmisillä leviävän SARS-CoV-2-viruksen sukupuu (evoluutiohistoria) on mallinnettu, viruksen sukupuuta voidaan käyttää infektioreittien jäljittämiseen. Tämä on tilastollinen työkalu, jota voidaan hyödyntää erityisesti, jos pandemia laantuu ja käynnistyy uudestaan. Sen avulla viruksen leviämiseen ja mutatoitumiseen osataan siis varautua paremmin.

Forsterin mukaan nyt valmistunut viruksen sukupuu auttaa kehittämään paremmin viruksen leviämistä ja mutaatioita mallintavia tietokonesimulaatioita. Näin voidaan löytää tehokkaampia vastatoimenpiteitä riittävän ajoissa ja oikein kohdennettuina.

Kantonin (Guangzhoun) Sun Yat-senin yliopiston epidemiologi Lu Jiahai kertoi, että tutkimuksen analyysi viruksen genomista ja molekyylin variaatiosta on alustava, mutta tärkeä. Virus mutatoituu infektion ja tartuntojen levitessä. SARS-CoV-2 on mutaatioiden kautta sopeutunut hyvin leviämään ihmiseltä ihmiselle ja populaatiosta toiseen ihmisten asettamista maantieteellisistä rajoista piittaamatta.

Tutkimus osoittaa, että tämä virus on hyvin mukautumiskykyinen ja siksi pandemia on otettava hyvin vakavasti, Lu sanoi. Lisäksi Lu korosti,. Että viruksen torjuntaan ja leviämisen ehkäisyyn on kiinnitettävä enemmän huomiota. Hän myös muistutti, että tämä virus voi kiusata ihmisiä hyvin pitkään.

Koronavirus voi hyökätä immuunijärjestelmää vastaan kuten HIV

 • Kiinalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden mukaan Covid-19:tä aiheuttava virus voi tuhota immuunijärjestelmän T-soluja.
 • Erään lääkärin mukaan huoli siitä, että koronavirus käyttäytyy samoin kuin HIV kasvaa tutkija- ja terveydenhoitopiireissä.
 • Tämä osa on kirjoitettu Stephen Chenin South China Morning Postin artikkelia mukaillen

Tuoreen tutkimuksen mukaan SARS-CoV-2 voi infektoida immuunijärjestelmän T-soluja

Tutkijat varoittavat, että SARS-CoV-2 saattaa tappaa immuunisoluja, joiden pitäisi puolustaa elimistöä viruksia vastaan.

Shanghaissa ja New Yorkissa työskentelevien tutkijaryhmien yllättävä löytö osui samaan aikaan etulinjan lääkäreiden havaintojen kanssa. Covid-19 voi hyökätä ihmisen immuunijärjestelmää vastaan ja aiheuttaa samanlaisia elimellisiä vaurioita kuin HIV.

Lu Lu Shanghain Fudanin yliopistosta ja Jang Shibo New Yorkin verikeskuksesta liittivät laboratoriossa kasvatettuihin T-lymfosyytteihin Sars-CoV-2-viruksen. Tutkijoiden yllätykseksi T-solusta tuli koronaviruksen saaliita, eikä päinvastoin, kuten tutkijat ennakoivat.

T-lymfosyytit, eli T-solut ovat adaptiivisen immuunijärjestelmän tehokkain ase viruksia vastaan. Ne tunnistavat solujen proteiineihin kiinnittyneitä antigeenejä ja infektoituneita soluja. Näitä T-solujen toiminnan kannalta välttämättömiä elimistön omia proteiineja kutsutaan MHC-molekyyleiksi, ja ne jaetaan kahteen pääluokkaan: MHC I ja MHC II.

 • Sytoksiset T-solut tunnistavat antigeenin osana MHC I-kompleksia. Sytoksiset T-solut voidaan tunnistaa solun pinnalla olevan CD8-proteiinin avulla (CD8+).
 • Auttaja T-solut tunnistavat MHC II-molekyyliin kiinnittyneen antigeenin. Auttaja-T-solut eroavat sytoksisista T-soluista, sillä niiden pinnalla on CD4-proteiinia (CD4+).

T-auttaja-solut (Th) auttavat muita valkosoluja immunologisissa prosesseissa, kuten B-solujen erikoistumisessa plasmasoluiksi ja muisti B-soluiksi sekä sytotoksisten T-solujen ja makrofagien kehityksessä ja aktivaatiossa.

Th-solut aktivoivat muita T-soluja erittämällä solujen välisen viestinnän mahdollistavia sytokiinejä ja näin Th-solut säätelevät tai vaimentavat immuunivastetta.

Täysin kehittyneet T-auttaja-solut tunnetaan myös (positiivisina) CD4+ T-soluina, koska niiden pinnalla on CD4-proteiinia.

CD4+ T-solujen reseptoreilla on herkkyys luokan II MHC-proteiineille. CD4-proteiineja on mukana T-solujen kateenkorvassa tapahtuvassa kehityksessä (maturaatio), ja niiden avulla CD4+ T-solujen herkkyys määräytyy luokan II MHC-proteiineille.

T-auttaja-solujen aktivaatio tapahtuu luokan II MHC-molekyylien antigeenejä-esittelevien solujen (APC [antigen-precenting-cell]) pinnalla esittelemien antigeenipeptidien avulla.

Kun T-auttaja-solut aktivoituvat, ne jakautuvat nopeasti ja erittävät sytokiinejä, jotka säätelevät ja auttavat aktiivista immuunivastetta. Immuunijärjestelmää ohjaavat sytokiinit ovat proteiinirakenteisia solujen välisen viestinnän välittäjäaineita, jotka voidaan edelleen jakaa toimintansa perusteella viiteen pääryhmään:

 • tuumorinekroositekijät
 • interferonit
 • interleukiinit
 • hematopoieettiset kasvutekijät
 • muut kasvutekijät

T-auttaja-solujen merkitystä voidaan havainnollistaa HIV:lla, joka infektoi ensisijaisesti CD4+ auttaja-T-soluja. HIV:n myöhemmissä vaiheissa toimivien CD4+ T-solujen puutoksen seurauksena on AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome). HIV siis tappaa immuunijärjestelmän T-soluja.

Terveessä immuunijärjestelmässä T-solut kiinnittyvät infektoituneisiin soluihin ja ruiskuttavat niihin myrkyllisiä kemikaaleja, jotka tuhoavat viruksen ja tappavat solun. Sen jälkeen kuollut solu hajotetaan.

Tutkijat tunnistivat viruksen piikkiproteiinissa ainutlaatuisen rakenteen, joka näytti käynnistävän viruskuoren ja solukalvon fuusioitumisen, kun ne olivat kosketuksissa. Näin viruksen geenit pääsivät T-soluun estäen sen toiminnan. Tutkijat toistivat kokeen SARS-virukselle, mutta se ei pystynyt infektoimaan T-soluja.

Tutkijat arvelivat, että SARS ei pysty infektoimaan T-soluja, koska siltä puuttuu SARS-CoV-2-viruksen poikkeuksellinen solukalvofuusion mahdollistava proteiinirakenne. SARS voi infektoida ainoastaan sellaisia soluja, joiden pinnalla on erityinen ACE2-proteiini (reseptori). T-soluissa ACE2-reseptoreita ei juurikaan ole.

Ensisijaisesti T-soluja infektoivien koronavirustartuntojen jatkotutkimukset herättävät ”uusia ideoita patogeenisistä mekanismeista ja terapeuttisista interventioista”, tutkijat sanoivat vertaisarvioidussa Cellular & Molecular Immunology -lehdessä julkaistussa artikkelissa.

T-solut hyökkäävät haitallisia soluja, kuten viruksia ja syöpäsoluja vastaan

Pekingissä Covid-19-potilaita hoitavassa julkisessa sairaalassa työskentelevä lääkäri kertoi, että havainto lisäsi todisteita lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan jatkuvasti kasvavaan huoleen, siitä, että koronavirus voi joskus käyttäytyä kuten eräät kaikkein pahamaineisimmista viruksista, kuten HIV, joka hyökkää suoraan ihmisen immuunijärjestelmää vastaan.

”Yhä useammat ihmiset vertaavat koronavirusta HIViin”, sanoi lääkäri, joka pyysi, että häntä ei artikkelissa mainita nimeltä aiheen herkkyyden vuoksi.

Chen Yongwen ja hänen kollegansa PLA:n immunologian instituutissa julkaisivat helmikuussa kliinisen raportin, jossa varoitettiin, että T-solujen määrä voi laskea merkittävästi Covid-19-potilailla, etenkin jos potilaat ovat vanhoja tai tarvitsevat hoitoa tehohoitoyksiköissä. Mitä pienempi T-solujen määrä, sitä suurempi kuoleman riski.

Kiinalaisissa raporteissa havainto vahvistettiin myöhemmin yli 20 kuolleelle tehdyillä ruumiinavaustutkimuksilla. Ruumiinavaukset osoittivat, että potilaiden immuunijärjestelmä oli melkein täysin tuhoutunut.

Koronavirustartuntaan menehtyneitä nähneet lääkärit ja hoitajat ovat kertoneet, että kuolleiden sisäelinten vauriot ovat samanlaisia kuin SARSiin ja AIDSiin kuolleilla.

SARS-CoV-2: n solukalvofuusiofunktion takana olevaa geeniä ei löytynyt muista ihmisten tai eläinten koronaviruksista. Ihmisillä leviäviä koronaviruksia on seitsemän, mutta virusperhe kaiken kaikkiaan on aika suuri. Tutuimmat koronavirukset ennen tätä pandemiaa olivat SARS ja MERS. Kaksi tai kolme muuta koronavirusta aiheuttaa 10–30 % tavallisista joka talvi leviävistä ns. ”vilustumisista” (nuha, yskä, kuume).

Eräillä tappavilla ihmisviruksilla, kuten AIDSilla ja Ebolalla, on vastaavia geneettisiä sekvenssejä, minkä vuoksi on spekuloitu, että uusi koronavirus on voinut levitä huomaamatta ihmisten keskuudessa jo kauan ennen tämän pandemian puhkeamista.

Uuden tutkimuksen mukaan SARS-CoV-2:n ja HIV: n välillä oli yksi merkittävä ero.

SARS-CoV-2: n ja HIV:n välillä oli kuitenkin yksi merkittävä ero. HIV voi replikoitua T-soluissa ja tehdä T-soluista viruksia kopioivia tehtaita muiden solujen tartuttamiseksi.

Mutta Lu ja Jiang eivät havainneet koronaviruksen kasvua sen jälkeen, kun se valtasi T-solut, mikä viittaa siihen, että virus ja T-solut saattavat lopulta kuolla yhdessä. Tämä nostaa esiin uusia kysymyksiä. Esimerkiksi: eräät tartunnan saaneet oivat kantaa virusta viikkoja ilman mitään oireita. Millainen vaikutus tartunnalla on näiden ihmisten T-soluihin?

Eräillä kriittisesti sairailla potilailla esiintyi sytokiinimyrskyjä, joissa immuunijärjestelmåä ylireagoi ja kohdistaa hyökkäyksen terveisiin soluihin. Syytä tällaisiin reaktioihin ei tunneta.

Koronavirus: Lisää näyttöä siitä, että BCG-rokote (Calmette-Guerin)saattaa suojata Covid-19: tä vastaan

Tutkimuksen mukaan maissa, joiden rokoteohjelmassa on BCG (Bacillus Calmette-Guérin), koronavirustartuntoja ja vakavia sairastumisia esiintyy merkittävästi vähemmän kuin maissa, joissa tämä rokote ei ole kuulunut kansalliseen rokoteohjelmaan.

BCG-rokote on suunnattu tuberkuloosia vastaan. Suomalaisvauvojen BCG-rokotukset aloitettiin 1940-luvulla ja lopetettiin 2006. Britannialaisen tutkimuksen mukaan rokote säilytti 78 % suojan kaikkia tuberkuloosin muotoja vastaan vielä 15 vuoden jälkeen ja 100-prosenttisen suojan yleisintä tuberkuloosia vastaan.

Tuoreen 178 maan tilastollisen tutkimuksen mukaan BCG-rokote näyttäisi tarjoavan ainakin jonkinasteisen suojan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Maissa, joissa tämä rokote on kuulunut yleiseen rokoteohjelmaan, tartuntoja ja kuolemantapauksia on verrokkimaita jopa 10-20 kertaa vähemmän.

Tutkimus on kiinnostava, mutta siinä voi olla aukkoja. Tutkimuksessa havaittiin, että 15 päivän aikana Covid-19-tartuntoja oli BCG-rokotetuissa maissa keskimäärin 38 tartuntaa /miljoonaa asukasta kohden ja 358 / miljoona maissa, joissa rokote ei kuulunut yleiseen rokoteohjelmaan.

BCG-rokotetuilla vanhemmilla ihmisillä koronaviruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot ovat tutkimuksen mukaan lievempiä. Tämä on alustava tutkimus, mutta professori Luke O’Neill (Trinity College) kertoo, että valmisteilla on ainakin 7 laajempaa BCG-rokotetutkimusta, joissa selvitetään millanen hyöty siitä on Covid-19-tartuntoja vastaan. Kaikkinensa kehitteillä on 70 rokotetta SARS-CoV-2-virusta vastaan.

Lupaava Remdesivir

Varhaiset tutkimukset osoittavat, että koronaviruksen kokeellinen hoito Remdesivirillä voi auttaa hyvin sairaita potilaita parantamaan hengitystään. Remdesivir on antanut lupaavia tuloksia, mutta lisätutkimuksia tarvitaan yhä

New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 53 koronaviruspotilasta, joille oli annettu Remdesiviriä vakaviin oireisiin.

”Of the 61 patients who received at least one dose of remdesivir, data from 8 could not be analyzed (including 7 patients with no post-treatment data and 1 with a dosing error). Of the 53 patients whose data were analyzed, 22 were in the United States, 22 in Europe or Canada, and 9 in Japan. At baseline, 30 patients (57%) were receiving mechanical ventilation and 4 (8%) were receiving extracorporeal membrane oxygenation. During a median follow-up of 18 days, 36 patients (68%) had an improvement in oxygen-support class, including 17 of 30 patients (57%) receiving mechanical ventilation who were extubated. A total of 25 patients (47%) were discharged, and 7 patients (13%) died; mortality was 18% (6 of 34) among patients receiving invasive ventilation and 5% (1 of 19) among those not receiving invasive ventilation.”

Useimmilla potilailla (68%) Remdesivir vähensi lisähapen tarvetta. 17 hengityskoneen apua tarvinutta potilasta 30:sta voitiin irrottaa hengityskoneesta parantuneen hengityksen ansiosta. Tämä on tärkeää, sillä hengityskonetta tarvitsevien potilaiden terveysongelmat kestävät yleensä hyvin pitkään ja heidän todennäköisyytensä selvitä taudista hengissä on huono.

Hengityslaitteeseen kytketyistä potilaista vain noin 20 % selviää hengissä. (Suomessa luku taitaa olla 30-50 %). Mitä kauemmin potilas on hengityskoneen varassa, sitä suuremmaksi kuoleman riski kasvaa.

Remdesivir-tutkimus oli pieni, eikä vertailuryhmää ollut. On mahdollista, että potilaat, jotka näyttivät hyötyvän lääkkeestä, olisivat parantuneet ilmankin. Asiantuntijat ovat kuitenkin varovaisen optimistisia.

Remdesivir on antiviraalinen (viruksia tuhoava) lääke, joka estää virusta kopioitumasta soluissa. Tutkimus ei kuitenkaan kerro vähenikö potilaiden virusten määrä toivotulla tavalla.

Aikaisemmat tutkimukset eläimillä olivat osoittaneet, että Gilead Sciencesin kehittämä lääke saattaa toimia MERSiä vastaan.

Sitten tuli COVID-19, joka on tartuttanut nyt jo noin 600 000 ihmistä Yhdysvalloissa. Remdesiviriä käytettiin kokeellisena terapiana ensimmäiselle Yhdysvalloissa sairastuneelle henkilölle. Se näytti auttaneen tätä potilasta. Sittemmin Remdesiviriä on annettu muille hyvin sairaille potilaille ”myötätuntoisena hoitona”, kun mitään muita hoitomuotoja ei ole ollut.

Gilead on aloittamassa Remdesivirin kliiniset tutkimukset Covid-19-tartunnan hoidossa yli 1000 potilaalla, joten tarkempia ja luotettavampia tietoja on luvassa.

Paljon on hälinää ja hässäkkää, mutta ehkäpä toivon siemen piilee 70 rokotetutkimuksessa ja muissa lääketutkimuksissa. Itse suhtaudun sekä laumaimmuniteettiin, että toimivaan rokotteeseen äärimmäisen skeptisesti. Tauti muuttuu liian nopeasti. Toivon, että olen väärässä. On kuitenkin hyvä henkisesti varautua siihen, että tätä virusta väistellään helvetin pitkään, eikä maailma koskaan palaa ennalleen. Pysykää terveinä!

Aiheesta lisää:

https://medium.com/@joelkj.yong/why-is-there-a-mad-dash-to-manufacture-effective-drugs-to-combat-the-covid-19-coronavirus-b5f615c46d8

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3079491/deadly-coronavirus-comes-three-variants-researchers-find

https://www.wired.com/story/why-does-covid-19-make-some-people-so-sick-ask-their-dna/

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/what-happens-to-lungs-coronavirus-covid-19

https://www.medicalnewstoday.com/articles/novel-coronavirus-your-questions-answered#1.-What-is-the-new-virus

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200407131453.htm
Koronapäiväkirja – perjantai-maanantai 27.3.-6.4.2020

Maaliskuun aurinkoinen sunnuntai vaihtui märäksi ja lumiseksi huhtikuun ensimmäiseksi perjantaiksi. Lauantaina aurinko jo hymyili. Maanantaina taivas on kirkas ja keväinen. Kaikki paitsi sää muuttui menneen viikon aikana astetta huonompaan. Eläke tuli ja eläke meni, mutta se tuntuu nyt aika pieneltä murheelta.

Ikkunasta katsottuna maailma näyttää yhä aivan normaalilta. Liikenne on tasaista. Jotkut ihmiset pyöräilevät ja toiset kävelevät

Kuluneella viikolla aurinko möllötti ja virnuili aina kun taivas ei itkenyt. Lämmin paiste sulatti ohuen lumikerroksen, joka oli satanut maahan vähän yllättäen ja viivellä muistutuksena talvesta, jota ei tullut.

Mikään ei ulkoisesti poikkea tavallisesta. Motivaationi piirtää ja kirjoittaa koronaepidemian kuvia on hukassa. Nämä merkinnät venyvät pitkiksi, polveileviksi ja sattumanvaraisiksi.

Koin itseni muukalaiseksi avaruudesta, kun kävelin eräänä aurinkoisena keskiviikkoaamuna pihan poikki hengityssuojaan piiloutuneena. Se on kevään trendikkäin asuste. Harmi, että kaikki eivät ole vielä muodissa mukana. Naapurit nauttivat kevätauringosta ja pelailivat petankkia aivan kuin maailmassa ei olisi murheenpäivää nähtykään. Pihapöydälle oli katettu ruokaa.

Myönnän, että mieleeni hiipi neuroottisia ja psykoottisia ajatuksia. Entä jos koronaepidemia onkin vain oman pääni sisällä? Vaan ei se taida olla. Hetken häpeä ja häivähdyksenomainen epäilys vaihtui pian itsevarmuudeksi ja ylpeydeksi. Koin olevani koronanvastaisen kamppailun eturintamassa. Minä ja maskini. Näillä mennään.

Juu. Kuva on Pixabaysta – ei minusta.

Maaliskuun viimeisenä perjantaina maailma oli sekaisin kuin seinäkello, eikä se sen paremmalta näyttänyt menneellä viikolla

Tänään on uusi päivä ja uudet kujeet. Torstaina ystävät ilahduttivat nopealla visiitillä. Lauantaina juhlittiin etänä ystäväni digitaalisia syntymäpäiviä.

Olen syönyt koronan innoittamana normaalia enemmän ja lipsuillut aika ajoin ketogeeniselta kuurilta. Painoni sahaa nyt 82,5-83,5 kg välillä. Verensokeri on hyvä, mutta nikotiininvieroitukseen käyttämäni lääke, Champix, kohottaa hieman verenpainetta. 60 mittauksen keskiarvo on rajoilla: 139/86/85.

Uskoin kuuluvani koronataudin riskiryhmään, mutta multippeliskleroosi itsessään ei MS-Societyn artikkelin mukaan kasvata tautiin liittyviä riskejä. Riskiä lisää MS-taudin hoitoon käytettävät lääkkeet ja multippeliskleroosiin kytkeytyvät muut terveyongelmat.

Suhtaudun uhkaan kuitenkin vakavasti. Yritän pitää tartunnan riskin omalla kohdallani mahdollisimman pienenä ja suojella siten myös muita. Riski on olemassa, mutta riskistä huolimatta kaupassa on käytävä pari kertaa kuukaudessa.

Murheellisia uutisia maailmalta

Elmhurstin sairaala taistelee nousevaa koronatsunamia vastaan New Yorkissa. Louisianassa tartunntamäärät lisääntyvät niin nopeasti, etttä osavaltion pelätään ajautuvan Italian kaltaiseen korona-ahdinkoon. Näin oli vielä viikko sitten. Nyt tilanne on huonompi.

Yhdysvalloissa on nyt enemmän tartuntoja kuin missään muussa maassa ja kuolleisuus kasvaa pelottavan nopeasti.

Jännä kuriositeetti on se, että koronavirus laskee kokonaiskuolleisuutta Yhdysvalloissa. Kun liikenne loppui, myös liikenneonnettomuuksien määrä romahti. Tilastollisesti korona näytää säästävän ihmishenkiä.

Olen katsonut sitä (epidemiaa) viimeisen viikon televisiosta, ruumispusseja ympäri käytäviä. He ovat tuoneet jäähdytysrekkoja, sillä he eivät ehdi viemään ruumiita mihinkään. Niitä on niin paljon. Tämä on erityisesti yhteisössäni Queensissa, New Yorkissa. Olen nähnyt asioita, joita en ole nähnyt koskaan ennen”, Trump kuvaili newyorkilaisen Elmhurstin sairaalan tilannetta.” – HS

On hämmästyttävää, että Donald Trumpin kannatus Yhdysvalloissa kasvaa miltei samaa vauhtia pandemian uhriluvn kanssa.

Boris Johnson antoi vajaat pari viikkoa sitten  koronavirusnäytteen lievien flunsssaoireiden jälkeen. Hänellä todettiin tartunta. Nyt hänet on otettu varmuuden vuoksi sairaalaan, koska oireet eivät helpota. Kello 22.20 päivitetyn uutisen mukaan Boris Johnsonin terveydentila heikkeni nopeasti ja hänet siirrettiin tehohoitoon.

Vain joitain tunteja Johnsonin ilmoitettua tartunnastaan Britannian terveysministeri Matt Hancock kertoi saaneensa koronavirustartunnan. Myös prinssi Charles on sairastunut ja karanteenissa, mutta kertoo sairautensa olevan lievä. Matt Hancock voi jo paremmin. Britanniassa koronavirus on vaatinut tähän mennessä yli 5000 uhria.

Katsaus  synkkiin lukuihin

Sunnuntaina 29.3. Suomessa oli 1218 koronavirustartunnan saanutta. Maanantaina tartuntoja oli 1313. Tiistaiaamuna 1353 suomalaisella oli koronatartunta. Tänään maanantaina 6.4. todettuja tartuntoja on 2176 ja koronaviruksen aieuttamaan tautiin on kuollut 27 suomalaista.

Yhdysvalloissa sairastuneita on jo yli neljä kertaa enemmän kuin Kiinassa, 337 946, ja kuolleisuus koronavirukseen kasvaa hälyttävän nopeasti (9667).

Lauantaina 4.4. sairastuneita on Italiassa jo lähes 120 000 ja kuolleita melkein 15 000. Tänään maanantaina sairastuneita on 129 681 ja 15 950 italialaista on kuollut koronavirukseen.

Espanjassa tartuntoja oli viikonloppuna melkein 120 000 ja kuolleita 11 198. Nyt tartuntoja on 135 032 ja kuolleita 13 055. Hyvä uutinen on se, että uusien kuolonuhrien määrä Espanjassa on laskenut jo neljänä päivänä.

Saksassa todettuja tartuntoja oli viikonloppuna 91 078 ja koronavirukseen kuolleita 1277. Tänään Saksassa on todettuja tautitapauksia jo 100 132 ja uhreja 1584. Ranskassa tartuntoja on 82 165 ja kuolleita 6507.

Ruotsissa koronatartunnan saaneita oli viikonloppuna 6131 ja menehtyneitä 358. Tänään luvut ovat synkempiä: 7206 ja 477. Viimeisin vuorokausi oli Ruotsin epidemian synkin (76 kuollutta).

Itäisen naapurimaamme epidemia on mystinen, mutta todellisesta tilanteesta tihkuu huolestuttavia huhuja. Virallisesti Venäjällä on tänään 6343 tartuntaa ja tartuntaan on kuollut 47 venäläistä.

Tshekissä, jossa kansalaiset on velvoitettu käyttämään hengityssuojia aina ulkona liikkuessaan, tartuntojen leviäminen on ehkä hieman hidastunut (4194) ja kuolleita 56. Tänään maanantaina 6.4. Tshekissä on 4591 tartuntaa ja 72 tartuntaan kuollutta.

Etelä-Koreassa, jossa ensimmäinen tartunta todettiin samana päivänä kuin Yhdysvalloissa (20.1.) sairastuneita oli viikonloppuna 10 156 ja kuolleita 180. Taudin leviäminen on ((hengityssuojien vuoksi?) merkittävästi hitaampaa kuin muualla maailmassa: maanantaina 6.4. tartuntoja oli todettu 10 284 ja kuolleita 189.


Myös Japanissa, jossa ihmiset käyttävät lähes pakkomielteisesti hengityssuojia, tartuntojen määrä on pysynyt äärimmäisen matalana väestön kokoon suhteutettuna ( viikonloppuna oli rekisteröity 3265 sairastunutta ja 78 kuollutta). Tänään maanantaina Japanissa on 4006 todettua tartuntaa ja 95 tartuntaan menehtynyttä.

Lauantaina 4.4. maailmassa oli varmistettuja tartuntoja 1 119 768 ja kuolleita 59 238. Maanantaina todettuja tartuntoja oli 1 286 414 ja kuolleita 70 456.

Talous on syöksykierteessä

Yhdysvalloissa jopa 630 000 liikettä joutuu sulkemaan ovensa epidemian vuoksi, kertoo Financial Times. National Retail Foundation on laskenut, että talouden menetykset seuraavien kolmen kuukauden aikana pelkästään Yhdysvalloissa ovat 430 miljardia dollaria.

Maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana noin 10 miljoonaa amerikkalaista menetti työnsä. St. Louis Fed ennustaa, että työttömyysluvut voivat ylittää yhdysvalloissa 30 %. Suuren laman aikana työttömiä oli 24,9 % työvoimasta. Goldman Sachs ennakoi, että työttömyysaste nousee 15 prosenttiin vuoden puoliväliin mennessä.

Ruotsissa työttömyys lisääntyy ennätysnopeasti; työttömyysaste voi kesällä olla jo 10 % tai korkeampi.

Japanin hallitus on luvannut tukea maan teollisuutta biljoonalla dollarilla, kertoi pääministeri Shinzo Abe. Japanin hallitus saattaa myös julistaa maahan tai joihinkin sen osiin poikkeustilan jo huomenna tiistaina.

Murusia

Johnson & Johnson aloittaa rokotestaukset viimeistään syyskuussa. Rokote voi lääkeyhtiön mukaan valmistua hätäkäyttöön jo alkuvuodesta 2021.

Koronaongelmasta lentotukialuksella valittanut ja sen vuoksi tehtävästään vapautettu kapteeni Brett Crozier on saanut koronavirustartunnan.

Jyväskylässä parikymppinen nainen on koronatartunnan vuoksi joutunut tehohoitoon.

Uusimaa, jossa tartunnat leviävät nopeimmin, on eristetty muusta maasta 28.3. alkaen. Poliisi ja puolustusvoimat valvovat teitä. Juuri tulleen tekstiviestin mukaan liikkumista Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä rajoitetaan 28.3.2020-19.4.2020.

Heti Uudenmaan sulkemisen jälkeen yli kahdeksansataa autoa yritti rikkoa liikkumisrajoituksia Uudenmaan ja muun maan välillä. Viisasta! Ziisus!

Ravintoloiden sulkemisesta päätettiin jo edellisenä lauantaina, mutta heikosti muotoiltu päätös ei mennyt perustuslakivaliokunnan tarkistuksesta läpi. Ravintoloiden sulkeminen astui lopulta voimaan viikkoa myöhemmin lauantaina.

Ravintoloiden sulkeminen oli järkeävä ratkaisu, sillä tärkeät rajoitus- ja karanteenitoimet ovat vuotaneet kuin seula mm. ravintoloiden aukiolon vuoksi. Hidas ja tehoton päätöksenteko koitui Italian ja Espanjan kohtaloksi. Muistutan vain ja toivon, että vältämme täällä vastaavien virheiden seuraukset.

Eräs pahimmista vuotokohdista, joka nyt on tukittu, oli Helsinki-Vantaan lentoasema.

Esimerkiksi Espanjasta saapuneita matkailijoita ei testattu tai ohjeistettu selkeästi karanteeniin ja välttämään muita ihmisiä. Näin tuhannet mahdolliset tartunnankantajat saivat jatkaa lentoasemalta koteihinsa kuka mitenkin, vaikka julkisilla liikennevälineillä.

Viikko sitten lauantaina Thaimaasta palanneita lomailijoita vastassa oli jo viranomaiset hengitysmaskeissa. Enää ei lepsuilla, vaan matkalta palaavat kuljetetaan lentoasemalta kotiovelle valtion tarjoamilla bussi- ja taksikyydeillä.

Karanteenitoimet ja ravintoloiden sulkeminen voivat aiheuttaa kotijuopottelun, eli kalsarikännien lisääntymistä.

Kristillisten Päivi Räsänen on esittänyt kotijuopottelun lisääntymisestä aivan aiheellisesti huolensa. Ankarimpien ehdotusten mukaan alkoholinmyynti pitää kieltää koronavirusepidemian aikana kokonaan. Tämä on ihan perusteltu näkemys, mutta mielestäni siihen liittyy potentiaalinen riski, että kieltoa halutaan jatkaa koronaepidemian jälkeenkin kansanterveydellisten, sosiaalisten ja eettisten syiden nojalla.

Minä en toivo uutta kieltolakia. Huitaisin keskiviikkona henkilökohtaisena protestina koronakalsarikännit, eivätkä ne jääneet ainoiksi.

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi on seurannut koronaviruksen etenemistä tarkasti jo tammikuusta alkaen. Nyt hänen arvionsa on, että koronavirus tappaa maailmanlaajuisesti vähintään miljoonia ja enintään kymmeniä miljoonia. Haarukka on suuri, mutta siihen vaikuttaa se, miten leviämistä onnistutaan hidastamaan. Muuttujia on paljon.

”EU-johtajat ja suurten talouksien G20-ryhmä käyvät videokonferensseja, mutta kukin maa toimii erikseen, koska valta on yhä kansallista, nationalistipopulistien päinvastaisista väitteistä huolimatta, ja nyt valtaa käytetään.

Tällä kansallisen hädän hetkellä, pyydän teitä, pysykää kotona – Boris Johnson

Pandemiaan liittyy surullinen piirre, jota on toistaiseksi käsitelty lähinnä epäsuorasti.

Ihmiset, jotka sairastuvat vakavasti pyritään tietenkin heti eristämään muusta väestöstä. He eivät saa nähdä edes läheisiään – ehkä enää koskaan.

Italiassa ja Espanjassa sairaaloihin eristetyt potilaat eivät saa tavata perheitään, ystäviään tai sukulaisiaan. Jos hengitysterapia ja muut tehohoidon toimenpiteet eivät auta potilasta ja tämä kuolee, hän kuolee yksin muusta maailmasta eristettynä. Kuoleman jälkeen suoja-asuihin pukeutuneet henkilöt kuljettavat kalmon krematorioon, jossa tuhkaus suoritetaan kiireellä ja niukoin hatajaismenoin. Ihmiset katoavat koronaan ja unohtuvat tähän painajaiseen. Tämä on hyvin surullista.

Viruksella ei ole kansallisuutta, ja kärsimys ei pysähdy rajalle – Frank-Walter Steinmeier

Olen kritisoinut suomalaista viranomaistoimintaa ja etenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Mielestäni kritiikki on ollut aiheellista. Suomessa on toistettu Italian, Espanjan ja USA:n tekemiä virheitä. Kriisitoimet ovat laahanneet sekä vuotaneet ja viranomaiset ovat vähätelleet epidemian riskejä alusta alkaen.

Italialaisten, espanjalaisten ja amerikkalaisten suhtautuminen pandemiaan oli myös lepsua, vähättelevää ja ylimielistä. Muiden tekemistä virheistä pitäisi oppia. On parempi varautua pahimpaan, kuin katua myöhemmin tekemättä jääneitä varotoimia.

Viranomaiset tunnustavat vihdoin ja viimein, että oireettomat voivat toimia tartunnan levittäjinä, ja että hengityssuojat antavat edes jonkinasteisen suojan.


Tämä kuva ei ole vitsi. pula suojavarusteista, kuten hengityssuojista on johtanut maailmalla tilanteeseen, jossa hoitohenkilökunta turvautuu mielikuvituksellisiin ratkaisuihin Halloween-naamioista, laskettelulaseihin ja muovikalvoihin, suojatakseen itseään pisaratartunnoilta.

Harvardissa työskentelevän virustutkijan mukaan jopa itse tehty kasvosuoja suojaa pisaratartunnoilta jonkin verran ja on parempi kuin suojattomana olo.

””Suojuksen käyttöä voidaan suositella oireisille henkilöille, jotka joutuvat liikkumaan julkisilla paikoilla ja saattavat tartuttaa muita henkilöitä. Muut henkilöt, kuten matkailijat tai asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt, eivät todennäköisesti hyödy suu-nenäsuojuksen käytöstä. Ei ole näyttöä siitä, että suu-nenäsuojuksen laaja käyttö estäisi tartuntoja väestössä”, THL tiedottaa verkkosivustollaan.”

Aasialaiset eivät ole tyhmiä. Lääkärit ja terveydenhoitajat eivät ole tyhmiä. He eivät käytä hengityssuojia vain siksi, että he saattaisivat vahingossa tartuttaa koronaviruksen jo tartunnan saaneisiin. Kyllä he käyttävät hengityssuojia suojellakseen itseään pisaratartunnoilta.

Poliisit ja viranomaiset Helsinki-Vantaalla olivat pukeneet hengityssuojat vastaanottaessaan mm. Espanjasta palaavia matkustajia. Halusivatko he suojella Espanjasta saapuvia potentiaalisia taudinkantajia koronavirustartunnalta?

Itävallassa kasvosuojaimen käytöstä tuli pakolista supermarketeissa asioitaessa ja suojaimia aletaan jakaa kansalaisille keskiviikosta alkaeen. Tshekki on kieltänyt ulkona liikkumisen ilman hengityssuojaa.

”– Paha virhe Yhdysvalloissa ja Euroopassa on mielestäni ollut se, etteivät ihmiset käytä maskeja. Tämä virus leviää pieninä pisaroina ja lähikontaktissa. Pisaroilla on hyvin tärkeä rooli. Pitää käyttää maskia, koska suusta lentää puhuessa aina ulos pisaroita, Gao sanoi.”

Mutta THL ei aiheuttanut tätä kriisiä ja se on toiminut niillä resursseilla, jotka sillä on. THL ajettiin jo vuosia sitten alas, ja siitä voimme syyttää vain päättäjiämme.

”Ovi kävi THL:ssä tiuhaan vuosina 2013–2016. Ensin 2013–2014 työsuhde päättyi noin 200 henkilöllä, sitten 2016 irtisanotuksi joutui noin 220 työntekijää. Vuosiksi 2017–2018 THL:n rahoitus supistui lähes kymmenellä miljoonalla eurolla, ja kulukuuri vei työpaikan mm. monilta asiantuntijalääkäreiltä ja yli kymmeneltä kokeneelta tutkimusryhmän johtajalta. THL:n tuolloinen pääjohtaja Juhani Eskola kertoi harmitellen medialle, että epidemioiden seurantaan tarkoitettuja laboratorioita on pakko ajaa alas. Jo aiemmin hän oli linjannut, että ”leikkauksilla on vaikutuksia laitoksen tutkija- ja asiantuntijatoiminnan kykyyn vastata niille asetettuihin odotuksiin”. – THL:ää riisuttiin aseista. Väkisinkin syntyy ajatus, että nyt tämä näkyy jossain määrin koronavirusepidemiataistelussa. THL:ssä on useammassa yhteydessä epäonnistuttu asian todellisuuden ymmärtämisessä, hän linjaa.” – IS

Viime tiistaina Steinmeier ja neljä muuta valtiojohtajaa eri maanosista vaativat kansainvälisten rahalaitosten ja järjestöjen ”globaalia liittoumaa” koronakriisin voittamiseksi. Etiopian pääminsteri Abiy Ahmed vetosi rikkaampien maiden solidaarisuuteen ja muistutti, että jos virusta ei voiteta Afrikassa, se palaa takaisin muuhunkin maailmaan.

Olen nähnyt asioita, joita en ole nähnyt koskaan ennen – Donald Trump

Se, että Aasiassa Japani ja Etelä-Korea ovat hoitaneet pandemiaa paremmin kuin yksikään muu valtio maailmassa ei ole vielä vaikuttanut suomalaisten tekemiin koronapäätöksiin. Hengityssuojaimia pidetään turhina tai jopa vaarallisina, vaikka kiinalaistutkimukset osoittavat aivan muuta. Nyt vaikuttaa siltä, että THL on heräämässä todellisuuteen.

Suomalaisen viranomaisen usko, että hengityssuojat ovat vaarallisia, koska ihmiset koskettelevat kasvojaan asettaessaan hengityssuojaa on jo itkupotkuraivaritason tyhmä argumentti. Tosiasia on, että ihmiset koskettelevat tavallisesti kasvojaan satoja kertoja päivässä, ja kun kasvoilla on naamari, suuta ja nenää kosketellaan selvästi vähemmän.

Mitä useammat hengityssuojaa käyttävät, sitä heikommin pisaratartunnat pääsevät leviämään. Tämä on osoitettu Aasiassa. Hengityssuojien hyödyn kieltäminen on kuin väittäisi, että käsien pesusta ei ole mitään hyötyä.

126,8 miljoonan ihmisen Japanissa tartunnan saaneita oli hetki sitten noin 4000.Japanissa ei ole vielä ryhdytty poikkeustoimiin, joten ainoa selittävä syy tartuntojen vähäiselle määrälle on japanilaisten aktiivinen hengityssuojien käyttö.

Mikään ei enää ole normaalia, vaikka ihmiset vielä nauttivat kevätauringosta pyöräillen ja ulkoillen.

Tapauskuolleisuudesta

Koronavirus vaikuttaa joissakin maissa vaarallisemmalta kuin toisissa. Italiassa jopa 10 % tartunnan saaneista on kuollut. Iranissa ja Espanjassa sairastuneiden kuolleisuusaste on yli 7 prosenttia. Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa sairastuneiden kuolleisuusaste on alle 1,5%. Saksassa luku on lähellä 0,5 prosenttia. Mistä tällainen voi johtua?

Tilastot ovat epäjohdonmukaisia, koska eri maissa noudatetaan erilaisia käytäntöjä. Kuolleisuuteen vaikuttavien muuttujien lisäksi tilastoja vääristävät monenlaiset muuttujat: kuinka monta ihmistä testataan, väestön ikärakenne, terveydenhoitojärjestelmän kestävyys jne.

”Tapauskuolleisuusluvut ovat olleet hyvin hämmentäviä”, sanoo tohtori Steven Lawrence, tartuntatautien asiantuntija ja lääketieteen assistentti Washingtonin yliopiston lääketieteellisessä korkeakoulussa St. Louisissa.

”Numerot voivat näyttää erilaisilta, vaikka todellinen tilanne olisi sama.”

Joten on todennäköistä, että näennäisesti korkea ero Saksan ja Italian välillä on harhaanjohtava ja ero pienenee, kun tutkijat saavat enemmän tietoja, Lawrence sanoo. Hänen mukaansa tapausten kuolleisuus laskee ajan myötä johtuen siitä, miten maat tilastoivat pandemioita kuten koronavirusta.

Syy: Kun uusi sairaus ilmaantuu, testaus keskittyy yleensä vakavasti sairaisiin ja korkean kuolleisuusriskin ihmisiin. Tartuntojen lisääntyessä testit yleistyvät ja myös oireettomia ja vähäoireisia testataan.

Näin tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 1999 havaitun Länsi-Niilin viruksen kohdalla. Alussa, kun tapauksia oli vain muutamia kymmeniä, vaikutti siltä, että kuolleisuus oli korkeampi kuin 10%. Testien yleistyttyä löydettiin lopulta satoja tuhansia tartunnan saaneita, jotka eivät kuitenkaan koskaan sairastuneet niin vakavasti, että olisivat hakeutuneet hoitoon. Tähän päivään mennessä yli kolme miljoonaa amerikkalaista on saanut Länsi-Niilin viruksen, mutta vain 1 % on sairastunut vakavasti.

Jos tämä malli pätee koronavirukseen, Italian kaltaisissa maissa, joissa on testattu vain sairaimpia potilaita, sairauden aiheuttama todellinen kokonaiskuolleisuus on tilastojen antamaa synkkää kuvaa paljon lohdullisempi.

Toisaalta esimerkiksi Saksassa ja Etelä-Koreassa, joissa väestöä on testattu laajasti, tilastot ovat todennäköisesti lähempänä todellista tilannetta, eikä kuolleisuusasteessa tule tapahtumaan dramaattisia muutoksia.

Yhdysvalloissa epidemia vahvistuu hetki hetkeltä. Testit ovat lisääntyneet nopeasti, mutta epidemian alussa testattiin vain harvoja ankarista oireista kärsineitä potilaita.

Sittemmin laboratoriot ovat alkaneet testata myös ihmisiä, joilla on lievempiä oireita.

Tapauskuolleisuusaste (Case Fatality Rate / CFR) lasketaan jakamalla kuolemien lukumäärä (osoittaja) infektioiden lukumäärällä (nimittäjä).

Ongelmana on, että molemmat luvut voivat olla epäluotettavia. Esimerkiksi, kun uusi epidemia alkaa, uutta virusta ei vielä osata etsiä. Monet voivat sairastua ja kuolla kotonaan, eikä heitä koskaan diagnosoida ja tilastoida ko. epidemiaan uhreiksi. Tällaisissa tapauksissa yhtälön osoitin pienenee, mikä johtaa tautikohtaisen kuolleisuuden aliarviointiin.

Todennäköisempi skenaario on, että epidemian puhkeamisen varhaisessa vaiheessa testaus on rajoitettu ihmisiin, jotka ovat niin sairaita, että he hakeutuvat sairaalaan. Tämä tarkoittaa, että vain sairaimmat ihmiset tilastoidaan tartunnansaaneiksi. Nämä ovat myös ihmisiä, jotka muuta väestöä todennäköisemmin kuolevat viruksen aiheuttamaan tautiin. Myös tämä vääristää tilastoja, koska nimittäjästä puuttuu suuri määrä lievän tartunnan saaneita ihmisiä. Näin virus näyttää tilastoissa tappavammalta kuin se oikeasti on.

Tämä on luultavasti yksi syy siihen, että alustava kuolleisuusaste Kiinassa näytti niin korkealta, sanoo Georgian osavaltion yliopiston epidemiologian ja biostatistiikan professori Gerardo Chowell. Chowell on osa ryhmää, joka on käyttänyt tilastollista mallintamista tutkiakseen epidemian puhkeamista ja leviämistä Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

Kun ensimmäiset COVID-19-tartunnan saaneet hakeutuivat hoitoon Wuhanin kaupungissa, Kiinan terveysviranomaiset eivät tienneet, minkä kanssa he olivat tekemisissä. Uusi ihmisiin tarttuva koronavirus yllätti lääkärit.

Viranomaisilla ei tietenkään ollut valmiuksia testata kaikkia oireilevia, Chowell kertoo. Niinpä testaus rajattiin vain rajuimmista oireista kärsiville. Wuhanissa hoitoon hakeutui epidemian alkuvaiheessa vain kaikkein sairaimmat. Suuri osa testatuista kuului kovimmista oireista kärsiviin ja osa heistä kuoli. Se vääristi ensimmäisiä laskelmia viruksen tapauskuolleisuusasteesta (CFR).

Todennäköisesti tämä kohotti tilastoissa taudin kuolleisuusastetta suuremmaksi kuin mitä se todellisuudessa oli.

Viime viikolla julkaistu tutkimus arvioi, että koronatartunnan saaneen kuoleman todennäköisyys Wuhanissa oli 1,4%.

Etelä-Koreassa aloitettiin ensimmäisten todettujen tautitapausten jälkeen massiiviset testaukset. Seurannan laajuuden ansiosta Etelä-Korean tilastot ovat luotettavampia kuin monessa muussa maassa. Etelä-Koreassa tapauskuolleisuusaste on pysynyt alle 2 prosentin tasolla.

Koronaviruksen aiheuttamaan kuolleisuuteen vaikuttaa merkittävästi tartunnan saaneen väestön ikä, terveys yms. ominaispiirteet, kertoo Mary Bushman, Harvardin tartuntataudin dynamiikan keskuksen tutkijatohtori ja Wuhan-tutkimuksen kirjoittaja. Bushmanin mukaan Washingtonin osavaltiossa ensimmäiset koronatartunnat todettiin hoitokotien asukkailta. Nämä olivat erityisen alttiita koronainfektiolle. Tämän seurauksena oli hälyttävä määrä kuolemantapauksia, Bushman kertoo. Eräässä hoitokodissa 81 henkilöä sairastui ja heistä 34 kuoli koronaviruksen aiheuttamaan infektioon.Tämä kohotti tapauskuolleisuusasteen 42 prosenttiin. Mutta kun Washington aloitti virustestauksen hoitokodin ulkopuolella, kävi ilmeiseksi, että tapauskuolleisuusaste oli väestössä huomattavasti alhaisempi.

Ja kun testaus on laajentunut kattamaan nuoremmat ja terveemmät väestöryhmät, Yhdysvalloissa kuolleisuus on laskenut vastaavalle tasolle kuin Etelä-Koreassa.

Ero testaustavoissa ei kuitenkaan ole ainoa syy tapauskuolleisuuden vaihteluun. Joissakin maissa tartunnan saaneet ihmiset ovat kuolleet todennäköisemmin, koska terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittunut niin, että pelastettavissa oleville ei ole tarjoutunut hoitomahdollisuutta, Chowell kertoo. Hänen mukaansa Wuhanin tapausten korkea kuolleisuusaste jo varhaisessa vaiheessa johtui todennäköisesti osittain siitä, että paikalliset sairaalat eivät pystyneet hoitamaan kaikkia koronavirukseen sairastuneita, koska sairastuneiden tulva yksinertaisesti ylitti sairaaloiden hoitokapasiteetin.

Ylikuormitettu terveydenhuoltojärjestelmä on myös osaltaan vaikuttanut tapausten korkeaan kuolleisuusasteeseen Italiassa.

Terveydenhuoltojärjestelmät voivat kaatua tautiin sairastuneiden korkean määrän vuoksi, jolloin tehohoitopaikkoja, hengityskoneita ja tarvittavaa kriittistä hoitoa tarjoavaa henkilökuntaa ei ole riittävästi potilastulvan hoitamiseen.

Viime kädessä tarvitaan toisenlainen testi sen arvioimiseksi, kuinka tappava koronavirus on ollut, Lawrence sanoo. Suurin osa nykyisistä testeistä havaitsee vain aktiiviset infektiot – kun virusta löytyy edelleen elimistöstä. Mutta nyt kehitteillä on uudenlainen testi, joka voi osoittaa onko testattava koskaan saanut koronavirustartuntaa. Yhdysvalloissa koronaviruksen tapauskuolleisuusaste asettunee 0,5-1 prosentin välille, Lawrence uskoo.

Tämä tarkoittaisi, että koronavirus on 5-10 kertaa tappavampi kuin influenssa., joka USA:ssa tappaa vuosittain 12 000-61 000 ihmistä. Tämä menee oudoksi ja oudompaa on varmasti luvassa.

Tämä jäi epäjohdonmukaiseksi ja sekavaksikin. Motivaationi kirjoittaa on ollut alhainen, joten teksti piti julkaista alkuaan jo yli viikko sitten. Viikon aikana on tapahtunut paljon, joten asiat ovat lomittain ja päällekäin.

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/how-will-coronavirus-end/608719/

https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/25/opinion/coronavirus-trump-reopen-america.html?action=click&module=TopStories&pgtype=Homepage&utm_source=quora&utm_medium=referral

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763846?guestaccesskey=fc5d5609-8db4-4fc0-bb27-7dc58a07f624&utm_source=quora&utm_medium=referral
Koronapäiväkirja – tiistaista torstaiyöhön 24.-27.3.2020

83., 84. ja 85. päivä: Uusimaa on kiinni ja tiet suljettu!

Yritän välttää uutisten toistoa, joten kommentoin vain lyhyesti median laajasti uutisoimat jutut. Koronaviruspandemia on uutismylly, joka tuottaa taukoamatta masentavaa sisältöä. Katsotaan, jos onnistuisin louhimaan jotain täydentävää ja vähemmän uutisoitua sälää internetin syvyyksistä.

Uutisointi COVID-19-pandemian ympärillä on toistaiseksi melko varovaista ja lepsua. Tällainen vuotava uutisankka voi tarjota vain harmittomia pintasipaisuja maailmasta, joka on lasista tehty.

Kuin akvaariossa

Koronavirus, novel-koronavirus, SARS-CoV-2 ja COVID-19

Nämä käsitteet huutavat huomiota iltapäivälehtien otsakkeissa. Sanoilla on tarkasti rajattu merkitys, mikä säilyi pitkään arvoituksena minulle. Olen käyttänyt tähän asti näitä sanoja kuin synonyymejä, mutta tästä eteenpäin yritän loihtia termit oikeaan kontekstiin.

Ihmisten välillä leviäviä koronaviruksia tunnetaan seitsemän. Näistä tutuimmat ovat SARS ja MERS (ja nyt SARS-CoV-2). Kaikista lievistä kausiflunssista jopa 10-30 % johtuvat ihmisen koronaviruksista (HcoV-229E ja HcoV-OC43).

Tavallista kausiflunssaa aiheuttavia viruksia tunnetaan noin 200 ja muutamat näistä kuuluvat siis coronaviridae-sukuun.

Novel (uusi)-koronavirus on viimeisin tunnistettu ihmisten välillä leviävä koronavirustyyppi. Viruksen virallinen nimi on SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus-2) ja se voi aiheuttaa taudin nimeltä COVID-19 (eli Corona-Virus-Disease-19). Numero viittaa taudin tunnistamisvuoteen.

Viruksen nimi, ”korona”, viittaa kruunuun. Elektronimikroskooppien kuvissa virus muistuttaa hieman auringon koronaa eli kruunua. SARS-CoV-2 on osa eläimillä ja ihmisillä yleistä Coronaviridae-virusperheettä. SARS-CoV-2 kuuluu suuriin RNA-viruksiin. Viruksen genomi on 26 000-32 000 emäksen mittainen.

COVID-19 oireet

COVID-19 leviää pisaratartuntana lähikontakteissa tai kosketustartuntana esimerkiksi erilaisilta pinnoilta. Yskä voi levittää virusta jopa 5 metrin säteelle ja aivastus vieläkin pidemmälle.

Ilmassa virus elää kolmisen tuntia, kosteilla pinnoilla sekä teräs- ja muovitasoilla kolme vuorokautta ja pahvissa 24 tuntia. Taudin oireet alkavat keskimäärin 5 päivää tartunnan saamisesta ja kestävät 12-32 vuorokautta. Taudin itämisaika on ihmisestä riippuen kuitenkin 2-14 vuorokautta.

COVID-19 nostaa tavallisesti korkean kuumeen. Kuiva hakkaava yskä, hengenahdistus,painon tuntu rintakehällä, voimakas kurkkukipu, polte kurkussa ja henkitorvessa, sekä päänsärky kuuluvat yleisimpiin oireisiin, Rauhasten turpoaminen, väsymys ja kylmät väreet ovat myös varsin yleisiä. Tavallisesti tautiin ei kuulu vuotava nenä, mutta vuotava nenä ei poissulje COVID-19-infektiota. Joillain sairastuneilla esiintyy muiden oireiden lisäksi ripulia ja oksentelua.

Keuhkokuume ja ARDS

Oireet voivat johtaa keuhkokuumeeseen ja pahimmillaan ARDS-oireyhtymään (Acute Respiratory Distress Syndrome), joka edellyttää tehohoitoa. ARDS on äkillinen hengitysvaikeusoireyhtymä, eli äkillisesti ilmaantuva keuhkovaurio, jonka seurauksena on vaikea happeutumishäiriö.

ARDS:n syntymekansimina on laaja-alainen keuhkorakkuloiden ja keuhkojen hiussuonten seinämien vaurio, joka alkaa muutamia päiviä kestävällä eksudatiivisella vaiheella, jolloin neste tihkuu vaurioituneista verisuonista keuhkokudokseen ja aiheuttaa keuhkojen turvotusta. Tämän jälkeen seuraa eksudaattien organisoitumista ja keuhkorakkulasolujen proliferaatiota, joka voi kestää joitain viikkoja. Lopulta keuhkovaurio etenee keuhkofibroosiin eli sidekudosmuodostukseen ja keuhkojen arpeutumiseen.

ARDS voi kehittyä esimerkiksi keuhkokuumeesta, mutta myös epäsuorasti elimistön voimakkaan tulehdusvasteen seurauksena, esimerkiksi sepsiksessä.

High risk cases have been squared-in by the presence of high blood pressure, a d-dimer blood test greater than 1, and having an adverse SOFA sepsis score. One is safe 3 days after no fever with resolved respiratory symptoms and also with improved chest CT scan plus two negative PCR tests, separated by one day. Viral shedding can occur for up to 37 days after onset of symptoms. Viral RNA can persist in the blood for up to 29 days and does not correlate with symptoms.”

Diagnoosi

Taudin toteamiseksi potilaan keuhkoista voidaan ottaa röntgenkuva ja/tai tietokonetomografia (CT-scan). Tietokonetomografian avulla keuhkoista voidaan tunnistaa viruksen aiheuttama keuhkokuume.

SARS-CoV-2-virukseen viittaa molemmissa keuhkoissa nähtävät viruksen aiheuttamat solutuhot, joihin ei liity lymfadenopatiaa tai pneumotooraksia. (Toivottavasti meni oikein!). Lievemmissä infektioissa rintakehän kuvat ovat normaalit.

Varsinainen diagnoosi varmistetaan PCR-menetelmällä (Polymerase Chain Reaction), jonka avulla voidaan tunnistaa SARS-CoV-2-viruksen RNA.

SARS-CoV-2 on hitonmoinen örkki

Maailmaan mahtuu monia äkäisiä viruksia. Monet tappavat nopeasti, toiset hitaammin ja kivuliaammin. Jotkut virukset leviävät vikkaammin kuin ilkeät juorut.

Ebola on sotkuinen tapaus. Verenvuotokuume. Ebola tappaa suuren osan tartunnan saaneista niin nopeasti, että tartunnan saaneet eivät tavallisesti ehdi levittää virusta kovinkaan kauas. Tämän vuoksi ebola-epidemiat ovat hirveitä, julmia, pelottavia ja usein hyvin paikallisia. Ebola on myös suhteellisen voimaton kehittyneiden maiden terveydenhuoltojärjestelmiä ja hygieenisuutta vastaan. Se menestyy köyhissä ja kehittymättömissä ympäristöissä.

SARS-CoV-2 on virusten ”Alien – kahdeksas matkustaja” ja ”The Thing – Se jostakin”. Se on julma, juonikas, aggressiivinen ja äärimmäisen tarttuva.

Vajaassa neljässä kuukaudessa uusi koronavirus on valloittanut koko maailman kaukaisimpia saarivaltioita myöten. Se kulkee kädestä käteen ja hyppii ihmisestä toiseen liikennevälineissä, konserteissa, kaupoissa, ravintoloissa ja vilkkailla kaduilla.

SARS-CoV-2 odottaa, vaanii ja piileskelee viikkoja ennen kuin se aloittaa eksponentiaalisen leviämisen. Se on mestari keuhkojen vaurioittamisessa; parempi kuin tupakka tai asbesti yhteensä. SARS-CoV-2 on helvetin pätevä siinä, mitä se tekee.

SARS-CoV-2 on paljon pelottavampi kuin mikään, mitä kauhuelokuvissa näytetään. Tartunta voi olla voimakas tai lievä ja se on pelottavaa. Osa ihmisistä voi nimittäin sairastua hengenvaarallisesti vain tunneissa, kun toiset levittävät tartuntaa oireettomina pari viikkoa.

COVID-19 on vaarallinen iäkkäille, verenpainetautia ja sydän- / verisuonitauteja sairastaville, diabeetikoille ja muita kroonisia tauteja sairastaville.

COVID-19-infektio voi olla rajumpi sellaisille, joiden veriryhmä on A, kun O-veriryhmässä oireet ovat tutkimushavaintojen perusteella lievemmät. Mistä tämäjohtuu. Sitä voidaan arvailla. Sattuma? Ehkä.

Olemme saapuneet tuntemattomille vesille

Taivaanrannassa meitä odottaa parvi mustia joutsenia. Avautva maisema on outo, surrealistinen ja unenomainen. Tulevaisuus syöksyy meitä vastaan taivaanrannassa raivoa keräävien myrskyjen voimalla.

Kukaan ei tiedä millaiseen maailmaan saavumme kun tämä on ohi. Onko huomisen maailma ystävällinen vai vihamielinen? Ainakaan se ei ole sellainen, miksi sen kuvittelimme vielä muutama viikko sitten. Kohtaamamme pandemian kokoluokka on ennen kokematon.

COVID-19 muuttaa maailmaa arvaamattomilla tavoilla. Geopolitiikka liittolaissuhteet, poliittiset ja taloudelliset järjestelmät sekä ideologiat menevät uusiksi kun tästä selvitään. Tämä ei tapahdu heti, mutta muutos on jo alkanut.

Moderni maailma ja globaali talous ovat pelottavan haavoittuvia näkymättömien virusten aiheuttaman pandemian edessä.

Ravinnon perustuotanto on monissa maissa jo ajettu alas. Lähes kaikki maailman valtiot ovat riippuvaisia vienistä, tuonnista, toisista valtioista ja globaalista markkinataloudesta. Nyt tämä järjestelmä heikkenee.

Yhdysvalloissa pelätään, että COVID-19 pandemia voi aiheuttaa 40 miljoonan ihmisen suurtyöttömyyden. Pelkästään tämän viikon aikana 3,3 miljoonaa amerikkalaista jäi työttömäksi ja kriisi on vasta alussa.

Tällaiselle maailmaa koettelevalle muutokselle ei löydy vertailukohtia edes historiasta. SARS-CoV-2 voi olla pahempi kuin vuoden 1930 suuri lama ja mahdollisesti kuolettavampikuin maailmasodat yhteensä. Tämä aika jättää maailmaan arven, joka säilyy kollektiivisessa muistissa vuosisatoja.

Pandemia päättyy aikanaan ja talous kääntyy kasvuun. Uusia innovaatioita ja työpaikkoja syntyy nopeasti.

Vuosikymmenen looppu voi jo olla nopean kasvun aikaa. Tulevat vuosikymmenet ovat luultavasti parempia, rikkaampia ja oikeudenmukaisempia kuin pandemiaa edeltäneet vuosikymmenet.

Niin kävi 1930-luvun laman ja maailmansotien jälkeen. Vaikka eihän se tietenkään niin yksinkertaista ja suoraviivaista ole. Jokainen sukupolvi joutuu kohtaamaan omat kipupisteensä ja hasteensa. Niin on ollut ennen ja niin on tulevaisuudessa.

Meistä on tullut statisteja

CNN:n mukaan Phoenixin alueelta kotoisin ollut noin 60-vuotias mies kuoli ja hänen vaimonsa päätyi kriittiseen tilaan, kun pariskunta pyrki hoitamaan koronavirustaan itsenäisesti klorokiinifosfaatilla, jota tyypillisemmin käytetään malarian hoitoon.Yksi arizonalaispariskunta huomasi, että heidän lemmikkikarppinsa akvaarion puhdistamisessa käytetty pesuaine sisältää samaa klorikiini-nimistä ainetta, jota Trump erityisesti ylisti ratkaisevaksi avuksi koronataistelussa.”

Taistelu koronavirusta vastaan akvaarionpuhdistusaineella päättyi tapppioon; mies menehtyi ja nainen on sairaalassa kriittisessä tilassa. Kehätuomareiden tuomio ei ole yksimielinen. Typeryyttä tai ei, mies tappoi keuhkoja tuhoavan viruksen. Kloriini siis toimi, mutta ei toivotulla tavalla.

Omissa akvaarioissamme me olemme pandemian statisteja. Odotamme akvaarionpesunestettä, joka pesisi tämän painajaisen pois ja voisimme jälleen kulkea vapaina ja tavata muita akvaarioistaan vapautuneita ihmisiä ilman näkymättömän tappajan uhkaa.

Näin tämä menee, vaan menköön

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi maanantai-iltana ministeriön avaavan huoltovarmuusvarastot. Näihin on varastoitu huomattava määrä mm. polttoaineita ja lääkintätarpeita. Tällaiseen turvaudutaan, koska suurissa sairaaloissa on jo ollut pulaa mm. reagensseistä, hengityssuojista ja muista suojavälineistä.

Suomen kriisinkestävyyden turvaa ruokahuollon 80-prosenttinen kotimaisuusaste ja lääkealan kuukausien kulutustarpeisiin riittävät velvoitevarastot.

Eeva Ahtisaarella todettiin koronatartunta muutamia päiviä sitten. Nyt varmistui, että myös entinen presidentti Martti Ahtisaari on saanut tartunnan. Hyvin surullinen tilanne, sillä ex-presidenttipariskunta osallistui taannoin Naisten päivän juhlakonserttiin. Tilaisuuden järjestäminen osoitti poikkeuksellista piittaamattomuutta tällaisena aikana. Monet tapahtumaan osallistuneet saivat mahdollisesti tartunnan.

Keskiviikkona 25.3.2020 koronavirukseen oli aamupäivän aikana menehtynyt kaksi potilasta. Torstaina kuolleita on jo viisi. Suomessa viralliset tartuntojen määrät pyörivät keskiviikkona kahdeksansadan korvilla, mutta lienevät jo yli tuhat. Todellisuudessa tartuntoja on monikymmenkertainen määrä. Ruotsissa kuolonuhrien määrä harppasi parissa vuorokaudessa ensin kahdestakymmenestä neljäänkymmeneenneljään ja nyt jo seitsemäänkymmeneenseitsemään.

Tyhjenevät kadut

Monet jännittivät fiktiivisen Walking Dead-sarjan juonenkäänteitä. Tämän päivän maailmassa kuolleet kävelevät ja tartuttavat eläviä viattomasti hymyillen ruuhkabusseissa, työpaikoilla ja kauppakeskuksissa. Tartunta ei edellytä puremista, verta ja kaaressa purkautuvia ruumiinnesteitä. Kaunis romanttinen kohtaaminen kahvilassa riittää. Onneksi nuoret ja terveet ovat tälle vitsaukselle vähemmän alttiita ja kestävät sen yleensä hyvin.

Prinssi Charles on sairastunut. Espanjassa on menehtynyt kuluneiden 24 tunnin aikana 738 ihmistä, eli 200 enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellispäivänä. Koronavirus leviää Espanjassa jo nopeammin kuin Italiassa.

Yhdysvalloissa postilaitos uhkaa ajautua konkurssiin, kertoo Politico. Terve teini-ikäinen menehtyi Los Angelesissa ja toinen Panamassa.

”Los Angelesin pormestarin Eric Garcettin mukaan kyseessä oli teini-ikäinen henkilö, jonka terveydentila oli hyvä. Hän haluaa viestittää nuorille, että koronavirus voi osua heidänkin kohdalleen.”

Intia on määrännyt koko kansan, eli noin 1,3 miljardia ihmistä kolmen viikon mittaiseen karanteeniin. WHO:n asiantuntijan mukaan Intian panos oli aivan ratkaiseva isorokon ja polion nujertamisessa. Intia ei vain nyt ole suurin ongelma; suurin ongelma on USA.

Trumpin tviittaillessa poikkeustoimien lakkauttamisesta ja paluusta normaaliin jo pääsiäisenä tartunnat ja kuolemantapaukset tuplaantuvat Yhdysvalloissa kolmen päivän välein. New York ja Washingtonin osavaltio kulkevat epidemian kärjessä, mutta muut osavaltiot seuraavat kehitystä.

Venäjällä Putin antoin kansalaisille viikon loman, mutta on todennäköistä, että tulevan viikon aikana Venäjälle julistetaan poikkeustila. Tämä tapahtuu ennen tartuntojen ja kuolemantapausten todellisten määrien julki vuotamista. Venäjän todellinen koronatilanne selvinnee ensi viikolla.

Trumpin pohdinnat USA:n palauttamisesta normaaliin, kun virus leviää hallitsemattomasti, ovat useiden asiantuntijoiden mielestä vastuuttomia.

Arvioiden mukaan karanteeneista ja rajoituksista luopuminen voisi johtaa jopa 2,2 miljoonan ihmisen kuolemaan tulevien kuukausien aikana. Uhrataanko nämä ihmiset talouden vuoksi? Yhdysvalloissa on nyt jo eniten todettuja tartuntoja maailmassa. Todettuja tartuntoja on jo enemmän kuin Kiinassa ja Italiassa.

Lyhyt katsaus lääkekokeista

Tulokset ensimmäisistä Covid-19-lääkkeitä koskevista organisoiduista tutkimuksista ovat valmistuneet, mutta toistaiseksi parannuskeinoa ei ole löydetty.

Kun COVID-19 lähti leviämään tammikuussa, lääkärit – ensin Kiinassa ja sitten Yhdysvalloissa, Italiassa ja Ranskassa – aloittivat helposti saatavilla olevien lääkkeiden testit COVID-19-tartunnan saaneiden hoidossa.

Ensimmäiset lääketieteellisten tutkimusten tuloksista SARS-CoV-2 viruksen hoitoon sovellettavien lääkkeiden vaikutuksista on julkaistu. Tähän mennessä on valmistunut kolme kliinistä tutkimusta, joissa on käytetty antiviraalisia läöäkkeitä.

Toistaiseksi COVID-19-tartunnan hoitoon ei ole hyväksyttyjä lääkkeitä, joten vakavien tapausten hoitoon ei ole olemassa tehokkaita lääkkeitä. Hoitona annetaan happiterapiaa hengityslaitteilla, sekä hengittämiseen liittyvää tukihoitoa. Jotkut potilaat saavat tavallisia antibiootteja mahdollisiin bakteeritulehduksiin.

Ympäri maailman tehdään lääketutkimuksia vuorokauden ympäri sadoissa tutkimuslaitoksissa. Tutkimukset selvittävät uuden koronaviruksen hoitomuotoina kaikenlaisia vaihtoehtoja C-vitamiinista perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. CellTrials.org on listannut COVID-19 tutkimukset, joita on jo yli 250. Pelkästään Kiinassa tehdään valtavasti tutkimustyötä lääkkeen ja rokotteen kehittämiseksi. Yksi tuloillaan oleva lääke on Gilead-yhtiön kokeellinen viruslääke Remdesivir, mutta se valmistunee vasta lähitulevaisuudessa.

Jätän kääntämättä nämä selvitykset, koska ne tällaisenaan antavat täsmällisemmän kuvan. Käännöksiin tulee helposti asiavirheitä.

Lähde on MIT

Chloroquine or hydroxychloroquine

The hype: President Donald Trump praised the malaria drug, saying it had shown “tremendous promise” against Covid-19. “I think it’s going to be very exciting,” he said. “I think it could be a game-changer, and maybe not.”

The report: Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial

The data: During early March, French doctors at IHU-Méditerranée Infection in Marseille, France, treated Covid-19 patients with hydroxychloroquine, a version of the 90-year-old malaria drug chloroquine. They tried giving 200 milligrams of hydroxychloroquine three times per day, over 10 days, to 26 patients, and some got the antibiotic azithromycin, too. In their report, treated patients had less virus in their system after six days than other patients at a different center, who didn’t get the treatment. The study’s conclusions aren’t firm because so few patients were involved and the study was not rigorously designed, although chloroquine has also been tried in China with rumors of success.

So does the drug work? Scientists say there’s not enough evidence to say. “Anecdotal reports may be true, but they are anecdotal,” Anthony Fauci, head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, said during a briefing at the White House. “It was not done in a controlled clinical trial. So you really can’t make any definitive statement about it.”

In the absence of other options, Governor Andrew Cuomo of New York said his state, now a global epicenter of Covid-19, had obtained 70,000 doses of hydroxychloroquine and 750,000 doses of chloroquine, as well as azithromycin (also called Zithromax). “The trial will start this Tuesday,” said Cuomo over the weekend. “There is a good basis to believe they could work. The president ordered the FDA to move and the FDA moved.”

Chloroquine has risks, because it can affect heart rhythm. No one should take it without a prescription.

Favipiravir

The hype: News reports last week claimed Chinese officials had touted this antiviral medicine made in Japan as “clearly effective.”

Patient being discharged from Leishenshan Hospital to observational facility.

AP Images

The report: Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical
Trial

The data: While favipiravir, an antiviral made by Toyama Chemical (part of Fuji Film), generated hopeful headlines, the report from doctors at China’s Wuhan University makes more modest claims. They organized a study of 240 “ordinary” patients (meaning they had pneumonia but were not the worst cases) around Hubei province. Half got favipiravir and half got umifenovir (or Arbidol), an antiviral used in Russia, and they were watched to see which group recovered faster. The doctors found that patients’ fevers and coughs went away faster on favipiravir, but similar numbers in each group ended up needing oxygen or a ventilator. On the basis of these findings, they concluded that favipiravir is the “preferred” of the two drugs.

Favipiravir, which is known by the trade name Avigan in Japan, inhibits viruses from copying their genetic material. It was originally discovered while searching for drugs to treat influenza.

Lopinavir and ritonavir

The hype: Doctors reached into the cabinet of advanced anti-HIV medications, hoping for a quick success.

NIAID

The report: A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19

The data: This is the largest, best-organized study of a treatment for Covid-19 so far, but it didn’t find a benefit. In January, doctors in China randomly assigned 199 patients with pneumonia either to get the HIV medicines lopinavir and ritonavir twice a day for two weeks, or to receive only standard care. Then they watched to see who improved or got discharged from the hospital. Unfortunately, no benefit was seen from the treatment. Nearly 20% of the patients died. The team wonders if the drug combo, sold in the US by AbbVie to treat HIV infection under the trade name Kaletra, could still prove beneficial for less sick patients.

The key drug here is lopinavir, a protease inhibitor, which has been shown in lab and animal tests to have effects against Middle East respiratory syndrome coronavirus, or MERS. Ritonavir acts to increase the first drug’s availability in the body.


Kolmannes koronatartunnan saaneista on ”hiljaisia kantajia”

Kiinassa yli 43 000 oireetonta ihmistä oli antanut positiivisen koronavirusnäytteen helmikuun loppuun mennessä ja asetettu karanteeniin. On epäselvää, mikä rooli oireettomalla leviämisellä on globaalissa pandemiassa kirjoittavat Josephine M, Linda Lew ja Lee Jeong-ho South China Morning Post -lehdessä (SCMP).

Kiinan viranomaistilastojen mukaan”hiljaisten kantajien”, eli ihmisten, joilla on todettu koronavirustartunta, mutta jotka ovat oireettomia tai hyvin vähäoireisia – määrä voi olla jopa kolmannes kaikista tartunnan saaneista.

Tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, mikä rooli oireettomien kantajien tartunnoilla on taudin leviämisessä. Potilaalla ilmenee oireita yleensä viidessä päivässä, vaikka inkubaatioaika voi olla joissain harvinaisissa tapauksissa jopa kolme viikkoa.

Ongelma oireettomien tartuttajien kohdalla on se, että eri valtiot ja järjestöt tilastoivat vahvistetut tapauksensa eri tavalla. Maailman terveysjärjestö (WHO) luokittelee kaikki positiivisen testin omaavat ihmiset vahvistetuiksi tapauksiksi riippumatta siitä, kokevatko he mitään oireita. Samoin toimii Etelä-Korea. Kiinan hallitus muutti luokitteluohjeitaan 7. helmikuuta ja laski vahvistetuiksi tapauksiksi vain potilaat, joilla oli oireita. Yhdysvallat, Iso-Britannia, Italia, Suomi ja monet muut valtiot eivät edes testaa ihmisiä. Poikkeuksena ovat terveydenhuollon työntekijät, jotka altistuvat jatkuvasti infektiolle.

.Kiinan ja Etelä-Korean tapa testata kaikki, joilla on ollut läheinen yhteys tartunnan saaneen kanssa – riippumatta siitä, onko henkilöllä oireita – saattaa selittää miksi nämä kaksi maata ovat tarkistaneet viruksen leviämistä myös oireettomien tartunnankantajien kautta. Hong Kong laajentaa testausta kaupungin lentokentälle saapuville, vaikka matkustajilla ei olisi oireita. Useimmissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa testataan vain oireista kärsiviä ja infektioiden määrä kasvaa nopeasti.

Yhä useammat tutkimukset kyseenalaistavat WHO:n raportin, jonka mukaan oireeton leviäminen on ”erittäin harvinaista”. Alkuaan Maailman terveysjärjestö raportoi Kiinaan suuntautuneen kansainvälisen valtuuskunnn matkan jälkeen, että oireettomien infektioiden osuus on vain 1-3 % kaikista tapauksista. Tämä on ollut Suomessa THL:n lähestymistapa. Se on osoitettu vääräksi. Oireeton leviäminen on 10-30 kertaa tavallisempaa, kuin WHO:n raportti olettaa.

”Uusien koronavirus (Covid-19) -tapausten lukumäärä lisääntyy nopeasti koko maailmassa. Kiinassa uudet tapaukset eilen saattavat viitata epidemian toiseen aaltoon.

Kiinan viranomaistilastojen ja Kiinan ulkopuolisten tapausten tilastollinen ero osoittaa, että huomattava osa tapauksista on alidiagnosoitu”, Hokkaidon yliopistossa työskentelevän epidemiologian tutkijan Hiroshi Nishiuran johtama asiantuntijaryhmä kirjoitti helmikuussa International Journal of Infectious Diseases -lehteen.

Tutkimuksensa perusteella Nishiura laski Wuhanista evakuoitujen oireettomien japanilaisten potilaiden osuudeksi 30,8 prosenttia, mikä on samansuuntainen Kiinan viranomaistietojen kanssa.

Myös Etelä-Korean tilastot tukevat päätelmää, jonka mukaan oireettomat tartunnan kantajat levittävät koronavirusta.Yli 20 prosenttia Korean tautien torjunta- ja ehkäisykeskuksille ilmoitetuista oireettomista tapauksista pysyi oireettomina myös karanteenissa vietetyn ajan.

”Etelä-Koreassa esiintyy huomattavasti enemmän oireettomia tartunnan saaneita kuin muissa maissa. Tämä voi selittyä laajalla testauksella”, Etelä-Korean CDC: n johtaja Jeong Eun-kyeong kertoi lehdistötilaisuudessa 16. maaliskuuta.

Yksi kiinnostava havainto perustuu tietoihin, otka on kerätty Diamond Princess -risteilyalukselta. Karanteenissa Jokohaman edustalla olleen aluksen kaikki matkustajat ja henkilökunta testattiin koronaviruksen varalta. 712 laivalla olleella ihmisellä todettiin koronatartunta, mutta näistä 334 oli oireettomia.

EU:n raportin mukaan oireettomien tartunnansaaneiden osuus Italiassa on 44 %, mutta suurimmassa osassa maata oireettomia ei testata. Hong Kongissa 14.3. tilastoiduista 138 vahvistetusta diagnoosista 16 oli oireettomia tai vähäoireisia, kertoo Hong Kongin yliopiston mikrobiologian laitoksen professori Ho Pak-leung.

Luvut viittaavat merkittävästi suurempaan asymptomaattisten tapausten määrään kuin Kiinan toistaiseksi julkistamat tiedot osoittavat. Kiinan viranomaisten mukaan 11. helmikuuta 44 672 vahvistetun tapauksen joukossa oli 889 oireetonta potilasta. WHO arveli, että oireettomien kantajien merkitys taudin leviämisessä on epäselvä, mutta ei pitänyt merkitystä suurena. Monet tutkijat arvelevat nyt, että oireettomien ja presymptomaattisten taudin kantajien merkitystä on aliarvioitu.

WHO: n mukaan oireettomien leviämisten merkitys taudin leviämisessä ei ollut selvä, mutta kantajat, joilla ei ollut oireita, eivät todennäköisesti ole keskeinen tekijä yleisesti.

Jotkut tutkijat kysyvät kuitenkin, onko oireettomia ja presymptomaattisia tartuntoja aliarvioitu.

Texasin yliopiston tekemässä tutkimuksessa arvioitiin, että ihmiset, jotka eivät oireilleet, tartuttivat noin 10 prosenttia tutkituista 450 tapauksesta 93 Kiinan kaupungissa. Hong Kongin yliopiston Ho:n mukaan eräillä oireettomilla potilailla esiintyy näytteissä saman verran viruksia kuin oireilevilla potilailla.

Hongkongin yliopiston epidemiologian ja biostatistiikan professori Benjamin Cowling sanoi, että on olemassa vahvaa näyttöä siitä, että tartunnan saaneet henkilöt voivat välittää tartunnan ennen oireiden ilmenemistä. ”On raportteja tartunnasta noin kaksi päivää ennen oireiden puhkeamista”, hän sanoi.

Njooh. Katsellaan kuin tämä pandemia tästä selviää. Tämä teksi jäi sekavaksi koosteeksi, mutta tehdään seuraavasta parempi. Ohessa jotain kiinnostavia linkkejä.

https://www.technologyreview.com/collection/coronavirus/

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075567/people-blood-type-may-be-more-vulnerable-coronavirus-china-study

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-13/china-japan-korea-coronavirus-reinfection-test-positive?utm_source=quora&utm_medium=referral

https://dynamic.hs.fi/a/2020/usatalous/?utm_campaign=tf-HS&utm_term=1&utm_source=tf-other&share=2c927277a2b1a0e25f47fc9570d4c39a

https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/03/21/how-does-the-covid-19-coronavirus-kill-what-happens-when-you-get-infected/?utm_source=quora&utm_medium=referral#7da80e546146
Koronapäiväkirja – maanantai 23.3.2020

Korona on tullut taloon. Ainakin luulen niin. Heräsin kesken unien ja jossain naapurissa lapsi yskii rajusti. Lapsen yskäkohtaukset jatkuvat pitkään, sitten on lyhyt hiljainen tauko ja kohtaus alkaa uudestaan. Tätä on jatkunut tunnin verran. Olen surullinen lapsen ja koko perheen vuoksi. Tuo ei kuulosta ollenkaan mukavalta.

Masentavaa maanantaita!


Jos tästä masentavasta maailmanajasta pitäisi jotain hyvää keksiä, niin ainakin Stranger Thingsin neljännen kauden traileri on vihdoin julkaistu ja sarja tulee katsottavaksi joulukuussa. Stranger Things palauttaa meidät yksinkertaisempaan aikaan.

Uskon, että neljäs tuotantokausi paljastaa, mitä Tsernobylissä oikeasti tapahtui. Kaikki oli helpompaa, kun amerikkalaiset olivat hyviä ja kommunistit pahoja. Nyt selkeitä jakolinjoja ei enää ole. Sovitaanko, että COVID-19 on perseestä. Vihataan sitä yhdessä. Ihan täysillä.

Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan kuolleiden määrä yli kaksinkertaistui viikon aikana. Viime sunnuntaina uhreja oli kuutisen tuhatta ja eilen yli 13 000 Italiassa menehtyneitä on jo 5500. Tahti on hirvittävä.

– Elämässä tulee hetkiä, jolloin joudutte tekemään uhrauksia ei vain itsenne, vaan myös ympäristönne, kanssaihmistenne ja maanne vuoksi. Sellainen hetki on nyt, Stefan Löfven vetosi ruotsalaisiin.

Ruotsi varautuu nopealla aikataululla ankarampiin toimiin koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Angela Merkel hoitaa tehtäviään kotikaranteenissa mahdollisen virusaltistuksen vuoksi. Espanjalainen oopperatähti Placido Domingo on sairastunut koronaan.

Yhdysvalloissa Donald Trumpin kannattajiin kuuluva senaattori Rand Paul on myös sairastunut. Hän on ollut näkyvästi mukana julkisen talouden menojen leikkaamiseen tähtäävässä ja Obamaa halveksivassa oikeistoradikaalissa teekutsuliikkeessä.

Rakkaudella Venäjältä

Kaiken tämän keskellä Venäjä lähetti eilen yhdeksän lentokoneellista armeijan kalustoa ja noin sadan virusekspertin ryhmän Italiaan. Tuo on jotenkin äärimmäisen hämmentävää. Yhdysvalloissa senaatin demokraatit kaatoivat kahden biljoonan dollarin apupaketin riittämättömänä.

Pikatesteistä ei ole käytännössä mitään hyötyä

Suomalaistutkimuksen mukaan koronaviruksen vasta-aineet kehittyvät 4-9 vuorokautta tartunnan jälkeen. Koska pikatestit mittaavat vasta-aineita verestä, ne antavat suurella todennäköisyydellä virheellisen tuloksen. Pikatesti näyttää positiivista vain, kun vereen on kehittynyt vasta-aineita. Näin varoittaa Tyksin laboratoriotoimintojen ylilääkäri Pentti Huovinen. Pikatestistä ei näin ole apua taudin diagnostiikassa, vaikka siitä voi olla apua kun varmistetaan sellaisia tautiin sairastuneita, joilla oireet ovat kestäneet kauemmin. Huovisen mukaan pikatesti ei ole niin luotettava kuin nyt käytössä oleva PCR-testi.

”Mitä tämä sitten merkitsee? Sitä, ettei akuuttia koronavirusta epäiltäessä pikatestiä juuri kannata tehdä. Virheellinen negatiivinen tulos johtaa harhaan. Testiä voi kuitenkin käyttää osoittamaan, onko potilas jo sairastanut koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin. Se on hyödyllinen tieto esimerkiksi tutkittaessa viruksen laukaisemaa immuunivastetta.” – IS

Ongelmana ovat myös väärät positiiviset. Melkein kaikkien veressä on tavallista kausiflunssaa aiheuttavien koronavirusten vasta-aineita, joihin pikatestit voivat reagoida.

Toivon pilkahdus

Lainaan Berkeleyn yliopiston fysiikan professoria, Richard Mulleria.

Koronavirukseen on olemassa mahdollinen parannuskeino. Tästä ei juuri vielä puhuta, koska ihmisissä ei haluta herättää aiheetonta toivoa. Seuraava kaavio on julkaistu viisi päivää sitten arvovaltaisesssa lääketieteen ammattilaisille suunnatussa Antimicrobial Agents -lehdessä.

Taulukko kuvaa kontrolloitujen lääketestien tuloksia (kokeessa testattiin hydroxychloroquine- ja azithromycin-lääkkeiden vaikutuksia koronaan sairastuneilla). Vihreä käyrä on jännittävä: Kun mainittuja lääkkeitä käytettiin yhdessä vakavaan koronatartuntaan sairastuneiden potilaiden hoidossa, kahdeksan potilaan kaikki oireet paranivat viidessä päivässä. Ylin käyrä kuvaa kontrolliryhmää. Tutkimus on kokonaisuudessaan täällä.

Molempia lääkkeitä on käytetty pitkään ja turvallisesti mm. malarian hoidossa, joten myös niiden sivuvaikutukset tunnetaan hyvin. Yhdysvaltojen johtava terveysviranomainen Anthony Fauci pohtii näinä päivinä näiden lääkkeiden hyväksymistä koronaviruksen sairastuttamille potilaille. Trump painostaa Faucia hyväksymään lääkkeet, mutta hyväksyntä koronatartuntojen hoitoon tarvitaan myös FDA:lta. Lääkärit voisivat toki Yhdysvalloissa määrätä näitä lääkkeitä koronapotilaille jo nyt, mutta ilman FDA:n hyväksyntää, he altistaisivat itsensä mahdollisille oikeustoimille.

Fauci totesi tiedotustilaisuudessa, että lisää kokeita tarvitaan. Tutkimuksen tilastollisen luotettavuuden kannalta tämä ei ole totta. Kahdeksan ihmistä parani viidessä päivässä, kun vain yksi kontrolliryhmän henkilö parani spontaanisti. Todennäköisyys, että tämä tapahtuu sattumalta, on pienempi kuin 1%.

Suurempia ryhmiä ei tarvita lääkkeiden tehon osoittamiseksi. ”Pienet otannat” voivat olla pätevä kritiikki marginaalisiin tuloksiin, mutta nämä tulokset eivät ole marginaalisia. Positroni löydettiin yhdellä havainnolla; nähtiin vain 1 positroni, mutta se riitti. Anderson sai Nobel-palkinnon yhdestä havainnostaan. Jos sinulla on yksi positroni, se riittää osoittamaan, että se on olemassa. Pienet luvut eivät välttämättä tarkoita heikkoa tilastoa. Toivon, että tohtori Fauci ymmärtää tämän.

Varovaisuuteen voi olla syynä talidomidin varhaisen hyväksymisen aiheuttamat kauhistuttavat synnynnäiset epämuodostumat 1950-luvulla. Talidomidin jälkeen lääketieteellinen yhteisö on ollut varovaisempi uusien lääkkeiden hyväksymisessä.

We therefore recommend that COVID-19 patients be treated with hydroxychloroquine and azithromycin to cure their infection and to limit the transmission of the virus to other people in order to curb the spread of COVID-19 in the world.”

Mutta tietenkään tämä ei ole näin helppoa

Viikonloppuna
Trump puolestaan säikäytti lääkärit, kun hän ehdotti koronan hoitamiseksi kahden sellaisen lääkeaineen yhteiskäyttöä, joiden yhteiskäyttö voi pahimmillaan pysäyttää sydämen.

Trump twiittasi, että hydroksiklorokiini ja atsitromysiinin yhteiskäyttö voisi olla yksi suurimmista käänteistä lääketieteen historiassa.

Hydroksiklorokiinia käytetään muun muassa nivelreuman hoitoon, atsitromysiiniä puolestaan infektioiden, kuten keuhkoputkentulehduksen, hoitoon.

Niiden yhteiskäytöstä on saatu lupaavia tuloksia koronaviruksen hoitamisessa, mutta Trump vetää lääkäreiden mukaan mutkia suoraksi.

Moni lääkäri onkin muistuttanut, ettei lääkkeiden yhteiskäytön toimivuudesta ole vielä suuren kokoluokan kliinisiä kokeita, mutta sen sijaan lääkeaineiden yhteisvaikutus synnyttää vakavia rytmihäiriöitä, jotka voivat olla pahimmillaan kuolettavia. Lähde: IS


Planeetan kirkkaimmat aivot työskentelevät kellon ympäri


Tämän vuoden ensimmäisten 80 päivän aikana julkaistiin 1245 tieteellistä artikkelia koronaviruksesta (SARS-CoV-2).

Vielä ei tiedetä saavatko koronaviruksen sairastaneet immuniteetin virusta vastaan, ja jos saavat, kauanko immuniteetti kestää, kertoo koronavirusta tutkiva Matt Frieman (Marylandin yliopiston lääketieteellinen koulukunta).

I think there’s a very likely scenario where the virus comes through this year, and everyone gets some level of immunity to it, and if it comes back again, we will be protected from it — either completely or if you do get reinfected later, a year from now, then you have much less disease.”

Frieman kertoo, että jos virus palaa vuoden päästä, ei voida mitenkään tietää olemmeko sille immuuneja vai emme. Kausittaiset koronavirukset aiheuttavat 10-30 prosenttia lievistä flunssista ja niille ei ole kehittynyt immuniteettia tai laumasuojaa.

Rochesterin yliopiston Ann Falsey kertoo, että melkein kaikilla on neljän tavallisen koronaviruksen vasta-aineita veressä. Kun ihminen sairastuu koronavirukseen, vasta-aineiden määrä kasvaa, mutta tartunnan jälkeen vasta-aineiden määrä laskee ja sairauden jälkeen ihminen altistuu jälleen virukselle.

Falseyn mukaan useimmat hengitysteiden virukset tuottavat vain lyhytkestoisen immuniteetin. Kokeissa on osoitettu, että jopa ihmiset, joiden veressä on koronaviruksen vasta-aineita, voivat sairastua.

”Tutkimme eräitä yleisiä koronaviruksia. Meillä on näytteitä 30 vuoden ajalta, kantoja, jotka on otettu talteen 30 vuotta sitten, ja ne eivät ole kovinkaan erilaisia kuin ne, jotka kiertävät nyt”, sanoo virologi Vineet Menachery Teksasin yliopistosta.

Mutta myös kausittaiset koronavirukset todennäköisesti mutatoituvat ajan myötä kehon puolustuskyvyn välttämiseksi, Frieman kertoo. Sitä, miltä nämä muutokset näyttävät, ei tiedetä, koska tutkijat eivät tee koronavirusten vuosittaisia seurantoja.

On mahdollista, että jostain syystä kehon immuunivaste kausittaisiin koronaviruksiin ei vain ole vahva tai jokin infektion vaikutus estää kehon kykyä kehittää pitkäaikaista immuniteettia.

”Ehkä vasta-aineet eivät ole suojaavia, ja ehkä siksi, vaikka niitä veressä onkin, ne eivät toimi kovin hyvin”, Frieman sanoo.

Tunnetut ihmisen koronavirukset, kuten vaikea akuutti hengitysoireyhtymä (SARS) ja Lähi-idän hengitysoireyhtymä (MERS), voivat aiheuttaa vakavampia sairauksia, ja periaatteessa ei tiedetä, voiko kyseisiin infektioihin sairastua uudestaan. Toisaalta ainakin osalle SARS:in sairastaneista kehittyi pitkäkestoinen ja vahva immuunivaste.

Toinen vakava koronavirus, MERS, kehittyi Lähi-idässä vuonna 2012. ”Meillä ei ole käytännössä mitään tietoa reinfektiosta, koska kahdeksan vuoden aikana on ollut vain 2500 tapausta”, kertoo Iowan yliopiston Stanley Perlman, joka toteaa, että todennäköisyys saada uusi infektio samasta viruskannasta ei ole suuri, koska 35 % sairastuneista kuoli ja selviytyneille kehittyi immuniteetti kyseiselle virukselle.

Stanley Perlman sanoo, että tämä pandemia on todella suuri juttu. Hän on varma, ettei nykyinen COVID-19-virus tartuta ihmisiä toistamiseen, mutta ei uskalla arvella kauanko immuniteetti kestää. (1)

Ei hyvältä näytä


On kyllä ärsyttävää olla pahan ilman lintu, mutta olen hyvin huolissani siitä, että tuudittaudumme aiheettomaan turvallisuudentunteeseen. Oheinen inhottava taulukko todistaa, että Britanniassa kuolleisuusmäärät seuraavat varsin läheisesti Italian kuolleisuustilastoja, mutta pari viikkoa jäljessä.

Vaikka monet seurasivat koronaviruksen leviämistä ympäri maailmaa kuukausien ajan välinpitämättöminä, viime viikolla suurin osa meistä vihdoin tajusi, että se vaikuttaa väistämättä elämäämme. Imperial College:n äskettäinen analyysi sai monet amerikkalaiset, mukaan lukien monet asiantuntijat, paniikkiin. Raportissa ennustetaan, että 2,2 miljoonaa ihmistä voisi kuolla Yhdysvalloissa. Mutta analyysi antaa myös aihetta toivolle.

Jatketaan huonoilla uutisilla. Hyviä uutisia kun  ei tahdo enää löytyä.

Imperial College -ryhmän raportissa selvitelläään niiden toimenpiteiden vaikutuksia, joita voimme toteuttaa tartuntakäyrän tasoittamiseksi ja COVID-19-viruksen sairastuttamien potilaiden määrän vähentämiseksi.

Jos emme tee mitään ja annamme viruksen riehua vapaasti, kuolemantapauksia voi tulla jopa kolme kertaa niin paljon kuin sydän- ja verisuonitautit tappavat vuosittain. Lisäksi raportissa arvioidaan, että tartuntojen huippu osuu kesäkuun puoliväliin. Raportin hätkähdyttävin ennuste on, että kesäkuun puolivälissä SARS-CoV-2 voi tappaa jopa 55 000 ihmistä päivässä.

Koska teemme jotain, tätä ei todennäköisesti tapahdu. Suljemme koulut ja yritykset ja sitoutumme sosiaaliseen (todella, fyysiseen) eristäytymiseen, etätöihin jne. Mutta tämä ei raportin mukaan riitä. Jopa sen jälkeen kun olemme tehneet nämä asiat, analyysissä ennustetaan, että virus sairastuttaa enemmän ihmisiä kuin sairaalat pystyvät hoitamaan. Analyysin mukaan kaikkien toimien jälkeenkin SARS-CoV-2 voi tappaa yli miljoona brittiä.

Miksi Imperial College ennustaa näin rajua tilannetta länsimaihin, kun epidemia näyttää helpottavan Aasiassa? Olemme erilaisessa vaiheessa. Aasian maat ovat ryhtyneet taudin tukahduttamiseen; länsimaat ovat aloittaneet taudin leviämisen hillitsemisen.

Tukahduttamisella tarkoitetaan toimia, jolla vähennetään pandemian tarttuvuutta. Tätä asiantuntijat kutsuvat R0: ksi (R-nollaksi). COVID-19:n R0 on välillä 2 – 3, mikä tarkoittaa, että jokainen tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin kaksi tai kolme muuta. Alle yhden R0 osoittaa, että jokainen tartunnan saanut henkilö levittää tartuntaa vain yhdelle tai harvemmalle. Näin taudin eteneminen pysähtyy ja kääntyy vähitellen laskuun.

Tukahduttaminen voidaan toteuttaa vain testaamalla riittävän monia ihmisiä, jopa sellaisia, joilla ei ole oireita. Testaus antaa mahdollisuuden eristää tartunnan saaneet, jotta he eivät voi tartuttaa muita. Meidän on oltava täsmällisiä ja valmiita tiukkoihin karanteeneihin ja liikkumisen vapauden rajoituksiin. Tällä hetkellä ei ole olemassa valmiutta testata riittävän monia. Testausinfrastruktuuri on puutteellinen. Siksi vaihtoehtona on hidastaa taudin etenemistä. Sen pysäyttämiseen ei ole olemassa keinoa. Hidastamalla taudin etenemistä myös taudin tarttuvuutta kuvaava R0 laskee.

Ensisijainen lähestymistapamme on sosiaalinen etäisyys – ihmisten pyytäminen pysymään erillään toisistaan. Tämä on tarkoittaa myös koulujen, ravintoloiden ja baarien sulkemista. Ihmisten on pyrittävä työskentelemään kotoaan käsin ja välttämään suuria ihmisryhmiä. Jotta tämä onnistuu, ihmisten on toimittava järkevästi ja vältettävä kaikkia ylimääräisiä kohtaamisia muiden kanssa.
Tartuntojen leviämisen hidastaminen parantaa terveydenhoitojärjestelmän mahdollisuuksia.

Nämä toimet eivät auta sairastuneita. Koska tartunnan saaneiden oireiden ilmeneminen voi kestää jopa kaksi viikkoa ja toisille ei tule oireita ollenkaan, tämän menetelmän toimivuus välittyy viiveellä.

Imperial College -raportti antaa aiheen varovaiseen optimismiin. Analyysissä todetaan, että skenaariossa, jossa taudin etenemisen hillitsemiseksi ei tehdä mitään,m monet ihmiset kuolevat ja kuolevat nopeasti. Tehokkaalla tartuntojen etenemisen hillitsemisellä sairastuneiden ja kuolleiden määrät laskevat merkittävästi.

Todellinen kauhu alkaa syksyllä ja lannistaa meidät ensi talvena, kun COVID-19 palaa

Se on mahdollista, ehkä jopa todennäköistä. Näin tapahtui Espanjan taudin kanssa vuonna 1918. Kevät oli huono. Kesällä sairaiden lukumäärä väheni ja aiheutti väärän turvallisuuden tunteen. Sitten seuraavana talvena helvetti pääsi irti. Vuoden 1918 lopulla kymmeniä miljoonia ihmisiä kuoli.

Jos samanlainen toinen aalto toistuu COVID-19:n kanssa, olemme pulassa tai sanalla sanoen kusessa. Ei sitä voi kauniimmin määritellä. Tilanne on humanitäärisesti ja taloudellisesti jo nyt hirvittävä, mutta tilanne pahenee päivä päivältä, emmekä ole vielä lähelläkään pohjaa.

Jos toinen aalto pyyhkii ylitsemme ensi syksynä, kun olemme jo tuhlanneet käytettävissä olevat resurssit ja voimavaramme, uhrien määrä voi nousta kymmeniin miljooniin. Kuten aiemmin kerroin, virologit eivät usko, että ihmisille kehittyisi pidempiaikainen immuniteetti koronavirusta vastaan. Se pn suuri huolenaihe. Ehkä tässä kuitenkin kannattaa elää päivä ja ongelma kerrallaan. En tiedä.

Tämä perkele jatkuu mahdollisesti puolitoista vuotta (18 kk)! On todennäköistä, että kesällä epidemia helpottaa ja kerää voimia syksyä varten. Tämä on brittiläisten asiantuntijoiden kanta. Jos siis palaudumme arkeen kesän jälkeen, vaarassa on, että virus virkoaa ja tartuttaa 40-70 prosenttia väestöstä. Huokaus.

Ennen rokotetta ja tehokasta lääkitystä on vain huonoja vaihtoehtoja. Asiantuntijoiden mukaan tämä karanteenivalmius pitää ylläpitää jopa 18 kuukautta. Se tuhoaa talouden ja monia yhteiskunnan perusrakenteita. Vaihtoehtona on, että miljoonat kuolevat.

Hitto. Ihan kuin kirjoittaisin jotain scifi-dystopiaa, mutta ikävä kyllä Imperial College on arvovaltainen ja luotettava asiantuntijalähde. Jos arviot eivät ole täsmälleen oikein, ne ovat varmasti suuntaa antavia. Voimme toki toivoa ja rukoilla, että tämä epidemia ei herää syksyllä.

Vai olisiko sittenkin kolmas vaihtoehto? Jos onnistutaan kehittämään nopeita ja luotettavia testejä, jotka ovat kaikkien saatavilla, voidaan väestö seuloa säännöllisesti. Näin tartunnan saaneet voidaan eristää ja useimmat ihmiset voivat elää täysin normaalia elämää. Kouluja ja ravintoloita voitaisiin avata – meillähän baarit eivät ole kiinni.

On varauduttava ja rakennettava terveysasemia, jotka voivat aikaisessa vaiheessa seuloa väestöstä infektion saaneita ja eristää heidät karanteeniin. Tämä ehkäisisi tehokkaasti sairauden leviämistä sairastuneiden välityksellä esimerkiksi sairaalasta toiseen.

Pelkästään nämä vaiheet eivät vieläkään riitä

Lääketieteellistä infrastruktuuria pitää vahvistaa. Tarvitaan enemmän lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Tehtaiden on valmistettava suojavarusteita, kumihanskoja, hengityssuojia jne., jotta terveydenhuoltohenkilökunnan turvallisuus voidaan taata. Tähän on investoitava sekä älyllisesti että taloudellisesti, että tutkijat saavat sellaisen rokotteen kehitettyä, joka päättää tämän painajaisen. Tarvitaan rokote, joka päättää pandemian ja suojelee miljardeja ihmisiä.

Lähteenä käytin paljolti Aaron E. Carrollin (pediatrian professori, Indianan yliopisto) ja

Ashish Jha’n (globaalin terveyden profesori, Harvardin yliopisto) kirjoittamaa Atlantic-lehdessä 19.3.2020 julkaistua artikkelia.
Koronapäiväkirja – perjantai-lauantai-sunnuntai 20.-22.3.2020

Liityin kymppikerhoon. Eieiei! Lentokoneet eivät tietenkään lennä. Sellainen ajatus on ihan hullu. Liityin kymppikerhoon vaa’alla. Olen pudottanut painoa ketogeenisellä ruokavaliolla tasan kymmenen kiloa joulukuun 2. päivän jälkeen. Tätä pitää juhlia. Saatan tempaista hampurilaisen ja kalsarikännit.

Olo on mainio. Aivojen toiminta ei romahtanut glukoosinpuutteen seurauksena, kuten eräät vääräleuat informaatioverkossa varoittelivat. Aivojen kirkkaudesta voi kiistellä, mutta tuotteliaisuuteni on varmasti lisääntynyt. Sen voi todeta kirjoitusaktiivisuudestani Ruokasodassa. Jutut ovat yhtä debiilejä, kuin aiemmin, mutta ainakin niitä syntyy tavattoman nopeasti.

Suomi on maailman onnellisin maa kolmatta kertaa peräkkäin. Kuka olisi uskonut? Eivät ainakaan suomalaiset. Mutta kuka ei olisi onnellinen, kun ihmisiä ei enää tarvitse enää kohdata kasvokkain ja kaduilla näkee vain nuoria, terveitä ja kauniita ihmisiä?

Poislukien hertsikka, jossa kauppakeskuksen avajaiset veti paikalle puolet Herttoniemen asukkaista. Mahdollisuus ilmaiseen ämpäriin kumoaa kaikki suomalaisten pelot. Mikään ei tapa suomalaisten jonottamisen halua. Edes keuhkorutto, korona, ydinonnettomuus ja sota yhdessä ei meitä estä, jos on olemassa pienikin mahdollisuus saada ilmainen ämpäri.

Vain jääkiekon maailmanmestaruuskisat pitävät meidät kotona. Nyt kun lätkän MM-skabat, futiksen EM-skabat ja viisut on peruttu, suomalaiset villiintyivät köhimään koronoissaan karaokebaareissa. Hyvä pössis!

Kun Masa on koronassa yskinyt kolme neljännestä keuhkoistaan olohuoneen lattialle, Masan olo on vielä melko hyvä ja työkuntoinen. Stindekin rimpuili letkuista 41 asteen kuumeessa hoitohenkilökuntaa harhautellen radalle, kun oli ihan pakko vetää Moottoritie on kuuma. Kikan skidit makaa kuumeisina ja hallusinoi lämpimästä ruoasta ja äidin rakkaudesta, mutta onneksi korkeaa verenpainetta sairastava isoäiti-Pirkko vahtii muksuja aina, kun Kikka vetää Populuksessa Sukkulan Venukseen. Se pitää laulaa kahdesti illassa. Arkisin ja viikonloppuisin. Koronan kanssa tai ilman koronaa. Aivan sama.

Se on suomalaista sisua se. Me suomalaiset voidaan olla maailman onnellisin kansa, mutta kyllä me ollaan myös helvetin dorkia. Ehkä tyhmät ovat onnellisimpia? Intiakin on aika onnellinen, kun bussiraiskaukseen syyllistynyt nelikko teloitettiin pitkän odottelun jälkeen, mutta ei puhuta siitä nyt. Torilla tavataan! Yläfemmat, halitaan ja pussaillaan.

Tähän loppuu iloiset asiat. Olen helppoheikki ja huithapeli tuuliviiri. Ei minua kiinnosta ennakoida ongelmia. Elän päivän ja ongelman kerrallaan. Siksi minulla ei olisi varaa huudella puskista, mutta huutelen kuitenkin. Olen melkein aina väärässä kun haluaisin olla oikeassa ja oikeassa silloin kun haluaisin olla väärässä. Nyt pelkään, että olen oikeassa.

Leidit lavalla

Suomen hallitus pelaa tällä hetkellä yhtä suurella itsevarmuudella ja luottamuksella kuin jääkiekon maailmanmestaruusjoukkueet 1995, 2011 ja 2019. Tämä kasvattaa varmasti markkinoiden ja kansalaisten luottamusta hallituksen kykyihin. Pelinä on upporikas ja rutiköyhä.

Ikävä kyllä hallituksen kyvykkyys on vain osittain totta. Demarit ja vasemmisto eivät halunneet ryhtyä aggressiivisiin toimiin koronatartuntojen hillitsemiseksi. Hallitus otti härkää sarvista vasta, kun poliittinen paine kasvoi liian suureksi. Ilmeisesti myös tasavallan presidentillä oli arvovaltansa pelissä. Se on hyvä, koska kriittisinä aikoina kansa tarvitsee poliittista johtajuutta.

Valmiuslakia ennen demareiden ja vasemmiston luottamus asenneilmapiiriltään pölyttyneeseen, kekkoslovakialaiseen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokseen oli järkähtämätöntä laitoksen toistuvista arviointivirheistä huolimaatta.

THL ei tietenkään periydy viime vuosituhannelta tai taistolaisuuden kultakaudelta. Se jatkaa siitä mihin Kansanterveyslaitos ja Stakes jäivät.

Kyse on Posti-Itella-Posti tyylisestä snadisti harhauttavasta strategiasta, jonka idea on, että toimivat järjestelmät ajetaan alas, palveluja heikennetään, rahoitusta leikataan ja hikoillaan velvoitteista aivan liian vähäisellä työvoimalla ja budjetilla. Tämä onnistuu vain korottamalla johdon palkkoja ja viemällä johto kannustushenkiselle virkistysmatkalle vaikkapa Amerikan Ihmeellisiin Yhdysvaltoihin.

Postin menestystarina olkoon kaikille opiksi hyvästä omistajaohjauksesta ja laadukkaasta johtamisesta. Hoidetaan tämä koronahomma yhtä hienosti!

THL on toki parantanut otteitaan, mutta pohjalta ei pääse alemmaksi.

THL:n ennusteet ja arviot ovat kriisin alusta lähtien menneet rankasti  penkin alle. Sellainen ei ole hyväksyttävää viranomaistoimintaa. Vastuu on suuri.

Turha ja perusteeton optimismi maksaa ihmishenkiä.

On painotettava, että syy THL:n epäonnistumisiin johtuu suurelta osin asiantuntijoiden määrän vähennyksistä ja rahoituksen leikkauksista. Ne ovat olleet poliittisia valintoja. Näistä valinnoista kannamme koko kansana vastuun nyt. Kiitti Juha!

Tämän kriisin jälkeen THL tarvitsee kipeästi uudistuksia. Laitos pitää siivota ja tuoda tälle vuosituhannelle. Lääketiede on kehittynyt ja tieto on lisääntynyt, mutta THL on jätetty vanhan maailman vangiksi.

Tietenkin epidemiaa voi hoitaa myös rukoilemalla, kuten Yhdysvalloissa tehdään.

 Me emme enää elä maailmassa, jossa totuuden määrittelee suuri johtaja tutkimusten ja faktojen sijaan.

”– Olemme pyörittäneet skenaariota myös Imperial Collegen arviolla, joka tarkoittaisi noin 40000:ta kuollutta. Meistä ei kukaan usko siihen. Arviomme mukaan Suomessa esiintyy paljon enemmän lievää tautimuotoa, sanoi THL:n ylilääkäri Tuija Leino STT:lle torstaina.” – IS

Aivan niin. THL on pelannut lottoa luottavaisesti väärillä numeroilla ja hävinnyt koko ajan. Demari-Vasemmisto-THL-ketju elää fantasioiden maailmassa, jossa ikäviä asioita ei tapahdu ja kaikki on harasoo. Ongelmat eivät kosketa meitä suomalaisia, koska meillä on lievempi tautimuoto. Onko? Ihan oikeasti! Mistä helvetistä te sen tiedätte? Sen kun näkisi.

Muistatteko vielä, miten Neuvostoliiton virallisen linjan mukaan Tsernobylin onnettomuus ei ollut vakava ja onnettomuuden hoito oli hyvin hallinnassa? NL muutti tiedottamistaan vasta, kun säteily havaittiin Ruotsissa asti. Suomalaiset eivät uskaltaneet mainita säteilystä mitään, vaikka havaitsivat sätelyn ennen ruotsalaisia.

Toivon, että pian päästään informaation osalta samalle kartalle muun maailman kanssa. Italia pelasi venäläistä rulettia jahkailemalla ja lepsuilemalla. Italia hävisi. Lähes 800 italialaista on menehtynyt pelkästään viimeisten 24 tunnin aikana. Perjantaina Italiassa kuoli muistaakseni noin 670 ihmistä. Espanjassa päivittäinen kuolleisuus lasketaan sadoissa.

Koska virheistä opitaan? Tilanne pahenee Suomessakin. Ehkä selviämme paremmin kuin Italia ja Espanja, mutta THL:n ennusteet 0,05-0,1 % kuolleisuudesta eivät ikävä kyllä taida olla tästä maailmasta. Tehohoidon kapasiteetti luultavasti ylittyy, vaikka tehohoitopaikkojen määrä on kolminkertaistettu.

”Viikonlopun hirvittävät uutiset lähes 800 ihmisen kuolemasta yhdessä vuorokaudessa Italiassa todistavat väkevästi, että valittu tie on oikea. Italia viivytteli rajoitustoimissa, teki niitä tipoittain. Lombardian katastrofi oli valmis.” ISKaksi strategiaa


Lieventäminen: hidastetaan mutta ei välttämättä pysäytetä epidemiaa.

 • Kun kaikki eivät sairasta samaan aikaan, hoitoresurssit riittävät paremmin.
 • Tehokkailla toimilla voidaan vähentää hoitohuippua 2/3 ja vähentää kuolematapaukset puoleen.

Tukahduttaminen: pyritään kääntämään epidemian kasvu laskuun, vähentämään tapausten määrää alhaiseksi ja pitämään tilannetta määräämättömän ajan.

 • Vaatii koko väestön sosiaalista eristämistä, sairastuneiden eristämistä kotiin ja joko heidän perheidensä karanteenia tai koulujen sulkemista tai molempia.
 • Toimia pitää jatkaa kunnes on rokote, mihin voi kestää puolitoista vuotta.
 • Jos toimia höllätään, virus voi palata ärhäkkäämpänä.

Mahdolliset rajoittamiskeinot

1. Epäiltyjen sairastuneiden eristäminen kotiin
Jos oireita, 7 vrk kotona; kodin ulkopuoliset kontaktit vähenevät 75 %. Oletus että 70 % noudattaa.
2. Epäiltyjen perheenjäsenten kotikaranteeni 14 vrk
Kotikontaktit +50 %, ulkomaailmakontaktit -75 %. Oletus että puolet noudattaa.
3. Ikäihmisten ja muiden sairaiden sosiaalinen eristäminen
Vähentää kontakteja 50 % töissä, kotikontaktit +25 %, muut -75%. Oletus että 75 % noudattaa.
4. Koko väestön eristäminen
Vähentää kontakteja -75 % työn, kodin ja koulun ulkopuolella. Työkontaktit -25 %. Kotikontaktit +25 %.
5. Koulut ja yliopistot kiinni
Kotikontaktit +50 %, muut +25 %. Voi johtaa isovanhempien lapsikontakteihin ja vanhempien työpoissaoloihin, myös terveydenhoidossa.
6. Yleisötapahtumien kieltäminen
Ei pidetty raportissa tehokkaana keinona, koska kontaktit ovat melko lyhytaikaisia, jolloin tartuntariski on pienempi.

Kontaktit

 • Raportissa arvioidaan, että kolmasosa tartunnoista syntyy kotona, kolmasosa koulussa tai töissä ja kolmasosa muualla yhteiskunnassa.
 • Huom! Koululaisilla on koulussa arviolta tuplasti kontakteja verrattuna muihin.
 • Huom! Britanniassa vietetään enemmän aikaa pubeissa kuin Pohjoismaissa, joten ruotsalaistutkijat ovat todenneet ettei jaottelu päde Ruotsiin, mikä lienee sama meilläkin.

Tarttuvuus ja hoito

 • Itämisaika 5,1 päivää
 • Tartuttavuusajan oletetaan olevan 6,5 päivää ja alkavan 12 tuntia ennen oireiden puhkeamista; oireettomilla 4,6 päivää tartunnan saamisesta. Oireettomat tartuttavat vähemmän.
 • Wuhanin epidemian varhaisen leviämisen perusteella oletetaan, että kukin tartunnan saanut tartuttaa 2,4 ihmistä.

 • 81 % saa tartunnan. 40–50 %:a tapauksia ei tunnisteta (oireettomia tai lievät oireet).

 • 2/3 tapauksista voidaan eristää.

 • Tapauksista 80 % lieviä. 4,4 % vaatii sairaalahoitoa (keskimäärin 8 vrk), ja sairaalahoitoa vaativista 30 % vaatii tehohoitoa (16 vrk). Tartunnan saaneista kuolisi 0,9 prosenttia.

Lähde: IS

Italialaislääkärien viesti on selkeä: sulkekaa kaikki, kun vielä ehditte!

Vuodenvaihteessa maailma katsoi epäuskoisena Kiinan kamppailua mysteerivirusta vastaan. Kiinan toimet tuntuivat äärimmäisiltä, jopa totalitaristisilta. Viesti viranomaisilta oli rohkaiseva: ei se tänne tule ja jos tulee, niin vain yksittäisiä tapauksia.

Kaksi kuukautta myöhemmin tilanne oli muttunut merkittävästi. Kiinan rajut vastatoimet, karanteenit ja ihmisten eristäminen käänsivät epidemian kurssin. Nyt Kiinassa uusia tapauksia todetaan harvakseltaan, mutta epidemia tasoittui ja on hellittämässä.

Tänään suuri osa maailmasta turvautuu Kiinan esimerkkiin. Tätä virusta vastaan voidaan taistella vain hillitsemällä sen leviämistä. Maaliskuun 15. päivä jää ylimielisyyden ja typeryyden merkkipaaluksi. Koronavirukseen sairastuneiden määrä Kiinan ulkopuolella ylitti Kiinassa todetut tartunnat.

Sellaiseen ei uskottu, eikä täällä pohjolan perukoilla uskota vieläkään. Karaokebaareissa syljetään lauluja samaan mikkiin. Hiihtokeskusten afterski-bileissä tartunnat leviävät samaa tahtia kumottujen oluiden kanssa. Oireet tulevat, mutta vasta 2-14 päivän kuluttua.

Tutustukaa oheiseen malliin, joka on ladattu Visual Capitalist.com -verkkosivulta. Meidän käyrämme Suomessa kulkee pelottavan samansuuntaisesti Italian käyrän kanssa. Me olemme pari viikkoa jäljessä, mutta tilanteen vakavuuteen olisi aika herätä. Italiassa ei herätty ja nyt siellä kuollaan massoittain. Ylimielisyys ja typeryys: eihän meillä täällä kehittyneissä pohjoismaissa voi noin tapahtua. Kyllä voi.

Oheinen kaavio mallintaa viruksen leviämistä 39 valtiossa, jossa on todettu yli 100 tartuntaa. Maita vertaamalla nähdään, että joissain maissa koronaviruksen hillitsemisessä on onnistuttu paremmin ja toisissa huonommin.

Suomen kehityskaari noudattaa pelottavan läheisesti Italian ja Ranskan jo toteutunutta viruksen leviämistä. Tilanne näyttää erityisen huolestuttavalta Yhdysvaltojen, Espanjan ja Saksan kohdalla.

Kiinassa ja Etelä-Koreassa taudin leviäminen on saatu aisoihin ja Japanissa, jossa elää karkeasti 22 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa, tartunnan saaneita on vain noin tuplasti enemmän kuin Suomessa.

Kertokaa taas, että, että hengityssuojat ovat hyödyttömiä. Kiinalaisen tutkimuksen mukaan hengityssuojat eivät ole hyödyttömiä.Harvardin yliopiston virustutkijan mukaan jopa kotitekoiset suojat suojaavat pisaratartunnoilta.Miksi terveet lääkärit käyttävät hengityssuojia, jos niistä ei heille ole hyötyä?

Vastaus on: Hengityssuojat ovat kevään muoti-ilmiö. Uudet mallit esitellään Milanon muotimessuilla kevään aikana. Syksyllä siirrrytään koko pään peittäviin kypäröihin, kaasunaamareihin sekä kumiin, lateksiin ja kokomuovisiin asusteisiin. Vakavasti: aasialaiset eivät ole tyhmiä. Eikä ole tyhmää käyttää hengityssuojaa, vaikka se ei sataprosenttista suojaa takaa.

Tartuntojen nopea tuplaantumistahti tarkoittaa ongelmia myös rikkaille valtioille. Mitä nopeammin tartunnat lisääntyvät, sitä kovemmalle koetukselle terveydenhuoltosektori joutuu. Suomessa tartuntojen määrä tuplaantuu kolmen-neljän päivän välein. Mitä se tarkoittaa?

Nyt: 594
26.3. 1188
30.3. 2376
3.4. 4752
7.4. 9504
10.4.19008
14.4 38 016
18.4. 76 032
22.4. 153 064
26.4. 304 128
30.4. 608 256

Toukokuun alussa yli miljoona ja toukokuun ensimmäisen viikon lopussa yli kaksi miljoonaa suomalaista on todennäköisesti saanut tartunnan.Tietenkin osa tartunnan saaneista paranee ja osa jää oireettomiksi.

Tämä ei tietenkään ole tieteellisen tarkka ja täsmällinen laskelma, vaan suuntaa antava kauhuskenaario. Todennäköisesti tämä on kehityskaari Suomessa, jos Suomen tartuntakäyrää ei saada laskuun. Toivottavasti taudin torjuntaan tähtäävät toimet otetaan pian vakavasti. Valmiuslakien käyttöönotto ei tarkoita ylimääräistä lomaa. Vastuu epidemian vastaisessa kamppailussa on meillä kaikilla.

Silti toukokuun puolessa välissä sairastavia voi Suomessa olla satoja tuhansia. Se on massiivinen haaste suomalaiselle terveydenhuollolle. Lombardiassa tartuntojen määrä tuplaantui noin kolmen päivän välein, sairaalat ylikuormittuivat ja tehohoitoa tarvitsevien määrä kasvoi 10 prosenttiin. Kuolonuhreja on useita satoja vuorokaudessa. Tietenkin tätä kirjoittaessani luvut muuttuivat. Nyt Suomessa on jo 626 vahvistettua tartuntaa.

Vaikka kaikkia tämän seurannan maita yhdistää yhteinen tavoite, jokaisella maalla on oma lähestymistapansa ja ainutlaatuiset haasteensa väestön turvallisuuden takaamiseksi. Tärkeintä on saada tartuntojen määrä hidastumaan, jotta sairaalat eivät ylikuormitu.

Lopuksi toivoisin hallitukselta jotain järkeä koulujen käytäntöihin. Opettajia ei voida velvoittaa tarjoamaan samanaikaisesti lähi- ja etäopetusta. Se, että varhaiskasvatuksessa lapset yhä ovat koulussa (1-3 luokka) tai päivähoidossa, ja että tähän annetaan jatkuvasti ristiriitaisia ohjeita, vetää mattoa muiden toimien alta.

Ei myöskään pitäisi väittää, että oireettomat kantajat eivät tartuta muita. Kyllä tartuttavat tutkimusten mukaan. Myös se, että koronatartunnan saaneet ja sairastaneet palaavat liian aikaisin töihin on todellinen riski (1). Mitä hyötyä on paikata vuotavan veneen pohjasta muutama reikä, kun paikattujen reikien tilalle porataan uusia. Me olemme uppoavassa veneessä.

”People infected with the novel coronavirus are mainly contagious before they have symptoms and for about a week after symptoms start. That’s the finding of a new study. It followed nine people in Germany who contracted COVID-19.”

Koronapäiväkirja – keskiviikko ja torstai 18-19.3.2020

77. ja 78. päivä

Eksyin keskiviikkona uutisiin. Oli vaikea valita, mistä kirjoitan, joten en lopulta kirjoittanut mitään. Paperille piirsin muutaman typerän huomion. Pandemiauutisten läpi kahlaaminen on oikeastaan aika surullista ja vastenmielistä.

Teen tätä tätä nyt tahdottomasti ja velvollisuudesta itseäni kohtaan. Tarkoitukseni oli rykäistä päivittäin ajatuksia ja havaintoja kronologiseksi ja rehelliseksi muistirungoksi. Jatketaan siis.

Toivon, että voitte hyvin! COVID-19 ei enää ole teoreettinen, uutisten epidemia, vaan todellinen ja hyvin vakava sairaus. Lukujen ja numeroiden takana on ihmisiä. Median luettelemilla numeroilla on kasvot, perheitä, ystäviä ja sukulaisia. Ajatuksissani on erityisesti läheisten ja rakkaiden hyvinvointi. Lämmin halaus Eevalle, Emmalle ja pojille. Pikaista paranemista kaikille sairastuneille!

Raastava matka pimeyteen ja yön valtakuntaan on vasta alussa. Meidän on kuljettava tämä tie yhdessä, mutta se ei ole helppo tie. Kauhukuvilla pelottelu ei ole aiheellista, mutta uutiset eivät anna aihetta optimismiin. Nyt tiedämme, mitä on odotettavissa ja millaisen perkeleen kanssa tässä painitaan.

Suomen hallitus ja viranomaiset ovat oikeastaan tehneet sen, mitä tehtävissä on. Jotain hienosäätöä saatetaan vielä tehdä. Luotan terveydenhuoltoon, josta minulla on paljon hyviä kokemuksia. Uskon, että yhteiskuntamme selviää tästä, vaikkakaan ei ilman kärsimystä. Jokainen meistä ottaa varmasti iskuja vastaan enemmän kuin ansaitsee.Sitä tuskin voi välttää.

THL julkaisi ennusteen

THL:n mallinnuksen mukaan edessä voi olla 188 vaikeaa päivää. Tuon verran epidemian lasketaan kestävän keskiviikkona voimaan astuneen valmiuslain vaikutukset huomioonottaen. Kouluja joudutaan pitämään kiinni todennäköisesti koko kevät. Kukaan ei tällaista toivo, mutta tämä on vain siedettävä ja kannettava yhdessä.

Ennusteen mukaan 42 % suomalaisista voi sairastua koronaviruksen aiheuttamaan hengityselinten sairauteen tulevien kuukausien aikana. Tautihuippu osuu näillä näkymin toukokuun puolivälin tuntumaan.

Tämä on se optimistisin arvio. Poikkeusolojen toimet laskevat tautihuippua, mutta venyttävät epidemian kestoa. Jos mitään ei olisi tehty, epidemia päättyisi ehkä jo 95 vuorokaudessa, mutta sairastuneita olisi jopa 65 % suomalaisista.

Maailmalta tulevien tietojen perusteella tiedetään, että noin 10 % sairastuneista tarvitsee sairaalahoitoa ja jopa 5 % tehohoitoa. Tarttuvuuden laskeminen matalammalle tasolle ehkäisee sairaaloiden ja terveydenhuoltosektorin ylikuormittumista. Kun tartuntahuippu laskee, sairastuneiden määrä tasaantuu pidemmälle ajalle ja vakavammin sairastuneille riittää hoitopaikkoja. Tämä on ainakin tavoite.

Tavallisesti epidemia kulkisi Suomen läpi noin kolmessa kuukaudessa, mutta tehdyillä ratkaisuilla epidemian vauhti hidastuu ja se voi kestää jopa puoli vuotta tautihuipun jäädessä matalammaksi ja paremmin hallittavaksi. Tällainen on hyvin poikkeuksellista.

Myös Britanniassa julkaistiin ennusteita

Boris Johnsonin hallituksen rohkea ajatus laumaimmuniteetista on kokenut täydellisen tieteellisen tyrmäyksen. Tosiasiat kumoavat kauniitkin teoriat.

Imperial College London latasi rumat tosiasiat raporttiin. Tutkijoiden ankaran varoituksen seurauksena brittihallituksen oli muutettava koronastrategiaa. Aluksi valittu laumaimmuniteettiin nojaava strategia olisi todennäköisesti kaatanut koko Britannian terveydenhuoltosektorin (NHS) ja esimerkiksi tehohoidon kapasiteetti olisi ylittynyt ainakin kahdeksankertaisesti.

Imperial College Londonin analyysin mukaan Iso Britanniassa koronavirusepidemia voi ilman sosiaalisia rajoituksia aiheuttaa jopa 510 000 ihmisen kuoleman ja Yhdysvalloissa jopa 2,2 miljoonan ihmisen kuoleman.

Britanniassa toimitaan nyt laaditun koronastrategian mukaan kuten kaikissa vastuullisissa valtioissa Euroopassa. Sosiaalisen eristäytymisen, karanteenien, yleisten tilojen sulkemisen ja liikkumisen rajoittamisen avulla tautihuippua venytetään niin, että terveydenhuoltosektori ei ylikuormitu ja mahdollisimman monet vakavasti sairaat saavat tarvitsemansa hoidon. Myös Britannia sulkee koulut perjantaista alkaen. Lontoossa valmistaudutaan samanlaisiin toimiin, joihin ollaan turvauduttu jo monissa Euroopan kaupungeissa. Kaupat, ravintolat, museot, nähtävyydet jne. suljetaan ja ihmisiä kehotetaan pysymään kotona. Britanniassa ainakin kolmella parlamentin jäsenellä on todettu koronavirus.

Imperial College Londonin analyysi on aiheuttanut vipinää myös Yhdysvalloissa, sillä sen mukaan kuolonuhrien määrä USAssa voi nousta pariin miljoonaan, jos taudin etenemistä ei hillitä.

Facebook ja Twitter ovat aloittaneet koronauutisoinnin tiukan moderoinnin, jotta sosiaalisessa mediassa leviävän disinformaation määrä saadaan laskuun. Samaan aikaan EU kertoo, että Venäjä on aloittanut massiivisen disinformaatiokamppanjan Euroopassa. Myös suomalaisilla keskustelupalstoilla on viestejä, joiden tarkoitus on aiheuttaa epåluottamusta ja epäsopua. Ovatko ne viestejä Pietarista, en tiedä. Valko-Venäjän presidentin mukaan koronavirusepidemia on eurooppalainen psykoosi, johon paras lääke on raskas työ pelloilla.

Facebook tarjoaa Maailman terveysjärjesötlle (WHO) ilmisia tiedonantoja alustallaan. Näin viralliselle ja tutkimusten tukemille tiedoille luodaan kanavia myös sosiaaliseen mediaan.

Italialaisille toivon jaksamista. Keskiviikon aikana Italiassa menehtyi 475 ihmistä koronavirukseen. Italia on tällä hetkellä pimeyden ydin. Espanjan tilanne pahenee hyvin nopeasti. Kiinassa ankarat toimet kantavat nyt hedelmää. Keskiviikkona Kiinassa ei todettu yhtään uutta sairastumista. Suomessa koronatartunnan saaneita oli keskiviikkona 359 ja torstaina nelisensataa.

Taudin eteneminen maailmalla

Mitä tekee Euroopan unioni?

EU on valtavan kritiikin kohteena, koska se vaikuttaa kokoaan heikommalta toimijalta tämän kriisin suhteen. Tähän liittyy eräs olennainen virhearviointi. EU on lähinnä sopimuksiin perustuva lakia säätävä kaupallisen yhteistyön organisaatio, jolta puuttuu oma armeija, poliisi ja terveydenhuoltosektori. Jäsenmaat ovat halunneet säilyttää terveydenhoitoon liittyvät asiat osana omaa suvereniteettiaan, joten EU:lle ei ole rakennettu valmiuksia tällaisen kriisin ratkaisuun.

Keskiviikkona Ranska suunnitteli 345 miljardin euron tukipakettia taloudelle. Yhdistynyt kuningaskunta kertoi 350 miljardin punnan avustuspaketista. Tshekkien on käytettävä hengityssuojainta yleisillä paikoilla. Serbia julisti ulkonaliikkumiskiellon ilta kahdeksan ja aamu viiden väliselle ajalle. Belgia suljettiin 18. maaliskuuta ja 5. huhtikuuta väliseksi ajaksi. Britanniassa julkinen liikenne voidaan palauttaa yksityisomistuksesta valtion omistukseen, jotta liikennöinti voidaan kaikissa tilanteissa turvata.

Kasvava joukko vaikutusvaltaisia eurooppalaisia on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa toivotaan EU:n ottavan suuremman vastuun koronavirusepidemiasta:

A EUROPEAN ANSWER TO THE CORONAVIRUS THREAT
TO PROVE THAT THE EU IS A TRUE COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE

We European citizens understand that Covid-19 is a common threat, that may hurt one country sooner than another, but will eventually hurt us all, and can impact our daily life and economy almost like a war.

We European citizens are worried and scared by this threat; and even more by the cacophony, selfishness and self-destructive short-sightedness of the different, un-coordinated national responses; by the lack of foresight of our national leaders, who pretend not to know that our interdependence requires a single European answer with strict containment measures of the pandemics, and an EU-wide plan to re-start the European economy afterwards.

We European citizens denounce the current EU as an incomplete Res Publica, thus ill-equipped to face this challenge, with little competences and powers to face the pandemics. We welcome the timely decision by the Commission to provide 25 billion euro and financial flexibility to cope with this threat. Maybe it is the most it can do, but it is not enough.

We call upon the European Commission and Parliament to propose, and on the national governments to adopt (starting with the Eurogroup meeting of March 16, and a following extraordinary European Council to be called soon after) the following urgent measures, also using the Lisbon Treaty passerelle clause and simplified Treaty revision provisions:

 1. Make public health and the fight against epidemics a shared competence of the EU, subject to the ordinary legislative procedure, and provide the Commission with extraordinary powers to coordinate the response to the epidemics, as a federal government should do.

 2. Enlarge the scope of the European Stability Mechanism to finance the immediate strengthening of the European and national health systems to cope with the pandemics, which threatens the lives of European citizens, and thus also the economic and financial stability of the EU.

 3. Abolish the compulsory balanced budget provision for the EU and create a EU Safe Asset to be issued to finance an EU-wide plan to promote EU economic recovery and social cohesion during and after the emergency.

 4. Move fiscal issues to the ordinary legislative procedure and provide the EU with fiscal powers to adopt new own resources – such as the carbon tax (and carbon tariffs), the digital tax, the financial transaction tax – to finance the EU budget (or the Euro-area Budgetary Instrument, if the decision could be reached only at the Euro-area level).

 5. Immediately approve the next Multiannual Financial Framework increasing the budget to at least 1,3% of the EU GDP, as requested by the European Parliament, on the basis of the current structure of the budget financing; and with the provision to reach 2% with the new own resources, to ensure the provision of crucial EU-wide public goods.

 6. Turn the planned Conference on the future of Europe into a fully-fledged European Convention to draft a new Constitutional Pact among the EU citizens and Member states.

We European citizens believe this is the defining hour for the EU. Social perception of the EU will be shaped for years by its response to this crisis. This is the time to prove the EU is a community of values with a shared destiny, a life-line for its citizens and member states in the face of a turbulent global world with political, economic and health threats. It is time for bold common steps to overcome fear. It is time for European unity, not for national division.

EU kuitenkin työskentelee koronakriisin taltuttamiseksi. Se on josopinut ulkorajojen ja Schengen-alueen rajojen sulkemisesta ainakin 30 päiväksi. Euroopan unioniin kohdistuva kritiikki on lähtöisin EU:n huonosta tiedottamisesta ja ihmisten tietämättömyydestä. Seuraavassa katsaus EU:n toimiin epidemian terveydellisten ja taloudellisten haittojen lieventämiseksi.


ECDC, EU ja SARS-CoV-2


Koronavirustyöryhmä

Euroopan komissio koordinoi puheenjohtaja Ursula von der Leyenin johdolla EU-maiden toimia koronavirusepidemian torjunnassa. Koronavirustyöryhmä pyrkii lievittämään epidemian sosioekonomisia vaikutuksia Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Työn koordinointiin osallistuu kahdeksan

 • Johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis – vastuualue: ihmisten hyväksi toimi
 • Johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager – vastuualue: Euroopan digitaalinen valmius talous
 • Paolo Gentiloni – vastuualue: makrotalous
 • Thierry Breton – vastuualue: sisämarkkinat
 • Stella Kyriakides – vastuualue: terveys
 • Ylva Johansson – vastuualue: rajavalvonta
 • Janez Lenarčič – vastuualue: kriisinhallinta
 • Adina Vălean – vastuualue: liikenne ja matkustaminen


Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) antaa teknistä tukea EU:n tasolla toteutettaville toimille, joilla reagoidaan tautiuhkiin. ECDC tuottaa riskiarviointeja ja päivittää epidemiologisia tietoja. Euroopan komission kanssa se voi tukea eri maita ja kansainvälisiä järjestöjä sekä toteuttaa vastatoimia epidemian leviämisen estämiseksi.

Komissio koordinoi EU-maiden kanssa toimintaa EU:n tasolla valtioiden rajat ylittävistä terveysuhkista annetun päätöksen mukaisesti kolmen mekanismin avulla

 1. varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä
 2. terveysturvakomitea
 3. terveysturvakomitean tiedotusverkosto

Näillä mekanismeilla tuetaan yhteistyötä, tietojenvaihtoa, tautien seurantaa sekä covid-19-epidemiaan liittyvien valmius- ja vastatoimien koordinointai.

Euroopan komissio perusti 17.3.2020 covid-19-asiantuntijaryhmän, joka koostuu epidemiologeista ja virologeista. Ryhmän tehtävänä on laatia EU:n suuntaviivat tieteeseen perustuviksi koordinoiduiksi riskinhallintatoimenpiteiksi. Ryhmän puheenjohtajana toimii komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Covid-19-asiantuntijaryhmä antaa komissiolle neuvoja:

 • miten muotoillaan kaikille jäsenvaltioille osoitettavat vastatoimet
 • miten tunnistetaan ja korjataan huomattavia puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia toimissa, joilla hillitään koronaviruksen leviämistä, sekä kliinisessä hallinnassa ja kliinisessä hoidossa
 • priorisointi terveydenhuollossa, pelastuspalvelussa yms. sekä EU:n tasolla järjestettävissä tai koordinoiduissa tukitoimenpiteissä
 • ja suosittelee poliittisia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua COVID-19:n pitkän aikavälin seurauksiin ja lievittää niitä.

Valtioiden rajat ylittäviä terveysuhkia koskevassa päätöksessä säädetään lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnan mahdollisuudesta. Koska rajat ylittäviin terveysuhkiin on voitava valmistautua asianmukaisesti, EU-toimielimet ovat yhdessä yhteishankintasopimuksen allekirjoittaneiden maiden kanssa käynnistäneet yhteishankintamenettelyn hankkiakseen:

 • viruslääkkeitä
 • rokotteita
 • lääketieteellisiä vastatoimia rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia vastaan.

Euroopan komissio on käynnistänyt henkilönsuojaimia koskevan nopeutetun yhteishankintamenettelyn 20 EU-maan kanssa. Asiaa koskeva tarjouskilpailukutsu on lähetetty usealle markkina-analyysin perusteella valitulle yritykselle. Näin pyritään parantamaan EU-maissa tarvittavien henkilönsuojainten tasapuolista saatavuutta ja minimoimaan mahdolliset puutteet. Hankintasopimus voitaneen allekirjoittaa huhtikuun alussa.

Pandemia ja talouden tukitoimet

Euromaiden valtiovarainministerit sopivat maanantaina käydyssä videokokouksessa tukitoimista koronaviruksen horjuttamalle taloudelle. Kokouksessa sovittiin, että euromaiden sallitaan poiketa velka- ja alijäämätavoitteista sallituissa joustorajoissa, kun valtioiden on rahoitettava ja lainoitettava yrityksiä koronaviruksen vuoksi.

Jäsenmaat voivat ohjata rahoitusta viruksen torjuntaan ja hoitoon. EU siis sallii yrityksille verohelpotuksia, vientitukia ja valtion takauksia. Kokouksessa hyväksyttiin 37 miljardin euron investointirahasto, josta tuetaan terveydenhuoltojärjestelmiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja työmarkkinoita. Tämän lisäksi Euroopan rakennerahastoista vapautetaan 28 miljardia euroa uudelleen suunnattavaksi samaan tarkoitukseen.

Komissio ja Euroopan investointipankki suuntaavat kahdeksan miljardia euroa sadantuhannen eurooppalaisen yrityksen lainoittamiseen. Tavoitteena on nostaa tämä summa 20 miljardiin euroon, jolla voitaisiin lainoittaa jopa 250 tuhannen eurooppalaisen yrityksen toimintaa. Investointipankin kautta vapautetaan lisäksi 10 miljardia euroa pk-yritysten investointeihin ja nopeutetaan EU-budjetin takaaman toisen 10 miljardin käyttöönottoa.

Euroopan keskuspankki (EKP) aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, kertoo pankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto. Pankki alkaa ostaa markkinoilta sekä y ksityisen että julkisen sektorin lainoja. Ohjelma kestää siihen, että pandemia päättyy, mutta vähintään vuoden.

”EKP ilmoitti edellisen kerran viikko sitten koronaviruskriisin aiheuttamista poikkeustoimista. Pankki kertoi, että arvopapereita ostetaan 120 miljardilla eurolla lisää, kun syksyllä ilmoitettu määrä oli 20 miljardia kuussa. EKP pyrkii vahvistamaan myös yritysten lainahanojen pysymisen avoimena.

Epidemia on tuonut epävarmuutta varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Keskuspankki paransi sen takia kohdennettujen ja pidempiaikaisten jälleenrahoitusoperaatioidensa ehtoja pankeille. Samalla pankkien vakavaraisuussäädöksiä löysättiin.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vaati eilen Helsingin Sanomien haastattelussa EKP:tä ottamaan käyttöön kaikki sen toimivallan sallimat keinot, jotta koronaviruspandemian taloudellisia vaurioita voidaan vähentää.” YLE

Lopuksi

Joidenkin tutkimusten mukaan koronaviruksen itämisaika on keskimäärin 5,1 päivää. Yhdysvalloista tulevien tietojen mukaan oireettomat levittävät sairautta. Huolestuttavin tutkimus julkaistiin arvostetussa lääketieteellisessä julkaisussa, Lancetissa. Sen mukaan ihminen voi levittää virusta keskimäärin 20 vuorokautta, vaikka sairauden oireet helpottaisivat. Pahimmissa tapauksissa jo parantuneilla oli viruksia vielä 37 vuorokautta tartunnan jälkeen. Jos näin on, sairauslomalta töihin palaavat ihmiset levittävät yhä virusta ja tällainen skenaario olisi todella pelottava. Täytyy seurata millainen debatti aiheesta syntyy. Tutkimus oli melko pieni, joten siitä ei ehkä tarvitse vetää kovin rajuja johtopäätöksiä. Pysykää terveinä!

Keskiviikko


Torstai
Koronapäiväkirja – tiistai 17.3.2020

76. päivä

Vuosia sitten horjuin. Kompuroin aivan kirjaimellisesti. Unohdin kuinka juostaan. Huono tasapaino sai minut tanssahtelemaan vain pysyäkseni jaloillani. Etenin aina harha-askelin. Nyt otan toisenlaisia harha-askelia.

Sain tammikuussa 2008 multippeliskleroosidiagnoosin. Aivojen magneettikuvat, verikokeet ja selkäydinnestenäytteet tukivat diagnoosia. Elimistöni oli sairastunut, mutta mieli janosi elämää ja kokemuksia. Henkinen matka multippeliskleroosiin oli vasta alkanut.

Kompuroin ja kaaduin uudestaan ja uudestaan. Keho turtui kipuun ja vammoihin. Ihminen on hyvin sopeutuvainen. Kun maailma supistuu semihermeettiseksi kuplaksi, mieli rakentaa kuplaan kokonaisen maailmankaikkeuden, jossa se elää omaa taianomaista elämäänsä.

Löysin sisältäni tarkkailijan. Rakentamassani kuplassa maailma näytti toisenlaiselta. Opin katsomaan elämää ulkopuolisen silmin ja etäältä. Jokainen päivä avautui kuin kirjan sivu – täynnä jännittäviä tapahtumia, suuria ihmeitä ja ihmeellisiä seikkailuja. Ahmin maailmaa kuin jännittävää romaania, jossa tapahtumat muodostavat mutkikkaita toisiinsa kytkeytyviä juonirakenteita. Tällaisena näen maailman vieläkin. Tutkimukset ja uutiset ovat johtolankoja: paloja elämän suuressa palapelissä.

Luen maailmaa ja piirrän siitä karttaa, joka täyttyy merkeistä, vaikka se on yhä yhtä tyhjä kuin aloittaessani. Jokainen kirjoittamani sana on merkintä tähän kartaan. En tiedä, mitä merkit tarkoittavat ja mihin maailman suuri tarina minua vie, mutta yritän pysyä kartalla. Reaalimaailmasta on tullut abstraktio, mutta ymmärrykseni sen suhteen ei ole syventynyt.

COVID-19

COVID-19 pakottaa katsomaan maailmaa etäältä, sarjana toisiinsa kytkeytyviä tapahtumia

Maailmasta tulee peili. Se näyttää kuvia, joita katsoja peiliin heijastaa. Ahdistunut näkee ahdistusta ja surkeutta, optimisti onnistumisia ja kauneutta. Olen siinä siunatussa asemassa, että olen saanut harjoitella tätä pitkään. Minä näen maailman vähitellen avautuvana jännittävänä kertomuksena, jossa on sankareita ja konnia, kauneutta ja rumuutta, rakkautta ja vihaa. Me olemme osa tätä kertomusta, joka avautuu meille vähitellen.

Eristäytyminen ja etäisyys voivat ahdistaa. Aluksi loma omasta elämästä ja arjesta voi tuntua iloiselta ja mahtavalta, mutta pian oleminen muuttuu tylsäksi. Kun häiriötekijät ympärillä vähenevät, ihmisen on kohdattava itsensä. Omasta kokemuksesta tiedän, että ei se aina helppoa ole.

COVID-19 pakottaa meidät perusasioiden äärelle. Mikä elämässä on tärkeää?

On mieletön ajatus, että tuo paljain silmin näkymätön pieni auringon koronaa muistuttava muukalainen on melkein ratkaissut päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet tämän vuoden osalta. Koronavirusepidemia on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä valtavasti jo nyt: lentokoneet eivät lennä, risteilyalukset pysyvät satamissa, joukkoliikenne on pysähdyksissä, suuri osa Kiinan tehtaista on kiinni jne. Maailma on ottanut hengähdystauon ja Greta Thunberg on hetkeksi kadonnut maailman mediamaisemasta.

Valoa on tunnelin päässä, mutta tunneli on pitkä ja ahdas

Asioilla on tapana järjestyä, ja siksi epätoivoon ei ole syytä vajota. Asiat ovat mitä ovat ja niiden kanssa pitää oppia elämään. Tapahtumat tapahtuvat ja tämä kestää sen mitä se kestää. Pyörät pyörivät yksittäisen ihmisen huolista ja ahdistuksesta riippumatta.Nyt tämä on täallaista ja huomenna jo toisenlaista.

Minusta on mahtavaa, että ensimmäisen kerran ihmiskunnan historian aikana kaikki ihmiset kamppailevat samaa vihollista vastaan. Jossain vaiheessa pandemian selkä taittuu ja virus kesytetään. Maailmassa on suuria ajattelijoita ja kirkkaita aivoja. Monet näistä aivoista työskentelevät tämän ongelman parissa vuorokauden ympäri.

Jos olisin valaistunut hengellinen opettaja, opettaisin, että nyt on oivallinen aika aloittaa pitkä romaani, ahmia pari sarjaaa njetflixistä, pelailla perheen lasten kanssa korttia ja lautapelejä, opiskella jokin kiinnostava juttu, tehdä kevätsiivous tai lopettaa tupakointi. Mutta minä vain arvailen. En kirjoita vakaumuksella ta varmuudella, vaan kaikella puutarhatontun kokoisen multippeliskleroottisesti orientoituneen idiootin epävarmuudella. Toinen harkinnan arvoinen vaihtoehto on vetää pää täyteen ja odottaa, että taivas huomenna putoaa niskaan.

Minä luotan, että maailma pelastuu ja hyvä voittaa. Kevät koittaa ja aurinko nousee varmasti vielä huomennakin. Mikä pahan tappaisi?

Warning: Coronavirus

COVID-19 kertaus

Koronavirus alkoi olemassaolevien tietojen mukaan joulukuussa 2019 Wuhanissa, Kiinassa.COVID-19 tulee sanoista Corona virus disease sekä vuodesta, jolloin virus havaittiin.

Viruksesta käytetään myös täsmällisempää nimeä, SARS-CoV-2, joka tulee sanoista Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus Disease-2. Kaikki hyvin tähän asti.

Mitä koronavirus aiheutta?

Koronavirus tunkeutuu hengityselinten epiteelisoluihin, monistuu niissä ja infektoi uusia soluja. Yleensä oireet ovat lieviä, mutta riskiryhmään kuuluvilla, iäkkäillä ja tupakoivilla keuhkojen hapenottokyky voi romahtaa.

Virus valtaa solun ja valjastaa sen kopioimaan virusta. Näin solun normaali toiminta loppuu. Solut reagoivat infektioon erittämällä sytokiinejä, jotka kutsuvat paikalle kehon oman immuunijärjestelmän. Tulehdusreaktion seurauksena keuhkojen toiminta heikkenee ja keuhkoihin kerääntyy nestettä.

Nykyiseen koronaviruspandemiaan on sairastunut vähintään 190 tuhatta ihmistä ympäri maailman. Todennäköisesti tartunnansaaneita on monikymmenkertainen määrä, sillä monet tapaukset eivät koskaan tule terveysviranomaisten tietoon.

Sairauteen on kuollut viimeisten tilastojen perusteella ainakin 7533 ihmistä.

Kiinan jälkeen Italia, Iran ja Eespanja ovat kohdanneet rajuimman iskun. Eurooppa on taudin keskus. Kiinassa epidemia on osoittanut laantumisen merkkejä ja tänään todettiin vain yksi uusi tapaus.

Epidemian kestosta on esitetty valistuneita arvauksia, mutta on luultavaa, että se kestää ainakin neljä kuukautta. Synkimpien arvioiden mukaan epidemia jatkuu pari vuotta.

Suomessa ja Euroopassa tilanne pahenee päivä päivältä. Hallitus ja viranomaiset päättivät eilen ottaa valmiuslain käyttöön: tämä antaa hallitukselle tarvittavia työkaluja koronavirusepidemian taloudellisten ja inhimillisten vaurioiden minimoimiseen. Koulut suljetaan huomisesta alkaen. Rajat menevät kiinni. Ihmisten liikkumista ja kokoontumisia voidaan tarvittaessa rajoittaa. Luvassa on ainakin alkuun 5 miljardin ensiapupaketti talouden toiminnan turvaamiseksi. Etlan edustajan mukaan todellinen tarve on kolminkertainen ja pitää suotavana, että Suomi ottaa edullista lainaa taatakseen yhteiskunnan ja talouden toimivuuden sekä ehkäistäkseen konkursseja ja suurtyöttömyyttä.

Taudin tarttuvuutta ja leviämistä määrittävä ns. serial interval on keskimäärin neljä päivää. Se asettuu jokseenkin samalle tasolle kuin useimmat influenssaepidemiat. Tämä tarkoittaa, että taudin tartuttua menee keskimäärin neljä vuorokautta oireiden alkuun. Tästä syystä koronavirus leviää hyvin tehokkaasti.

Eilen todettiin ensimmäinen koronavirustartunta Grönlannissa.

Tietenkin tästä tulee helvetin tylsää ja kamalan vaikeaa

Haluttomasti arvaan, että taloudellisesti hyvin monet joutuvat tämän kriisin seurauksena hyvin ahtaalle. Tilannetta ei helpota ylivilkkaat seinille hyppivät lapset yhtään sen enempää kuin hiljainen tai liian puhelias kumppani.

Karanteenissa tilat käyvät ahtaiksi ja seinät kaatuvat niskaan. Monia uhkaa mökkihöperyys. Päiviä voi piristää erilaisilla haasteilla. Tässä on eräs:

Einsteinin arvoitus

Pitkässä rivissä sijaitsee viisi taloa, jotka kaikki ovat keskenään eri värisiä. Joka talossa asuu sen omistaja, joka on eri kansallisuutta kuin yhdenkään toisen talon asukas. Talonomistajat nauttivat kaikki eri juomia, polttavat eri savukemerkkejä ja omistavat eri lemmikkieläimiä. Yksikään ei siis juo samaa juomaa, ei polta samoja savukkeita eikä pidä samaa lemmikkiä kuin yhdenkään toisen talon omistaja.

Vihjeet:

1. Englantilainen asuu punaisessa talossa.
2. Ruotsalaisella on lemmikkinään koira.
3. Tanskalainen juo teetä.
4. Vihreä talo on valkoisen talon vasemmalla puolella heti sen vieressä.
5. Vihreän talon omistaja juo kahvia.
6. Pall Mallia polttava omistaja pitää lemmikkinään lintuja.
7. Keltaisen talon omistaja polttaa Dunhill-savukkeita.
8. Keskimmäisen talon omistaja juo maitoa.
9. Norjalainen asuu talossa, joka sijaitsee ensimmäisenä vasemmalta.
10. Blends-savukkeita polttavan asukkaan naapurilla on kissa.
11. Hevosta lemmikkinään pitävä asuu Dunhillia polttavan naapurina.
12. Bluemastersia polttava talonomistaja juo olutta.
13. Saksalainen polttaa Prince-savukkeita.
14. Norjalainen asuu sinisen talon naapurina.
15. Blends-savukkeita polttava talonomistaja asuu vettä juovan naapurina.

Kysymys kuuluu: kenen lemmikkinä on kala?

Maailmalla tilanne ei ole parempi kuin meillä

Koronavirukseen sairastuneet täyttävät sairaalat myös Ruotsissa. Karoliinisen yliopistosairaalan hoitaja Sara Johnsrud kertoo hoitohenkilökunnan musertuvan työtaakan alle.

Kalifornia on käskenyt yli 65-vuotiaita pysymään kotona koronavirusepidemian vuoksi. Arnold Schwarzenegger kehottaa kaikkia tottelemaan Kaliforniaan asetettua sääntöä, jonka mukaan yli 65-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee eristää itsensä muista ihmisistä. Koska Schwarzenegger on 72-vuotias, tulee myös hänen pysytellä visusti kotonaan.

Arnoldilla on kavereinnaan ainakin miniaasi, minihevonen ja koira. Minulla on kolme kissaa, joiden kanssa voin jakaa huoleni.

Italiassa terveydenhuolto on pahasti ylikuormittunut ja viimeisen vuorokauden aikana menehtyi 349 italialaista. Poikkeusolojen tarkoituksena on välttää Italian kohtalo. Toivotaan, että valmiuslaki toimii.

Ranska on ilmoittanut rajoituksista liikkumiseen. Kotoaan saa poistua vain töihin, kuntoileman, ruokakauppaan ja lääkäriin. Espanjan tilanne muistuttaa päivä päivältä enemmän Italiaa.

Italiassa koronavirukseen on viime vuorokauden aikana kuollut 349 ihmistä. Kaikkiaan kuolemantapauksia on yli 2 100, eniten Kiinan jälkeen. Koronavirustartuntoja on vahvistettu lähes 28 000. Neljä päivää aiemmin tartuntoja oli tavattu noin 15 100. THL:n mukaan Italian terveydenhuoltojärjestelmä on pahasti ylikuormittunut. – IS

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kertoi tiedotustilaisuudessa tänään, että hallitus suosittelee kaikkien lukioiden, aikuiskoulutuksen yksiköiden, korkeakoulujen ja yliopistojen siirtymistä keskiviikosta alkaen etäopetukseen. Ruotsi ei kuitenkaan sulje peruskouluja, esikouluja tai päiväkoteja. – Viimeisen tiedon mukaan Ruotsi voikin sulkea peruskoulut, mutta kuka noista ruotsalaisista ottaa selvää. Löfvenin mukaan Pohjoismaat tekevät samanlaisia päätöksiä, mutta hieman eri tahtiin.

Etlan ennusteen mukaan Suomen talous voi supistua tänä vuonna jopa 5 %. Sille ei voi mitään, koska koko maailma on samassa tilanteessa. Volkswagen ja Fiat-Chrysler sulkeavat suurimman osan Euroopan tehtaistaan. Yhdysvalloissa pörssikurssit syöksyivät nopeammin kuin kertaakaan kolmeenkymmeneen vuoteen. Mitään tällaista ei Wall Streetillä ole koettu sitten vuoden 1987 ”mustan maanantain”.

Talous on vapaassa pudotuksessa, mutta pohjalta on sitten hyvä ponnistaa uuteen kasvuun. Eikö? Monet asiat muuttuvat peruuttamattomasti.

Yhdysvalloissa Trumpin hallinto on reagoinut koronavirusepidemiaan ensimmäistä kertaa aikuisten oikeasti. Luvassa on merkittäviä taloudellisia helpotuksia yritysten verotukseen, tukipaketteja, taloudellista apua köyhille mm. 1000 dollarin shekki parin viikon sisällä, palkallista sairaslomaa koronavirukseen sairastuneille, testejä lääkäriasemilla ja ostoskeskuksissa, kehotus välttää yli kymmenen henkilön kokoontumisia ja pysyä mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa jne.

Yhdysvalloissa aloitetaan ensimmäinen koronavirusrokotteen testi 45 aikuiselle jo tänään. Rokote ei sisällä SARS-CoV-2-virusta, vaan osan viruksen geneettistä koodia. Tutkimuksen järjestää ja rahoittaa National Institute of Health (NIH) ja se toteutetaan Seattlessa.

Hong Kongissa on havaittu, että koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantuneiden keuhkojen hapenottokyky on merkittävästi heikentynyt. Joillain parantuneilla on todettu jopa 20-30 % alenema hapenottokyvyssä ja arpeumia keuhkoissa.

Euroopan unionia on kritisoitu siitä, että se on jättänyt Italian oman onnensa nojaan. Mielestäni Jaap Folmer selittää tämän hyvin:

”Healthcare was never part of the acquis. It is not a competence or responsibility of the EU. No money, power or sovereignty was ever handed over to Brussels by the member states -including Italy- to deal with these matters.”

Näin ankara epidemia tuli EU:lle ja koko maailmalle puskista. Irvileukaisimmat unionin vastustajat näkevät tässä Euroopan unionin heikkouden ja jopa lopun.

Jäsenmaat eivät kuitenkaan ole tehneet sopimuksia tai rahoittaneet unionia pandemian varalta. Vastuu terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä on haluttu säilyttää osana jäsenmaiden omaa päätäntävaltaa ja suvereniteettia.

Toisaalta EU reagoi nopeasti ja aloitti välittömästi toimet jäsenmaiden resurssien ja lääkintätarvikkeiden inventoimiseksi ja pandemian aiheuttaman taloudellisen iskun lieventämiseksi.

Kuvan lähde: Iltalehti

Valmiuslaki – mikä ja miksi?

Valmiuslain tarkoituksen on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Valmiuslaissa säädetään mm., että jos valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, toteaa maassa cvallitsevn poikkeusolot, voidaan säätää valmiuslain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Näihin sisältyy yksittäisiä lisätoimivaltuuksia, jotka voidaan ottaa käyöttöön tilanteissa, joissa niiden käyttöönotto katsotaan välttämättömäksi.

Tärkein pointti valmiuslaissa on koko valtakuntaa koskevan päätöksenteon tehostaminen. Hallitus tekee poikkeusoloissa kaikkia koskevia päätöksiä. Normaalisti näistä päättää paikalliset viranomaiset.

Poikkeusoloja ovat valmiuslain mukaan:

1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila;
2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;
3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;
4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila;
5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Hallitus totesi, että kohdat 3 ja 5 ovat toteutuneet ja edellyttävät valmiuslakia. Lain puitteissa ihmisten kokoontumista ja liikkumista voidaan rajoittaa, lääkkeiden ostoa säännöstellä, rajat laitetaan kiinni jne. Kyllä niistä on jo puhuttu mediassa melkoisesti. Jatketaan tästä huomenna uusien juttujen kanssa.

Tilanne maailmalla
Koronapäiväkirja – maanantai 16.3.2020

Nukuin yllättävän hyvin ja heräsin viideltä aamulla. Kirjoittaminen maistui tervalta, joten olen lähinnä seurannut hallituksen tiedotustilaisuutta ja siihen liittyviä keskusteluja.

Eilen illalla ja yöllä tapahtui jälleen valtavasti. Kaikkea ei enää pysty mitenkään järkevästi prosessoimaan. Informaatiotulvaan on jo helppo hukkua. Yhdysvalloissa New York ja Los Angeles suljettiin julkisten tilojen, kuten ravintoloiden ja teattereiden osalta. Jo siitä voisi kirjoittaa pitkästi, mutta enpä kirjoita.

Tänään maanantaina oli suomalaisittain dramaattisin päivä sitten maailmansotien. Suomessa tunnustettiin poikkeusolot ja hallitus toimi poikkeuksellisen rohkeasti. Tämä tulee  varmasti vielä aiheuttamaan  itkua ja ärräpäitä, mutta nyt olen pelkästään kiitollinen siitä, että uhkaan vihdoin ja viimein suhtaudutaan riittävällä vakavuudella.

Sanna Marin kirjoitti nimensä pysyvästi Suomen historiaan. Tai ehkäpä pitäisi sanoa, että Sanna Marinin ensimmäinen hallitus, koska jo nyt uskallan ennakoida, että tämä ei jää Sanna Marinin ainoaksi hallitukseksi.

Aivan viime hetkillä nuorten naisten kokematon hallitus osoitti päättäväisyyttä, rohkeutta ja vastuunkantokykyä. Se, mitä tämän jälkeen tapahtuu, jää nähtäväksi.

Thomas Pueyo – Coronavirus: Why You Must Act Now (1)

Luin aamulla kiinnostavan artikkelin. Se toimii alustuksena ja pohjana tämänpäiväiselle päiväkirjamerkinnälleni. Referoin ja kommentoin tähän joitain artikkelin ydinkohtia.

Koronavirus tulee ja huomattavan suuri osa väestöstä sairastuu. Osa kuolee. Se on tosiasia. Koronavirus etenee eksponentiaalisella nopeudella. Se hiipii ja vaanii päiviä, jopa viikkoja, ja sitten yllättäen tartuntakäyrä nousee jyrkästi pystysuoraan ylös ja tauti on jo kaikkialla. Kukaan ei ole suojassa.

Sairaalat ja terveyskeskukset täyttyvät ja ylikuormittuvat. Lääkärit ja hoitohenkilökunta väsyy ja voi murtua paineen alla. Potilaita on pakko hoitaa sairaaloiden ja terveysasemien käytävillä. Osa sairastuneista jää ilman hoitoa.

Kun sairalaat ylikuormittuvat – ja ne ylikuormittuvat lähes varmasti – lääkäreiden on päätettävä kenelle annetaan happea ja kenen annetaan vain kuolla.

Näin tapahtui Kiinassa, näin tapahtuu Italiassa ja Espanjassa. Pian tämä tapahtuu myös meillä.

Kysymys ei ole siitä tapahtuuko tämä, vaan siitä tapahtuuko tämä tällä vai ensi viikolla!

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta arvelee, että tartunnansaaneita on jo 20-30 kertaa enemmän, kuin tilastot kertovat. Myös Yhdysvalloista ja Ranskasta on esitetty samanlaisia arvioita.

Minnesotan yliopiston tutkimuskatsauksen mukaan COVID-19 leviää nopeasti myös oireettomien taudinkantajien kuljettamana. Valitettavasti on huomattu, että toisin kuin kuviteltiin, lapset, nuoret ja aikuiset eivät ole vakavamman taudin ulottumattomissa. Myös nuoret voivat sairastua vakavasti.

Sekä Italiassa, että Hollannissa on tehohoidettavana useita alle 50-vuotiaita; nuorimmat ovat 16-vuotiaita. Ainakin yksi 20-vuotias on kuollut koronavirukseen. Idris ”Luther” Elba sairastui.

Sosiaalinen eristäytyminen (social distancing)

Ainoa keino vaikuttaa sairauden leviämiseen on sosiaalinen eristäytyminen. Thomas Pueyo kirjoittaa, että sosiaaliseen eristäytymiseen täytyy ryhtyä jo tänään. Huomenna on jo myöhäistä.

Sosiaalinen eristäytyminen on ainoa tapa hidastaa tautia ja estää sairaaloiden ja terveyskeskusten ylikuormittuminen. Näin taudin leviäminen jatkuu pidempään, mutta sairaalahenkilökunnan ja sairaaloiden kantokykyä ei ylitetä.

Sosiaalisella eristäytymisellä ja poikkeusolojen ohjeilla madalletaan siis tartuntojen käyrää. Käyrä venyy ajallisesti, mutta jokainen vakavasti sairas potilas saa tarvitsemansa hoidon ja väistämättömät hoidonpuutteen aiheuttamat kuolemantapaukset vähenevät.

Vastuu on kaikilla, vaikka yhteiskunta kantaa raskaimman taakan

Poliitikoilla, uskonnollisten yhteisöjen- ja yritysten johtajilla on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa taudin etenemiseen. Sosiaalinen eristäytyminen antaa arvokasta aikaa.

Toivon, että kukaan ei toimi niin vastuuttomasti kuin Trumpin kannattajiin kuuluva ”megakirkon” pastori Guillermo Maldonado Floridasta, joka kehottaa ihmisiä pakkautumaan kirkkoihin rukoilemaan:

“Do you believe God would bring his people to his house to be contagious with the virus? Of course not,” pastor Guillermo Maldonado said, according to the Miami Herald. “If we die, we die for Christ. If we live, we live for Christ, so what do you lose?”

Mihin menet Eurooppa?

Rajat sulkeutuvat kaikkialla maailmassa ja jopa rajojen sisälle syntyy rajoja. Tämä on osoittaa, kuinka poikkeuksellisista oloista on kyse. EU on luvannut joustoa budjettikuriin, kerää koronavirusrahastoa ja valmistautuu auttamaan jäsenvaltioita sellaisissa asioissa, joihin EU:lla on mandaatti.

Sosiaali- ja terveyskysymykset ovat jäsenvaltioiden oman lainsäädännön ja harkinnan piirissä. Jäsenvaltiot ovat luvanneet masiivisia tukipaketteja talouden, yrittäjien ja työllisyyden tukemiseksi. Myös EU on ilmoittanut, että pandemian aiheuttaman taloudellisen iskun lievittämiseksi tehdään kaikki voitava.

Kiina antoi Euroopalle ja muulle maailmalle aikaa välittömillä ja rajuilla toimilla, mutta ikävä kyllä Kiinan toimia epäiltiin, aivan kuten epäiltiin koronavirusepidemian mahdollisuutta rantautua Eurooppaan. COVID-19 kuitenkin pyyhkäisi Euroopan ja koko maailman yli kuin tsunami. Kaikki muuttui muutamassa päivässä.

Kuinka maailma herää tästä painajaisesta on arvoitus

Koronavirus etenee nyt eksponentiaalisesti. Tartunnansaaneita on kymmeniä kertoja enemmän, kuin virallisista tilastoista voi päätellä. Italia on se peili, johon meidän tulee peilata kehitystä. Espanja, Ranska ja Saksa kulkevat Italian viitoittamaa tietä. Pahin on vielä edessä. Siksi oli tärkeää, että hallitus tänään teki inhottavat, mutta rohkeat ja välttämättömät päätökset.

2-4 viikossa koko maailma pysähtyy. Suuri osa maailmasta on jo pysähtynyt. Ovet laitetaan kiinni ja lukitaan. Ulkona on kylmää ja pimeää. Näkymätön tappaja voi vaania missä vain. Pelko kasvattaa pelkoa, mutta tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, kuten Paasikivi tiesi.

Tämä on nationalistien märkä uni: rajat laitetaan kiinni ja eristäydytään muusta maailmasta. Tietenkään tällaisessa tilanteessa ei ole muuta ratkaisua. Kenellekään tämä ei tule olemaan helppoa pidemmän päälle. Monet menettävät työnsä ja monet yritykset ajautuvat konkurssiin. Se on hyvin surullista.

Ulkorajojen sulkeminen ei tarkoita, etteikö myös maan sisäistä liikkumista voitaisi rajoittaa. Tshekissä jopa yksittäisiä kaupunkeja ja kyliä on asetettu eristykseen, joten kansallisten rajojen sulkemisesta voidaan vielä päätyä rajumpiin liikkumista rajoittaviin toimenpiteisiin.

Nyt sulkeutuu Suomi. Tämä on äärimmäisen kova toimenpide, mutta se on ainoa varma tapa säästää ihmishenkiä. Me haluamme välttää Italian ja Espanjan kohtalon.

Kiinassa karanteenit ja eristäminen katkaisivat epidemian selän. Muualla maailmassa COVID-19 on karannut hallinnasta. Italian kriisiä on perusteltu:

 1. maailman toiseksi vanhimmalla väestöllä
 2. italialaisten alhaisella käsienpesuaktiivisuudella
 3. viranomaisten liian hitaalla ja flegmaattisella toiminnalla
 4. italialaisten halailu- ja poskisuudelmakulttuurilla
 5. italialaisten yhteisöllisyydellä
 6. turismilla

Kiinassa COVID-19 levisi aluksi eksponentiaalisesti, kunnes rajujen toimenpiteiden ja karanteenien jälkeen taudin eteneminen talttui. Virus kuitenkin livahti tiiviin verkon läpi. Nyt taistelemme koronaviruspandemiaa vastaan, eikä kukaan voi sitä enää pysäyttää.

Ainoa tapa taistella tätä näkymätöntä tapaajaa vastaan on hidastaa taudin leviämistä, jotta lääkäreille ja sairaaloille jää aikaa, eikä koidu toivottoman raskasta potilasruuhkaa pienen ajan sisällä. Aikanaan tähän tautiin kehittyy ainakin osittainen immuniteetti. Ehkä sitä ennen kehitetään rokote. Asiantuntijoiden mukaan koronavirus on tullut jäädäkseen, mutta ehkä se tulevaisuudessa muistuttaa enemmän tavallista flunssaa.

Mitä nyt tiedetään?


Kaaviossa Etelä-Korean, Italian ja Iranin tautitapaukset peittävät näkyvistä pelottavan faktan. Se näkyy, kun zoomataan lähemmäksi kaaviota (toinen kaavio). Siitä nähdään, että tilanne Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja Britanniassa noudattaa lähes samaa mallia kuin taudin eteneminen Italiassa, Iranissa ja Etelä-Koreassa.

Ennuste on synkkä.Oheinen kaavio osoittaa sen, miksi Kiinan toimintamalli on oikea: jokaisessa kiinan provinssissa tartuntojen määrät etenevät tasaisesti, vaikka ne olisivat voinut kasvaa eksponentiaalisesti. Näiden kaavioiden perusteella sosiaalinen eristäminen toimii, eikä tautitapaukset karkaa hallinnasta. Epidemia venyy, mutta pysyy hallinnassa. Näin sairaalat eivät ylikuormitu ja aikanaan epidemia helpottaa.

Yhdysvaltojen tilanne on huolestuttava. Washingtonin osavaltiossa koronavirustartunnat lisääntyvät eksponentiaalisesti. Huolta aiheuttava ”amerikkalainen ilmiö” on, että kuolleisuus tautiin oli eräässä vaiheessa 33 %. Tiedetään, että kuolleisus koronavirukseen on jotain 0,5 ja 5 prosentin väillä, joten miten se voisi olla 33 %?

Tutkimuksessa selvisi, että tauti oli jyllännyt osavaltiossa jo pidempään, mutta koska koronavirusta ei aktiivisesti testattu, tartunnan saaneet jäivät piiloon. Sairastuneiden koknaismäärä on mysteeri, mutta matemaattisten mallien perusteella voidaan todettujen tapausten perusteella laskea, että tauti on alkanut USA:ssa ennen Italiaa, ja että tartuntoja on monikymmenkertainen määrä todettuihin tapauksiin verrattuna. On luultavaa, että ythdysvalloissa tartunnan saaneita on jo 100-150 tuhatta ja koronavirukseen kuolleita saattaa todellisuudessa olla sadoista muutamaan tuhanteen, mutta ne ovat jääneet koronatutkan ulkopuolelle.

Washingtonissa kolmesta varmistetusta tapauksesta yksi kuoli, joten kuolleisuudeksi määräytyi 33%, mutta todellisuudessa tämä on vain jäävuoren huippu.

Entäpä tulevaisuus

Tartunnan saaneet ihmiset, jotka kuolevat, kuolevat keskimäärin 17,3 päivää tartunnan saamisen jälkeen. Niinpä Washingtonin osavaltiossa 29.2. kuollut henkilö sai tartunnan luultavasti joskus kahdennentoista päivän paikkeilla. Koska kaikkia tapauksia ei diagnosoida, niiden määrä voidaan laskea likimääräisesti:

”Now, use the average doubling time for the coronavirus (time it takes to double cases, on average). It’s 6.2. That means that, in the 17 days it took this person to die, the cases had to multiply by ~8 (=2^(17/6)). That means that, if you are not diagnosing all cases, one death today means 800 true cases today.”

Kun Washingtonin osavaltiossa 22 ihmistä oli kuollut koronavirukseen, tautitapauksia oli edellisen matemaattisen kaavan perusteella noin 16 000. Mutta ei vielä hätiköidä.

19 kuolemantapausta muodosti yhden ryppään, joka voidaan tasoittaa yhtälössä yhdeksi kuolemaksi. Näin tartunnan saaneiden määrä putoaa kolmeen tuhanteen. Kun vielä erilaiset muuttujat lasketaan yhtälöön, putoaa tartuntojen määrä hieman yli tuhannen tuntumaan. Se on kymmenkertainen määrä todettuihin tapauksiin verrattuna.

”France claims 1,400 cases today and 30 deaths. Using the two methods above, you can have a range of cases: between 24,000 and 140,000.”

Havaittujen tartuntojen määrä ei kerro totuutta tartuntojen määrästä. Todellisuudessa sairastuneita on monikymmenkertaisesti havaittuja tapauksia enemmän. Tähän ymmärtääkseni Markku Tervahauta viittasi. Mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että pahin on vielä edessä, mutta nyt tehdyt toimenpiteet hidastavat taudin etenemistä ja ehkäisevät sairaaloiden ylikuormittumista.

Hallituksen linjaamat toimenpiteet:

1. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

2. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

4. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

5. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

6. Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

7. Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

8. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

9. Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

10. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

11. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

12. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

13. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

14. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

15. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

16. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

17. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

18. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

19. Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

Päätökset ja suositukset saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Hallituksen poikkeusolojen käytännöt ovat voimassa alustavasti 13.4. asti. Nämä ovat kovia, mutta olemassaolevien tietojen valossa välttämättömiä ratkaisuja.

Olen aiemmissa päiväkirjahuomioissani arvostellut THL:sta, suomalaista viranomaistoimintaa. Nyt haluan kiittää rohkeasta ja vastuullisesta toiminnasta poikkeuksellisissa oloissa. Edessä on kovat ajat. Me kaikki kannamme yhdessä tätä taakkaa, mutta jonain päivänä taakka kevenee. Pohjalle on ikävä kyllä vielä matkaa, mutta lopulta aurinko nousee ja voimme kömpiä koloistamme ilman pelkoa.
Koronapäiväkirja – sunnuntai 15.3.2020

74. päivä

Tämän kokoluokan globaaleja tapahtumia mahtuu yksi tai kaksi vuosisataan. Elämme siis poikkeuksellisia ja jopa historiallisia aikoja. Riippumatta siitä, kuinka pandemiaa tarkastellaan, tuntuu kuin eläisimme katastrofielokuvan sisällä.

Contagion

Tästäkin suosta selvitään, vaikka ei ihan kuivin jaloin

COVID-19 herättää tietenkin pelkoja, mutta toivottomuuteen ei pidä heittäytyä. Hieman vähemmälle huomiolle uutisoinnissa on jäänyt tieto, että Kiinassa tilanne paranee päivä päivältä, ja pahin siellä on jo takanapäin. Joissain Kiinan provinsseissa ei ole todettu ainuttakaan uutta tartuntatapausta sitten helmikuun 19. päivän. Päivittäin jopa 1500 kiinalaista potilasta paranee koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Suurin riski on iäkkäillä ja perussairailla. Nuorilla ja hyväkuntoisilla tauti voi olla lähes oireeton.

COVID-19-viruksesta on jo olemassa yli sata harvinaista mutaatiota. Nämä jakautuvat kahteen ryhmään: L- ja S-alatyyppiin. L-alatyyppi on aggressiivinen ja jopa tappava, mutta S-alatyyppi aiheuttaa yleensä vain lievän, jopa huomaamattoman taudin.

China Dailyn mukaan kiinalaiset tutkijat havaitsivat, että COVID-19 on kehittynyt kahdeksi yleiseksi alatyypiksi. Näiden tutkiminen voi auttaa riskiarvioinneissa ja hoitokeinojen kehittämisessä. Nämä viruksen alatyypit ovat L- ja S-alatyyppi. L-alatyyppi on selvästi aggressiivisempi ja se levisi nopeasti etenkin Wuhanin epidemian kriittisimmässä vaiheessa.

Vähemmän aggressiivinen ja lievempiä oireita aiheuttava COVID-19-viruksen S-alatyyppi on hieman yleistynyt Kiinassa taudin leviämisen seurauksena, mutta L-alatyyppiä sairastaa jopa 70 % tartunnan saaneista.

Tutkijat tunnistivat 149 mutaatiota uuden koronaviruksen 103 sekvensoidussa genomissa. Nämä voitiin edelleen jakaa kahteen päätyyppiin. Asiantuntijoiden oletus on, että mutaatiot ovat tapahtuneet melko hiljattain.

Tutkimus, jonka otsikko on ”SARS-CoV-2:n alkuperä ja jatkuva kehitys”, julkaistiin tiistaina vertaisarvioidussa National Science Review -lehdessä. Tutkimuksen tekivät Pekingin ja Shanghain yliopistojen ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat. Tutkijat korostivat, että tutkimus oli varsin pieni.Vielä ei tiedetä, kuinka L-tyypin kannat kehittyivät S-tyypistä ja kuinka nämä mutaatiot vaikuttavat viruksen leviämiseen ja patogeneesiin.

Laumaimmuniteetti Britannian malliin?

Britanniassa on jo harkittu laumasuojan hankkimista altistamalla riittävän suuri osa nuorista ja hyväkuntoisista taudille, jotta taudin leviäminen saarivaltakunnassa estyisi. Teoria on, että vanhukset ja perussairaat eristetään ja taudin annetaan jyllätä nuorten ja terveiden keskuudessa. Kun riittävän suuri osa väestöstä saa immuniteetin koronavirukselle, tauti ei enää leviä ja väestö on turvassa.

Tällainen koko kansakunnan ihmiskoe on herättänyt huolta ja epäilyjä. Monet asiantuntijat ovat varoittaneet, että mitään takeita immuniteetin muodostumisesta ja laumasuojasta ei ole.Ideana ajatus on hyvä; se ehkäisisi todennäköisesti myös saman koronakannan tulevat epidemiat. Vaarana on, että nopeasti mutatoituvaan tautiin ei muodostu immuniteettia ja koe menee reisille, jolloin suuri osa altistuu turhaan koronavirustartunnalle.

‘Our aim is to try and reduce the peak, broaden the peak, not suppress it completely’: Sir Patrick Vallance, chief U.K. scientific adviser”

Ison-Britannian johtava tieteellinen neuvonantaja Patrick Vallance sanoi, että laumaimmuniteetti on vaihtoehto, jota hallitus tutkii pyrkiessään hillitsemään COVID-19-viruksen leviämistä. Tavoitteena olisi antaa immuniteetin kehittyä väestötasolla ihmisille, joilla on pienin riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Tavoitteena on siis antaa laumaimmuniteetin kehittyä, jotta riittävän monet ihmiset ovat immuuneja taudille. Näin taudin etenemistä voidaan hidastaa, mikä suojelee sellaisiakin ihmisiä, joilla on suurin riski kuolla koronavirustartunnan aiheuttamaan sairauteen.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ehdotetun idean tarkoituksena on erottaa pienemmän riskin ihmiset korkeamman riskin ryhmästä, johon kuuluvat yli 70-vuotiaat sekä ihmiset, joilla on perussairauksia. Teorian mukaan pienen riskin ryhmässä 60 % sairastuminen kehittää laumaimmuniteetin, joka suojaa kaikkia. Etuna tällaisesta on, että se ehkäisisi saman viruskannan tulevia epidemioita ja säästäisi valtavasti julkisen talouden resursseja.

Tuntematon tuntematon ja musta joutsen

Maailmamme muuttuu nopeammin, kuin kertaakaan sotien jälkeen. Vuoden päästä keväällä maailma on varmasti hyvin erilainen kuin tänään. Millaisia tulevat muutokset ovat ja kuinka ne vaikuttavat maailmaan? Sitä ei kukaan voi varmasti tietää. Edessämme on tuntematon tuntematon.

Yhden positiivisen asian olen huomannut: koronavirusepidemia tuo perspektiiviä asioihin ja näyttää siltä, että tyhjänpäiväinen nahistelu triviaaleista asioista on jo vähentynyt. Parhaiten selviämme, jos kaikki puolueet tekevät yhteistyötä koronaviruksen vahinkojen minimoimiseksi.

Kirjoittaessani tätä todettuja koronavirustartuntoja on Suomessa 244. Ulkoministeriö kehottaa välttämään ulkomaanmatkoja. Epidemia näkyy jo arjessa. Ihmiset välttelevät liikkumista kaupungillla. Karanteeneja on asetettu ja monet ihmiset ovat mahdollisuuksien mukaan asettaneet itsensä ja perheensä vapaaehtoiseen karanteeniin.Taksikuskit ja ravintolatyöntekijät kertovat samaa: hiljaista on. Tavastia-klubi laittoi ovet kiinni jo perjantaina koronaviruksen vuoksi.

Viro sulkee rajansa ja estää ulkomaalaisten pääsyn maahan 17. maaliskuuta alkaen. Donald Trumpin koronavirustesti oli negatiivinen, mutta Espanjan pääministeri Pedro Sanchezin vaimon koronavirustesti oli positiivinen. Javier Solana kuoli tautiin.

Ranskan pääministeri Edouard Philippe kertoi lauantaina, että maassa suljetaan kahvilat, ravintolat, elokuvateatterit ja kaupat lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä alkaen. Ainoastaan apteekit, bensa-asemat ja ruokakaupat pysyvät auki. Lauantaihin mennessä 4500 ranskalaista oli sairastunut ja 91 kuollut koronavirustartunnan seurauksena. Koronavirus sulkee myös Kanariansaaret.

Itävalta myöntää heti neljän miljardin euron tukipaketin koronavirusepidemian vuoksi talousvaikeuksiin joutuneille yrityksille. Kiinalaisten mukaan koronaviruksella voi olla pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Osa parantuneista kärsii keuhkojen vajaatoiminnasta.

Väkilukuun suhteutettuna koronavirus runtelee Italiaa todella kovalla kädellä. Syynä pidetään viranomaisten hidasta reagointia, tiivistä yhteisöllisyyttä ja maailman toiseksi iäkkäintä väestöä.

Lukuja sunnuntaina 15.3.2020:

Kiinassa tartuntoja 80 995 ja kuolleita 3199

Italiassa tartuntoja 21 157 ja kuolleita 1441

Iranissa tartuntoja 13 938, kuolleita 724

Etelä-Koreassa tartuntoja 8162, kuolleita 75

Espanjassa tartuntoja 7753, kuolleita 291

Saksassa tartuntoja 5426, kuolleita 11

Ranskassa tartuntoja 4499, kuolleita 91

Yhdysvalloissa tartuntoja on nyt 3083, kuolleita 60

Sveitsissä tartuntoja 2217, kuolleita 14

Norjassa tartuntoja 1205, kuolleita 3

Iso Britanniassa tartuntoja 1143, kuolleita 21

Alankomaissa tartuntoja 1135, kuolleita 20

Ruotsissa tartuntoja 1024, kuolleita 2

Koko maailma: tartuntoja 162868, kuolleita 6070

Live-seuranta

”Korona sattui iskemään maailmaan tilanteessa, jossa vanhoja ajattelutapoja oli jo ehditty kyseenalaistaa monelta suunnalta. Ilmastonmuutos, toistuvat pakolaiskriisit, poliittisen järjestelmän heikkeneminen ja kansainvälisen järjestyksen horjuminen ovat kaikki vahvistaneet sellaista ajatusta, että maailmassa on jotain vikaa.” Saska Saarikoski / HS

Tänään Itävalta kielsi yli 5 henkilön kokoontumiset. Italiassa sairastuneiden määrä ylitti 21 000 ja Espanjaan julistettiin poikkeustila.

Kiina osti koko maailmalle arvokasta aikaa

Varmasti ei voida tietää kauanko kiinalaiset pimittivät tietoa uudesta ihmisiin tarttuvasta koronaviruksesta. Todennäköisesti kiinalaiset viranomaiset reagoivat nopeammin ja aktiivisemmin kuin viranomaiset monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa.

Kiinassa on valtavasti moitittavaa, mutta kukaan ei voi enää kiistää kiinalaisten tehokkuutta ja edistymistä. Kun Yhdysvallat on Trumpin hallinnon aikana vetäytynyt kuoreensa ja luopunut maailman johtajan asemasta, Kiina kärkkyy tuota asemaa.

Kiina on taloudellisesti, teknologisesti ja sotilaallisesti saavuttanut Yhdysvallat ja menee varmasti pian ohi (jos ei jo ole mennyt). Kiinan etuina on terveempi ja koulutetumpi väestö kuin USA:ssa sekä maailman massiivisin teollisuuspotentiaali. Kiinan vaikutusvalta ja omistukset ovat kasvaneet kaikkialla maailmassa Afrikasta Eurooppaan. Tämä lienee yksi muutos maailman geopoliittisessa tilanteessa epidemian jälkeen.

Kiinan rajut toimet Wuhanin tartuntojen eristämiseksi herättivät länsimaissa hämmennystä, mutta kun nyt katselee Eurooppaa ja maailmaa, kiinalaisten toimet asettuvat kontekstiin. Nyt olisi järkevää ottaa opiksi kiinalaisten ja italialaisten kokemuksista, eikä toistaa Italian virheitä.

Wuhanin asettaminen karanteeniin oli jotain uskomatonta. Kaupunki on samaa kokoluokkaa Lontoon ja New Yorkin kanssa. Kun sairaalapaikat loppuivat, kiinalaiset rakensivat väliaikaisen 1000 potilaan sairaalan kymmenessä päivässä. Ja sitten toisen.

Karanteeni osui kiinalaiseen uuteenvuoteen, jolloin kiinalaiset matkustavat kotiseudulleen ja tapaavat perhettä ja sukulaisia. Kiinalaiset ymmärsivät ja ymmärtävät jotain, mitä länkkärit eivät oikein tajua: velvollisuudet menevät yksilön vapauksien ja oikeuksien edelle. Tämä näkyi Kiinan reaktiossa ja se antoi varmasti aikaa muille maille.

Kiinalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti hengityssuojaimia epidemian alusta alkaen. Toisin kuin meille on kerrottu, kiinalaisen tutkimuksen mukaan hengityssuojain suojaa tartunnalta ainakin jonkin verran.

Lääkintähenkilökunta käyttää Kiinassa suojavaatteita, joiden päälle pukemiseen menee tunti. Niiden riisuminen ja desinfioiminen on niin hankalaa, että hoitohenkilökunta käyttää vaippoja. Julkisia tiloja desinfioitiin ja desinfioidaan jatkuvasti. Desinfioivia liinoja on kaikkialla. Lakeja muutettiin Kiinassa tarpeita vastaavaksi epäröimättä.

Kiina osti tehokkailla toimillaan aikaa, jonka me tuhlasimme epäilyyn sen sijaan, että olisimme valmistautuneet ajoissa. Suomalaisten ja monien muiden maiden viranomaisten viesti oli: ei se tänne tule, ja jos tulee, se on hyvin lievä, eikä tartu moneen.

Koskakohan poliitikot alkavat kuunnella asiantuntijoita.WHO ja Euroopan tartuntatautivirasto (ECDC) tuottavat ajantasaista ja arvokasta tietoa, jota Suomen hallituksen ja viranomaisten on käytettävä päätöksiä tehtäessä.

Erilaisia salaliittoteorioita syntyi heti taudin tultua julki

Näistä ehkä eniten huomiota saivat amerikkalaisen senaattorin väite, että koronavirus karkasi kiinalaiselta huippumodernilta biologisen sodankäynnin laitokselta. Toisaalta kiinalaisdiplomaatti väitti, että koronavirus oli amerikkalaisten biologinen hyökkäys Kiinaan.

Tällaisia syytöksiä nousee aina pintaan, kun jotain pelottavaa tapahtuu. Kolmas maininnan arvoinen salaliittoteoria on, että Yhdysvalloissa koronavirukseen viittaavia havaintoja tehtiin jo viime vuonna, mutta tapauksiin liittyvistä keuhkovaurioista syytettiin julkisuudessa sähkötupakkaa. Tämän viimeisen tarinan mukaan Wuhaniin marraskuussa saapui 10 000 ulkomaalaista maailman sotapeleihin osallistuvaa vierasta. Aamerikkalaiset toivat taudin mukanaan.

Niissä jutuissa tuskin on mitään perää. Pandemiaa on osattu odottaa jo pitkään, ja monet tutkijat ovat tienneet, että kysymys ei ole siitä tuleeko pandemia, vaan siitä, koska se tulee. TEDTALKissa puhunut Bill Gates varoitti pandemiasta jo 2015, eikä hän edes ole virologi. Johns Hopkinsin tutkijat ajoivat tietokonesimulaation koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta vain kuukausia ennen Wuhanin ensimmäisiä tartuntoja.

Kiinalaiset toimivat nopeasti ja tehokkaasti jo taudin alkuvaiheessa. Wuhan ja Hubei asetettiin tiukkaan karanteeniin, kun sairastuneita oli virallisten tietojen mukaan vasta joitain satoja. Ensireaktiot maailmalla näin ankariin toimiin olivat epäuskoisia ja hämmentyneitä. Tämä lietsoi uusia salaliittoteorioita taudin todellisesta vakavuudesta.

Kiina lähetti Italiaan yhdeksän lääkäriä ja 30 tonnia lääkintävälineitä.

Mutta onko COVID-19 musta joutsen?

Ei. Asiantuntijat ja esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on pelännyt jotain tällaista jo vuosia. Varoitukset ovat kaikuneet kuuroille korville. Valtiot rahoittavat mielummin hyökkäys- kuin immuunipuolustuskykyä.

Vain murto-osalla rahasta, joka käytetään sotilasmenoihin, voitaisiin perustaa monikansalliset lääketieteen asiantuntijoista muodostuvat Medical Corps-joukot, eli nopean toiminnan lääketieteellinen valmiusryhmä, joka pystyisi puuttumaan paikan päällä epidemioihin jo niiden varhaisvaiheessa. Näin ideoi Bill Gates 2015. WHO:lla tai YK:lla ei ole tuollaiseen valmiuksia.

Yhdysvalloissa

Johns Hopkins on perustanut COVID-19 tietokannan ja kehittää järjestelmää, jolla tuhat potilasta voidaan testata koronaviruksen varalta päivässä. Useissa maissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että oireettomat tartuttajat levittävät koronavirusta huomaamatta. Tähän mennessä on kiinnitetty huomiota oireita osoittaviin potilaisiin (yskä, kuume, hengitysvaikeudet). Nyt on varmistunut, että myös oireettomat voivat kantaa ja levittää koronavirustartuntaa. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä Yhdysvaltojen terveysministeri Alex Azar totesi haastattelussa, että oireettomat eivät levitä tartuntaa.

You really need to just focus on the individuals that are symptomatic,” he said. ”It [the containment strategy] really does depend on symptomatic presentation.”

Yhdysvaltojen tartuntatautien virasto (CDC) ei myöskään pidä oireettomia tartunnan saaneita uhkana.

”Some spread might be possible before people show symptoms; there have been reports of this occurring with this new coronavirus, but this is not thought to be the main way the virus spreads,” according to the website.

Viimeisimpien tutkimusten perusteella yhdysvaltalais-asiantuntijat varoittavat, että oireettomat potilaat levittävät tautia paljon luultua enemmän.
Koronapäiväkirja – lauantai 14.3.2020

73. päivä, Ehkä jokaisen sukupolven on kohdattava vakava maailmanlaajuinen kriisi

”Eittämättä tulee mieleen hallituksen analyysi ennen finanssikriisiä vuonna 2008: se ei koske meitä. Todellisuudessa kriisi koski ja rajusti. Yhteiskunta vajosi sitkeään taantumaan – vuosiksi. Tammikuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijat kertoivat, että koronan leviäminen Suomeen on epätodennäköistä ja kyseessä ei ole erityisen tarttuva virus. Euroopan tartuntatautiviraston suomalaisasiantuntija Pasi Penttinen sanoi 13.2. Ylellä totuuden: tauti ei pysy Kiinan rajojen sisällä, syntyy etäpesäkkeitä ja maailmanlaajuisen pandemian julistaminen on lähellä.” Timo Paunonen /IS

Katsoin eilen Maailman terveysjärjestön (WHO) tiedotustilaisuuden. Yksinkertaisuudessaan viesti oli seuraava: Älkää olko tyhmiä ja luulko, ettei tämä virus kosketa omaa maatanne! Asiantuntijan mukaan huonoin tapa reagoida on olla reagoimatta. WHO kehotti testaamaan, etsimään tartuntoja ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalisesti eristäytymään. Ne eivät ratkaise pandemiaa, mutta ne antavat elintärkeää aikaa hidastamalla epidemian leviämistä ja tasoittamalla sairaaloihin kohdistuvaa painetta.

The main outcome of a teleconference with EU health ministers, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and three Commissioners was that social distancing is the most cost-effective measure at least for now and it’s not clear yet for how long. Sarantis Michalopoulos has more.

Suomen hallitus ja viranomaiset päättivät heti aluksi, että tämä epidemia ei leviä Suomeen. Koulujen ja päiväkotien sulkemisen kanssa viivytellään, vaikka viivyttelyä WHO:n asiantuntijat pitivät kaikkein vaarallisimpana.

Suomen naapurimaissa on aloitettu rajut toimet epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Paitsi Venäjällä, mutta onko venäjällä koskaan suhtauduttu kansalaisten terveyteen riittävällä vakavuudella. Venäjän tiedotuslinja on Neuvostoliiton ajoista alkaen aina ollut sama: mitään tiedotettavaa ei ole ja kaikki on harasoo. Suomalaisten viranomaisten linja on ollut tähän asti, että mitään hätää ei ole, vaikka koko maailma on paniikissa. Mahtavaa, että suomalaiset viranomaiset ymmärtävät epidemiaa paremmin kuin italialaiset ja kiinalaiset.

Argh. Tätä on hirveä pukea sanoiksi, mutta tuntuu siltä, että vihervasemmiston napanuora DDR:ään ei katkennut, vaikka DDR haudattiin jo 30 vuotta sitten. Tällä hetkellä Kokoomus on ainoa puolue, jonka jäsenet eivät jatkuvasti päästele suustaan sammakoita, ja jonka linja on pääsääntöisesti koherentti ja puolueohjelman mukainen. Muissa puolueissa on enemmän tosiasioiden tunnustamisen vastaisuutta ja ideologista paloa, kuin järkevää politiikkaa.

Suomen virallisena ohjelmana on hallituksen tiedoksiannon mukaan tuottaa ohjeita ja älylaiteäppi. Jumalauta, oikeasti! Ei tähän nyt mitään äppiä tarvita. Nyt pitää valmistautua siihen, että sairaaloiden resurssit ja kapasiteetti loppuvat luultavasti kesken. On mietittävä mihin sairastuneet sijoitetaan ja kuinka heidän hoitonsa järjestetään 7-14 päivän sisällä.

Suomessa on vain noin 250-500 tehohoitopaikkaa, joista osa on jo käytössä. STM hehkutti, että varautuminen Suomessa on hyvä ja teho-osastopaikat riittävät. Riittävät ehkä jossain fantasiamaailmassa, jossa ihmiset voidaan taikasauvaa heilauttamalla taikoa terveiksi. Realiteetit ovat jotain muuta. Se nähdään jo ympäri maailmaa. Myös Italiassa ja Kiinassa uskottiin resurssien riittävän, kunnes paska kaatui niskaan. On parempi varautua pahimpaan skenaarioon, kuin katua myöhemmin tekemättä jääneitä päätöksiä.

Onko paniikkiin aihetta? Ei tämä maailmanloppu ole, mutta monelle tämä on loppu

Jos 1 % sairastuneista suomalaisista tarvitsee tehohoitopaikan, se tarkoittaa melkein 20 000 potilasta, jotka tarvitsevat intensiivistä hoitoa. Tietenkään ihmiset eivät kaikki sairastu kerralla, mutta jos tehohoitovalmius Suomessa on karkeasti 500 potilaalle, se ei riitä. Ihmiset kuolevat sairaaloiden käytäville kuten Kiinassa ja Italiassa. Onko se sitten kivaa? No ei ole. HUS:n alueella uusia tautitapauksia on todettu elisen jälkeen 48 ja koko maassa vähintään 60.

Viranomaisten pitäisi kuunnella, mitä kokeneemmat asiantuntija kertovat Kiinassa ja Italiassa! Suomi ei ole mikään taudin ulottumattomissa oleva lintukoto.Kuka kantaa vastuun siitä, että toimiin ei ryhdytty riittävän ajoissa, vaikka varoituksia on annettu joka suunnasta monen viikon ajan. Nyt myös Yhdysvallat on julistanut poikkeustilan. Aiemmin Trump esti lennot Yhdysvaltoihin Schengen-vyöhykkeeltä Euroopasta.

Viranomaistyö on Suomessa pelottavan tehotonta. Sen tietävät kaikki Kelan asiakkaat. Koronayhteistyö on suomalaista pokeria, jossa hämäläinen hitaus yhdistyy savolaiseen juonikkuuteen; suottaapi olla tai suattaapi olla olematta, mutta katellaan.

En tiedä mitä sillä uskotaan saavutettavan. Tässä nyt ei voita kukaan. Käteen jää Musta Pekka, toimitaan sitten nopeasti tai hitaasti. Harmillista on se, että ajoissa toimimalla inhimillistä kärsimystä ja väistämättömiä kuolemantapauksia voitaisiin ehkä vähentää. Viranomaisten toimintaa määrittelee myös pohjalainen jäyhyys; minähän teen niin kuin haluan, vaikka taivas putoaisi niskaan.

Aika on se, mitä nyt tarvitaan. Rokotetta ja hoitokeinoja kehitetään kiireellä ympäri maailman, ja vaikka koulujen ja päiväkotien sulkeminen ei estä epidemiaa etenemästä, se antaa hieman elintärkeää aikaa. Fakta on se, että virukset leviävät siellä, missä on paljon ihmisiä samassa tilassa. Tämän tietävät kaikki opettajat ja päiväkotitädit. Miksi THL ei tiedä sitä?

Tauti X

”Tautia tavataan lukuisissa maissa ja sitä on vaikea torjua. Tauti X:n kuolleisuus on kausi-influenssaa suurempi mutta leviää samalla tavalla. Se sekoittaa maailman talousmarkkinat jo ennen kuin se julistetaan pandemiaksi.” – WHO varoitti pandemiasta kaksi vuotta sitten.

””Kysymys ei ollut, että vieläkö tulee joku uusi virusepidemia, vaan että milloin se tulee”, Olli Vapalahti

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi, että taudin saanee kolmannes tai hieman useampi suomalainen, mutta valtaosalla tauti jää lieväksi. Entä, jos ei jää lieväksi? THL on tähän asti antanut jatkuvasti väärää tietoa ja pieleen menneitä arvioita.

Jos 35 % sairastuu, se tarkoittaa, että 1 934 591 suomalaista sairastuu. Jos 20 % suomalaisista sairastuu vakavasti, vakavan taudin saa 386 918 suomalaista. Muualta maailmalta tulevien tilastojen mukaan vakavasti sairastuneita on karkeasti viidennes potilaista, joten laskelma ei ole tuulesta temmattu.

Vaikka vakavasti sairastuisi vain prosentti sairastuneista, Suomen pitäisi varautua hoitamaan 19 246 vakavasti sairastunutta tulevien kuukausien aikana. Kertokaa kuinka tämä tilanne ratkaistaan koronaäppillä. Voi vittu oikeasti! Lähiviikkoina tarvitaan sairaalavuoteita, lääkkeitä, lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa, suojavarusteita ja helvetisti tuuria. Koronaäppi on naurettavin idea ikinä.

Jokaiselle suomalaiselle postitse lähetettävät ohjeet ovat noin 2 kuukautta ja puoli elämää myöhässä. Useimmat suomalaiset tietävät, mikä korona on, kuinka se tarttuu ja minkälaisia oireita on luvassa. Postitse lähetettävät ohjeet on okei, mutta suurta lisäarvoa niistä ei tämän tilanteen ratkaisemisessa ole. Tarvitaan aikaa ja aikaa voidaan taata vain kovilla rajoituksilla. Meidän täytyy huomioida sairaaloiden valmiudet ja kyvyt sekä hoitohenkilökunnalle lankeava raskas taakka.

Keskittykää jumalauta miettimään miten potilaiden hoito järjestetään tulevina kuukausina. Katsokaa Italiaa ja katsokaa Kiinaa! Tilanne on se, että pahimpaan vaihtoehtoon kannattaa varautua, eikä sinisilmäisesti uskoa, että kyllä se mörkö menee piiloon, jos laitan silmät kiinni ja työnnän pään pensaaseen. Italialainen koronaviruksen saanut Angelo Sidonio toteaa:

Be prepared by absorbing as much information as you can. Learn from us. What’s the real problem here, mortality rate? Nope, it’s the possibility of healthcare collapse due to too many cases at the same time. If you can avoid that, then you’re really fine, because rate of survival of people with no pre-existing conditions who end up in intensive care should be decent. Recovery is slow, though, and that’s why available reception capacity is so vital.”

Suurin ongelma ei ole koronaviruksen aiheuttama kuolleisuus, vaan se, että sairaalat ruuhkautuvat. Tästä syystä on tärkeää rajoittaa kaikkia tilanteita, joissa virus leviää ja sulkea päiväkodit ja koulut, vaikka ne eivät epidemiaa lopeta. Hidastamalla taudin etenemistä voidaan estää sairaaloiden ylikuormittuminen.

Sairastuneita on tiettävästi jo 123 maassa

Tanska ja Puola sulkevat rajansa. Kypros estää maahan pääsyn 15 päivän ajan. Ukraina estää ulkomaalaisten maahantulon kahdeksi viikoksi. Ranskassa todettiin perjantaina 800 uutta tartuntaa. Venezuelassa todettiin aamulla ensimmäiset kaksi koronatapausta; talousvaikeuksien kanssa kamppailevan maan presidentti Nicolas Maduro julisti hätätilan. Kolumbia sulki Venezuelan välisen rajan ja estää ihmisten maahantulon Aasiasta ja Euroopasta. Eurooppa on nytpandemian keskus.

Norjalainen Håkon Hapnes Strand kertoo, että Norjan tilanne (yli 500 tartuntaa / miljoonaa ihmistä kohden) on verrannollinen Pohjois-Italian tilanteeseen ja, kuten hän toteaa, ’”aika paha”. Norja on sulkemassa koulut, päiväkodit ja rajat. Hän kertoo, että Norjan talous on vapaassa pudotuksessa, ja että kansalliskaarti ryhtyy valvomaan rajoja. Seuraavat logaritmiset asteikot osoittavat, että taudin eteneminen noudattaa samaa kaavaa Kiinassa, Italiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. THL ilmeisesti olettaa, että näin kuitenkaan ole Suomessa.

Aasiassa länsimaalaisia varotaan ja vältellään. Thaimaalainen ministeri kutsui valkoihoisia ”farangeja” likaisiksi. Intia ja Vietnam ovat kiristäneet maahantuloa. Vietnamissa valkoihoisten pääsy ravintoloihin, kauppoihin ja toreille voidaan estää.

GnS Economicsin pääekonomisti Tuomas Malinen sanoi perjantaina, että koronaviruspandemia johtaa Suomessa lamaan ja suurtyöttömyyteen. Muut ekonomistit olivat hieman varovaisempia, mutta myös Euroopan komissio varoittaa, että koronavirus ajaa Euroopan suurella todennäköisyydellä taantumaan.

”Talousvaikutusten arvioidaan olevan nyt jo erittäin kovia. Viimeisimpänä Valmet Automotive ilmoittaa aloittavansa Uudenkaupungin autotehtaalla yt-neuvottelut virustilanteen takia. Tilapäinen sopeutustarve koskee kaikkia työntekijöitä, toimihenkilöitä sekä ylempiä toimihenkilöitä. Irtisanomiset eivät kuulu vaihtoehtoisiin henkilöstövaikutuksiin. Sopeutustarve ei koske Salon akkutehdasta.”

**The European Commission said on Friday (13 March) that the coronavirus COVID-19 will “very likely” push the European economy into recession this year, and warned that the rebound next year will depend on a bold response from member states. EURACTIV’s Jorge Valero has the story.

Edes kuuluisuus ei suojaa koronatartunnalta

Koronavirus ei katso varallisuutta, kuuluisuutta tai yhteiskunnallista merkitystä. Kaikki voivat sairastua. Koronavirus on levinnyt jo 123 maahan. Bill Gates varoitti, että koronavirus aiheuttaa pandemian ja voi tappaa jopa 10 miljoonaa ihmistä. Hän on lahjoittanut 100 miljoonaa dollaria epidemian vastaiseen taisteluun. Eräitä sairastuneita tunnettuja henkilöitä.

 • Daniele Rugani (Juventuksen jalkapalloilija)
 • Tom Hanks ja Rita Wilson (Näyttelijät)
 • Rudy Gobert (NBA-koripalloilija)
 • Donovan Mitchell (NBA-koripalloilija)
 • Mikel Arteta (Arsenalin manageri)
 • Callum Hudson-Odoi (Chelsean pelaaja)
 • Paulo Dybala (Juventuksen pelaaja)
 • Fernando Gaviria (kolubialainen pyöräilijä)
 • Dmitry Strakhov (venäläinen pyöräilijä)
 • Janet Broderick (Matthew Broderickin sisko)
 • Sophie Grégoire Trudeau (Kanadan pääministerin vaimo)
 • Nadine Dorries (Britannian terveysministeri)
 • Irene Montero (Espanjan tasa-arvoministeri)
 • Massoumeh Ebtekar (Iranin varapresidentti)
 • Iraj Harirchi (Iranin apulaisterveysministeri)
 • Peter Dutton (Australian sisäasiainministeri)
 • Fabio Wajngarten (Brasilian presidentin apulainen)

Yhdysvalloissa koronavirus leviää jo nopeammin kuin EU:ssa?

USAssa arvioidaan, että 40-70 % väestöstä saa tartunnan. Kaikkein kesyimmissäkin arvioissa luvut ovat hirvittävät. Yhdysvalloissa on 209 miljoonaa aikuista.

209 miljoonaa (aikuiset) x 0,40 (% sairastuneet) x 0,02 (% kuolleisuus) = 1,672 miljoonaa kuolonuhria. Espanjan tautiin kuoli 675 000 amerikkalaista. Jos WHO:n arviot ovat lähimainkaan totta, Yhdysvalloissa menehtyy pahimmassa skenaariossa 5,8 miljoonaa ihmistä.

Yhdysvaltojen reaktiona on tähän mennessä ollut lähinnä Kiinan ja EU:n syyttäminen epidemiasta, mutta varautiminen tautiin USAssa on heikolla tasolla.

Kun Kiinan Wuhanissa ja Hubeissa tartuntojen määrä oli muutama sata, Kiina aloitti rajut toimenpiteet taudin etenemisen pysättämiseksi. Yhdysvalloissa on yli 1500 varmistettua tautitapausta, jotka jakautuvat tasaisesti koko maahan; vasta nyt hallinto on julistanut poikkeustilan.

Koronaepidemia leviää Yhdysvalloissa jo nopeammin kuin Euroopassa, kertoo Johns Hopkins Coronavirus Data Repositoryn tilastot. Pieni ”Trump tick” logaritmisessa asteikossa tarkoittaa, että Yhdysvalloissa on jo nyt 2 x tai 3 x enemmän tartuntatapauksia, kuin olisi odotettavissa. Ks. kuva.

”Trump Tick might look small, but this is because it, too, is on a log scale. That small tick indicates that we have about 2x or 3x more cases than you’d expect at this stage.”

Pale Blue Dot

Nyt, jos koskaan, ihmisten on ymmärrettävä, että olemme samassa veneessä ja se vene vuotaa. Vain yhteistoiminnalla voimme tehdä maailmasta paremman ja turvallisemman, selvitä ilmastonmuutoksesta, liikakansoituksesta ja pandemioista. Kiinalainen lääkäreistä koostuva asiantuntijaryhmä saapui eileen Italiaan auttamaan koronaepidemian hoidossa. Jos hyvin käy, tämä globaali kriisi muuttaa maailmaa parempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Toisinkin voi käydä.

Maailmamme on hauraus kalpea piste tyhjyydessä. Kolme vuosikymmentä sitten Voyager-1 kääntyi kuuden miljardin kilometrin päästä katsomaan vielä maapalloa ja otti tunnetun kuvan: Pale Blue Dot. Maapallomme on tuo yksittäinen vaalea pixeli auringonvalossa. Carl Saganin sanoin:

Katso uudelleen tuota pistettä. Se on tässä. Se on koti. Siinä olemme me. Siellä ovat kaikki joita rakastat, kaikki jotka tunnet, kaikki joista olet koskaan kuullut, jokainen ihminen joka on koskaan ollut olemassa ja elänyt elämäänsä. Kaikki ilomme ja kärsimyksemme, tuhannet itsevarmat uskonnot, ideologiat ja talouden doktriinit, jokainen metsästäjä ja keräilijä, jokainen sankari ja pelkuri, jokainen sivilisaation luoja ja tuhoaja, jokainen kuningas ja maanviljelijä, jokainen rakastunut nuoripari, jokainen äiti ja isä, toiveikas lapsi, keksijä ja tutkimusmatkailija, jokainen moraalinvartija, jokainen korruptoitunut poliitikko, jokainen ”supertähti”, jokainen ”ylivaltias”, jokainen pyhimys ja synnintekijä lajimme historiassa on elänyt siellä – pölyhitusella, joka leijuu auringonsäteen varassa.”

An image from Maxar’s WorldView-3 satellite shows the Behesht-e Masoumeh cemetery in Qom, Iran, on March 1, 2020. The cemetery is preparing for the pandemic by digging two long ”trenches” of graves, each about 100 yards (90 meters) long. (Image credit: Satellite image ©2020 Maxar Technologies)
Koronapäiväkirja – perjantai 13.3.2020

En tiedä, onko tämä aiheellista, mutta jälkikäteen voi olla kiinnostavaa tutustua näihin muistiinpanoihin. Aloitan päiväkirjan kirjoittamisen epidemian 72. päivästä. Ainakin luulen, että tämä on 72. päivä, mutta voin olla väärässä. Nämä ovat lähinnä huomioita, tunnelmia ja muistiinpanoja.

Suomessa tartunnan saaneita oli eilen 109 ja tänään aamulla jo 155. Tauti etenee pelottavan nopeasti ja tartunnan saaneiden määrä liääntyy koko ajan. Miten tämä näkyy arjessa? Suomessa tauti on jonkin päivän Norjaa ja Ruotsia jäljessä, mutta Helsingin Sanomien graafin perusteella Suomessa eteneminen on alkuvaiheessa nopeampaa kuin naapurimaissa.

Kävin aamulla kaupassa. Kaupan hyllyt olivat monien tuotteiden osalta tyhjät. Minut kauppaaan kuljettanut taksikuski kertoi, että hänen tulonsa ovat romahtaneet 80-90 % ensin Bernerin taksiuudistuksen ja nyt koronaepidemian vuoksi, Viimeisin isku taksikuskin mukaan oli Eläkeyhtiö Tapiolan sulkeminen koronatartunnan vuoksi. Hän valitteli, että hänen tulonsa eivät enää riitä ruokaan ja laskuihin, vaikka hän istuu autossa päivittäin jopa 15 tuntia. Asiakkaita ei vain ole.

Äitini on tehnyt vapaaehtoistyötä ja osallistunut diakonityönä ravinnon jakamiseen kirkolla. Hän peruutti koronavirusepidemian vuoksi tulevat työvuorot. Kirkolla mm. aamiaistoiminnasta ja mahdollisesti myös ruokakassien jakamisesta joudutaan luopumaan. Tästä kärsii luonnollisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja huonokuntoisimmat ihmiset. Se on tavattoman surullista.

THL:n professori Mika Salminen arvelee, että jopa 35 % suomalaisista voi saada tartunnan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotti, että HUSin nuorisopsykiatriassa työssä olevalla sairaanhoitajalla on todettu koronavirustartunta 12.3.2020. Tartunnan vuoksi 33 HUS:n työntekijää on altistunut koronavirukselle ja heidät on asetettu karanteeniin.

Veikkaus on päättänyt sulkea peliautomaatit koronaviruksen vuoksi. Helsingin suomalainen yhteiskoulu kehottaa oppilaita jäämään kotiin maanantaista alkaen. Lukiolaisten opiskelu tapahtuu täysin etäopiskeluna. Aurinkomatkat peruu kaikki matkat huhtikuun puoleen väliin asti. NHL, NBA , Englannin valioliiga ja monet muut urheilusarjat on keskeytetty. Juuri tulleen tiedon mukaan myös jääkiekon SM-liiga päättyy välittömästi.

Ulkoministeriö ilmoittaa nettisivuillaan, että nyt ei ole syytä matkustaa ulkomaille. Koska koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, koronaviruksen saamisen riski on kohonnut ministeriön mukaan koko maailmassa.


Minusta THL:n tiedottaminen ja asenne tuo mieleen entisen itäblokin maiden vähättelevän tiedotuslinjan. Toiminta on piittaamatonta, halutonta, laiskaa ja flegmaattista. Myös hallitus väistelee todellisen vastuun kantoa.

Talousongelmille ei voi nyt mitään. Koko maailma on taloudellisessa syöksykierteessä. Nyt tärkein asia on turvata kansalaisten terveys poikkeustilalaeilla. Toivon, että EU pystyy järkeistämään toimintaa unionin alueella.

Myös Espanjan pääministeri julisti poikkeustilan. Kaikkien rajojen rajatarkastukset ja yli 100 hengen yleisötapahtumien kielto astuivat voimaan.

Tallink lopetti risteilylippujen myynnin Tukholman ja Tallinnan välillä. Viking Line aloittaa yt-neuvottelut matkustajakadon vuoksi. Bussikuskit aloittavat koronan vuoksi työtaistelun Helsingin seudulla. Tampere-talo Oy aloittaa yt-neuvottelut koronan vuoksi.

Viroon julistettiin hätätila. Viro on myös päättänyt sulkea kaikki koulut maanantaista alkaen. Tšekki päätti sulkea rajat täysin. Belgia aloittaa kriisitoimet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti eilen torstaina ankarista toimista koronan taltuttamiseksi: näihin kuului mm. koulujen ja päiväkotien sulkeminen.

Brasilian presidentin (Jair Bolsonaron) koronavirustesti antoi positiivisen tuloksen. Miten lienee Donald Trumpin tilanne; hän tapasi  ja kätteli muutama päivä sitten Brasilian presidentin seurueen, jossa oli yksi taudinkantaja (viestintäpäällikkö Fabio Wajngarten). Romanian pääministeri on mahdollisesti saanut tartunnan.

Suomen aikaan perjantain vastaisena yönä uutisoitiin, että Kanadan pääministeri Justin Trudeaun vaimo Sophie Gregoire Trudeau on saanut koronavirustartunnan.

Olen hieman hämmentynyt. Viranomaiset ovat usein toistaneet, että hengityssuojista ei ole mitään hyötyä, mutta kiinalainen tukimus väittää toista. Miksi?

The researchers also found that none of those passengers in the two buses who wore face masks were infected.” Coronavirus can travel twice as far as official ‘safe distance’, study says (9 Mar 2020, scmp.com)

Cina Morning Post kertoo, että virus kulkee ilmassa kaksi kertaa pidemmälle, kuin virallisissa ohjeissa kerrotaan. Suomalaisissa ohjeissa kehotetaan pitämään metrin väli muihin ihmisiin. Monet maat suosittelevat 1-2 metrin turvaväliä.

Kiinalaisen tutkimuksen mukaan tartunnansaaneet voivat tartuttaa ihmisiä 4-5 viiden metrin säteellä. Kiinalaistutkijat kehottavat käyttämään hengityssuojaimia, koska virus selviää pisaratartuntana jopa 30 minuuttia.

Lisäksi kiinalaistutkijat korostavat, että pinnoille pisaroina päässyt virus voi pysyä tartuttavana useita päiviä. 37 asteisessa ympäristössä virus selviää 2-3 päivää. Hunanin provinssissa toimivat tutkijat perustavat näkemyksensä tartunta-aaltoon, joka tapahtui 22. tammikuuta bussissa. Infektiota kantanut matkustaja A nousi täyteen buukatun linja auton toiseksi viimeiselle istuinriville.

Linja-autossa sairastuneet kiinalaistutkijoiden mukaan

Laskennallinen kuolleisuusaste on 3,7 %. WHO arveli, että koronavirus tappaa 3,4 % sairastuneista. Erot maiden välillä ovat huomattavia: Kiinassa sairastuneista on kuollut 3,9 %, Italiassa 6,7 %, Norjassa 0,11 % ja Saksassa 0,19 %

Tartunnat 13.3.2020